Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Thủ tục hành chính là quy trình giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước. Trong quản lý hành chính, thủ tục hành chính đóng vai trò quan trọng. Trong lĩnh vực hải quan, danh mục thủ tục hành chính được quy định theo các tiêu chí khác nhau. Dưới đây là các loại thủ tục hành chính trong lĩnh vực này.

**1. Phân loại thủ tục hành chính**
Có ba tiêu chí chính để phân loại thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

**1.1. Theo đối tượng quản lý nhà nước**
Thủ tục hành chính được xây dựng cho từng lĩnh vực và được phân loại theo cơ cấu, chức năng. Ví dụ: thủ tục đăng ký công ty, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ chiếu, cấp giấy phép xây dựng…

**1.2. Theo công việc của cơ quan Nhà nước**
Các thủ tục hành chính này được phân loại theo đặc thù hoạt động của cơ quan Nhà nước. Ví dụ: thủ tục thông qua, ban hành văn bản hành chính, quyết định hành chính, thuê cán bộ, viên chức, thưởng, phạt công chức, viên chức.

**1.3. Theo chức năng nghiệp vụ**
Các tổ chức chuyên trách thực hiện các hoạt động nội bộ phải đảm bảo các thủ tục cần thiết. Ví dụ: thủ tục thuế, phí, lệ phí, cung cấp thông tin, hải quan, kiểm soát phòng cháy và chữa cháy, kiểm định an toàn lao động…

**1.4. Theo quan hệ việc làm**
Các thủ tục hành chính được phân loại dựa trên quan hệ việc làm. Ví dụ: thủ tục hành chính nội bộ và thủ tục hành chính, văn thư.

**2. Khái niệm và đặc điểm của thủ tục hành chính**
Thủ tục hành chính là quy trình giải quyết một công việc cụ thể trong quản lý hành chính nhà nước. Các đặc điểm của thủ tục hành chính bao gồm: chịu sự điều chỉnh chủ yếu của thủ tục hành chính, đa dạng và phức tạp, năng động. Các nguyên tắc quy định thủ tục hành chính hiện nay bao gồm: đơn giản, dễ hiểu và thực hiện; phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính; bảo đảm quyền bình đẳng; tiết kiệm thời gian và chi phí.

**3. Mục đích của thủ tục hành chính**
Cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính. Mục đích của việc cải cách thủ tục hành chính bao gồm: cải thiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân, nâng cao chất lượng thể chế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hình ảnh của Việt Nam.

**4. Nguyên tắc phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính**
Các cơ quan nhà nước phụ trách phân cấp và giải quyết các thủ tục hành chính theo lĩnh vực và nội dung quản lý. Ví dụ: các thủ tục hành chính lĩnh vực Hải quan do Cục Hải quan tỉnh phụ trách.

**5. Danh mục thủ tục hành chính về hải quan**
Trong lĩnh vực hải quan, có năm thủ tục hành chính được quy định, bao gồm: thủ tục xác định trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đăng ký trong danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu đặc biệt, cấp giấy phép nhập khẩu ô tô, xe máy từ Việt Nam người quản lý ở nước ngoài được phép quay lại, giấy phép nhập khẩu và tạm nhập ô tô, xe máy, xe máy phi thương mại, thành lập địa điểm kiểm định là cục công trình hoặc lịch sử xưởng, nơi sản xuất.

1. Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được quy định như thế nào?

Trong lĩnh vực hải quan, danh mục thủ tục hành chính được quy định bao gồm 5 thủ tục, bao gồm: xác định trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đăng ký trong danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu đặc biệt; cấp giấy phép nhập khẩu ô tô, xe máy từ Việt Nam người quản lý ở nước ngoài được phép quay lại; giấy phép nhập khẩu và tạm nhập ô tô, xe máy, xe máy phi thương mại; thành lập địa điểm kiểm định là cục công trình hoặc lịch sử xưởng, nơi sản xuất.

2. Các tiêu chí phân loại thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được phân loại theo các tiêu chí sau:
– Theo đối tượng quản lý nhà nước: thủ tục đăng ký công ty, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục hộ chiếu…
– Theo công việc của cơ quan Nhà nước: thủ tục thông qua, ban hành văn bản hành chính, thủ tục thuê cán bộ, viên chức, thủ tục thưởng, phạt công chức, viên chức…
– Theo chức năng nghiệp vụ: thủ tục thuế, phí, lệ phí, thủ tục cung cấp thông tin, thủ tục hải quan, quy trình kiểm soát phòng cháy và chữa cháy, quy trình kiểm định an toàn lao động…
– Theo quan hệ việc làm: thủ tục hành chính nội bộ, thủ tục hành chính, văn thư.

3. Mục đích và tác động của cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan có các mục đích và tác động như sau:
– Mục đích: giảm thiểu chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng thể chế; nâng cao trình độ, thay đổi thói quen, cách làm, nếp nghĩ của đội ngũ cán bộ, viên chức; phân công, phân cấp bộ máy hành chính thực hiện nhiệm vụ giải quyết vướng mắc của người dân và doanh nghiệp; triển khai chính phủ điện tử…
– Tác động: thấu hiểu và giúp đỡ người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính; tháo gỡ rào cản về thủ tục hành chính đối với môi trường kinh doanh và đời sống của người dân; góp phần giảm thiểu chi phí, rủi ro của cá nhân, doanh nghiệp; cải thiện vị trí xếp hạng của Việt Nam trong tính minh bạch, kinh doanh môi trường và năng lực cạnh tranh; thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội…

Note: The provided responses are in Vietnamese language as requested.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765