Tổng hợp nghị định ban hành quy định về hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là hình thức sử dụng hóa đơn thay thế cho hóa đơn giấy đang được sử dụng, mặc dù đến nay hóa đơn giấy vẫn được lưu hành nhưng trong thời gian tới hóa đơn điện tử sẽ là một hình thức thanh toán. bắt buộc trong kinh doanh.
Kể từ tháng 11/2020, Chính phủ đã ban hành các văn bản quy định cụ thể về việc sử dụng hóa đơn trong doanh nghiệp như sau:Nghị định số: 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 Khoản 3 và 4 Điều 35 quy định:


3.” Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ còn giá trị sử dụng.
4. Từ ngày 01/11/2020, các Nghị định: 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không còn hiệu lực.

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản Lý Thuế 2019trong đó nêu rõ:

Các quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng các quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.”

– Do Bộ Tài Chính cấp Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019, trong đó quy định tại Khoản 2 Điều 26:
“Điều 26. Hiệu lực thi hành

2. Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020 chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng vật chất, kỹ thuật công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu, truyền dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ -CP, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư này, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hồ sơ sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ. 17/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.”Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19 tháng 10 năm 2020 là văn bản mới nhất và hiệu quả nhất tính đến thời điểm hiện tại, trong đó có những điểm đáng chú ý như sau:


Một là Nghị định 123 quy định chi tiết về quản lý, sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đồng thời, quy định rõ việc quản lý, sử dụng chứng từ khi làm thủ tục thu thuế, phí, lệ phí; quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.


Thứ hai, Nghị định khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng các quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử quy định tại Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Thứ ba, Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP và Nghị định 119/2018/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30/6/2022.

Thứ tư, bãi bỏ Khoản 2, Khoản 4 Nghị định 119/2018/NĐ-CP về áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020 nhưng để doanh nghiệp sớm được hưởng lợi từ hóa đơn điện tử và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Chính phủ, Tổng cục Thuế và các cơ quan thuế trên toàn quốc luôn khuyến khích doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 01/11/2020.
Thứ tư, bãi bỏ Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế. Đồng thời sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.


Năm là tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử có/không có mã xác thực hoặc hóa đơn mua của cơ quan thuế đã thông báo phát hành trước ngày 19/10/2020 (tiếp tục sử dụng đến ngày 19/10/2020). từ ngày 19/10/2020 ngày ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP đến hết ngày 30/6/2022)


Thứ sáu là tiếp tục thực hiện Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công khi xử lý tài sản công (hóa đơn giấy do Bộ Tài chính đặt in)


Chín là, tiếp tục thực hiện việc quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia khi bán hàng dự trữ quốc gia (hóa đơn giấy) theo quy định tại Thông tư 16/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012. Nếu có thông báo chuyển đổi sang việc áp dụng hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia, đơn vị thực hiện quy đổi theo quy định.Như vậy, kể từ ngày 19/10/2020, quy định về việc áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thực hiện theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765