Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư [Chi tiết 2023]

TNHH Đầu tư công năm 2019 mới ban hành có quy định về quyết định chủ trương đầu tư theo một số nội dung mới. Đây là các quyết định của cấp có thẩm quyền về các quyết định liên quan đến dự án đầu tư. Trong bài viết dưới đây, ketoanhn xin cung cấp đến bạn đọc những thông tin liên quan đến chủ trương đầu tư cũng như thời gian chấp thuận chủ trương đầu tư. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Intro Quy Trinh Thu Túc Va Ho So Xin Cap Giay Chung Nhan Dang Ky Dau Tu
Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư là gì?

Theo Khoản 1 Điều 3 TNHH Đầu tư 2020, chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ và thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư.

2. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ bao gồm những nội dung gì?

Căn cứ Khoản 7 Điều 32 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ bao gồm các nội dung sau:

– Nhà đầu tư thực hiện dự án (đối với trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận chủ đầu tư) hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư (đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án) theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất quyền hoặc đấu thầu);

– Tên dự án; mục tiêu; quy mô (sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án đầu tư dự án). đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, phần hạ tầng sơ bộ chủ đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị chủ đầu tư bàn giao cho địa phương đối với dự án khu đô thị, nếu có); vốn đầu tư của dự án (sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án nếu có), thời hạn hoạt động của dự án;

– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

– Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác sử dụng (nếu có); phương án sơ bộ phân kỳ đầu tư hoặc phân khu dự án (nếu có); tiến độ từng giai đoạn (đối với dự án đầu tư có nhiều giai đoạn);

– Công nghệ áp dụng (nếu có);

– Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có);

– Các điều kiện khác để thực hiện dự án đầu tư (nếu có);

– Trách nhiệm của nhà đầu tư và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện dự án đầu tư;

– Ngày có hiệu lực của Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

Căn cứ Mục 55 Công văn 2541/CV-TCT ban hành ngày 18/04/2022, nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong quá trình thực hiện. thực hiện dự án đầu tư, bao gồm các quy định và cam kết về tiến độ thực hiện dự án đầu tư (tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chính của dự án đầu tư). đầu tư, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác sử dụng; trường hợp dự án đầu tư được chia thành nhiều giai đoạn thì phải xác định cụ thể tiến độ của từng giai đoạn… theo quy định tại Khoản 8 Điều 40 TNHH Đầu tư. Tháng 4/2020, Khoản 7 Điều 32 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Như vậy, đề nghị thực hiện thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

3. Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư

Theo quy định tại Điều 34 TNHH Đầu tư 2020, sau khi nhận được hồ sơ của nhà đầu tư, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội được thực hiện như sau:

3.1. Thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (nêu tại mục 1), Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước.

3.2. Thẩm định hồ sơ và lập báo cáo thẩm định

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày thành lập, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định hồ sơ Quốc hội chấp thuận chủ sở hữu trường đầu tư và lập báo cáo thẩm định trình Chính phủ.

3.3. Chính phủ chuẩn bị hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

Chậm nhất 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ chuẩn bị và gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội.

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm:

– Báo cáo của Chính phủ.

– Hồ sơ đề nghị Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư gửi.

– Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định Nhà nước.

– Các tài liệu liên quan khác.

3.4. Thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư

Cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư thông qua các nội dung sau:

– Việc đáp ứng các tiêu chí xác định dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

– Sự cần thiết thực hiện dự án đầu tư.

– Sự phù hợp của dự án đầu tư với chiến lược, quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có).

– Mục tiêu, quy mô, địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện dự án đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, phương án giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, phương án lựa chọn công nghệ trọng điểm, giải pháp bảo vệ môi trường.

– Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn.

– Đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững của dự án đầu tư.

– Cơ chế, chính sách đặc thù, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có).

Trong quá trình xác minh, Chính phủ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu để phục vụ cho việc xác minh; giải trình những vấn đề liên quan đến nội dung dự án đầu tư theo yêu cầu của cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội.

3.5. Quốc hội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư

Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư, bao gồm các nội dung sau:

– Mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ và thời gian thực hiện dự án.

– Nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư.

nước ngoài

4. Thời gian chấp thuận chủ trương đầu tư

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (nêu tại mục 1), Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước.

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày thành lập, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định hồ sơ Quốc hội chấp thuận chủ sở hữu trường đầu tư và lập báo cáo thẩm định trình Chính phủ.

Chậm nhất 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ chuẩn bị và gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội.

5. Câu hỏi thường gặp

5.1. Chính sách đầu tư là gì?

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 TNHH Đầu tư công 2019, chủ trương đầu tư được hiểu là quyết định của cấp có thẩm quyền về nội dung chủ yếu của chương trình, dự án đầu tư.

Đồng thời, chủ trương đầu tư là cơ sở để lập, trình duyệt quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư, quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư công.

5.2. Thời gian và thời hạn để nhà đầu tư bảo đảm dự án là gì?

Điều 26 Nghị định 31/2021/NĐ-CP không quy định thời hạn sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án mà chỉ quy định việc triển khai dự án. thực hiện nghĩa vụ này trước khi tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc trước thời điểm có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng. sử dụng đất đai.

5.3. Nếu chia dự án đầu tư thành các giai đoạn thì thực hiện như thế nào?

Căn cứ Khoản 8 Điều 40 TNHH Đầu tư 2020 quy định về tiến độ thực hiện dự án đầu tư như sau:

– Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

– Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chính của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư được chia thành các giai đoạn thì phải xác định cụ thể tiến độ của từng giai đoạn.

Đây là tất cả các thông tin liên quan đến Thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư mà ketoanhn đã chia sẻ với bạn đọc. Mong rằng bài viết trên sẽ hữu ích cho bạn đọc. Đối với bất kỳ thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi; ketoanhn với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ hỗ trợ bạn đọc một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng nhất. ketoanhn 0982438765 – Người bạn đồng hành pháp lý cùng bạn.

5/5 – (2909 bình chọn)

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765