Tiêu chuẩn văn hóa tiếng Anh là gì?

Văn hóa là gì?

Hiện nay chưa có định nghĩa chính xác về văn hóa là gì. Tuy nhiên, có nhiều cách lý giải như sau:
– Theo UNESCO
Văn hóa là tổng thể sống động của các hoạt động và sáng tạo trong quá khứ và hiện tại. Trải qua nhiều thế kỷ, hoạt động sáng tạo này đã hình thành nên một hệ giá trị, truyền thống và thị hiếu, những yếu tố tạo nên nét độc đáo của mỗi dân tộc.
– Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh
Vì mục đích sinh tồn, cũng như mục đích của cuộc sống, loài người đã sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp TNHH, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật và những công cụ để sống hàng ngày về ăn, mặc, ở và sử dụng các phương pháp. Tất cả những sáng tạo và phát minh đó đều là văn hóa.
– Theo Wiki
Văn hóa bao gồm tất cả những sản phẩm của con người và như vậy, văn hóa bao gồm cả hai khía cạnh: khía cạnh phi vật chất của xã hội như ngôn ngữ, tư tưởng, giá trị và khía cạnh vật chất như nhà cửa, quần áo, xe cộ, v.v.
– Theo Đại từ điển Tiếng Việt của Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo, xuất bản năm 1998
Văn hóa là những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử.
Như vậy, có thể thấy, văn hóa được coi là tất cả các mặt của đời sống xã hội như ngôn ngữ, tiếng nói, tôn giáo, tư tưởng, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh… của dân tộc, của đất nước. Cung cấp giá trị tinh thần phục vụ nhu cầu và lợi ích của cộng đồng.

Bộ từ vựng về văn hóa trong tiếng Anh.

Tiêu chuẩn văn hóa tiếng Anh là gì?

bản sắc văn hóa DANH TỪ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765