Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư cấp huyện

dịch vụ Đầu tư công năm 2019 mới ban hành có quy định về quyết định chủ trương đầu tư theo một số nội dung mới. Đây là các quyết định của cấp có thẩm quyền về các quyết định liên quan đến dự án đầu tư. Trong bài viết dưới đây, ketoanhn xin cung cấp đến bạn đọc những thông tin liên quan đến chủ trương đầu tư cũng như thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp huyện. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Xe An Minh Hoa 2404
Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư cấp huyện

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư là gì?

Theo Khoản 1 Điều 3 dịch vụ Đầu tư 2020, chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ và thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư.

2. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của cấp huyện

Căn cứ Khoản 4, Khoản 7 Điều 17 dịch vụ Đầu tư công 2019 (được sửa đổi bởi điểm a, b Khoản 1 Điều 1 dịch vụ sửa đổi dịch vụ Đầu tư công, dịch vụ Đầu tư theo hình thức công tư công ty hợp danh, dịch vụ Đầu tư) dịch vụ Nhà ở, dịch vụ Đấu thầu, dịch vụ Điện lực, dịch vụ Doanh nghiệp, dịch vụ Thuế tiêu thụ đặc biệt và dịch vụ Thi hành án dân sự 2022) quy định:

“Điều 17. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án

4. Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sau:

a) Dự án quy định tại khoản 1 Điều 8 của dịch vụ này; dự án nhóm A khác sử dụng vốn ngân sách trung ương do các bộ, cơ quan trung ương quản lý;

b) Chương trình, dự án đầu tư nhóm A sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, trừ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này;

c) Chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại trong các trường hợp: Chương trình, dự án nhóm A; chương trình, dự án với khung chính sách; các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tôn giáo; chương trình tiếp cận ngành; mua sắm hàng hóa phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép; sự tham gia của Việt Nam vào các chương trình, dự án khu vực;”;

….

7. Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên và các nguồn vốn. hợp pháp thuộc địa bàn quản lý, trừ các dự án quy định tại khoản 4 Điều này.

Trường hợp cần thiết, HĐND quyết định giao UBND cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, năng lực tài chính và năng lực tài chính. đặc điểm cụ thể của địa phương.

…”

Như vậy, Hội đồng nhân dân các cấp (kể cả cấp huyện và cấp xã) quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, kể cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp. của địa phương quản lý, trừ các dự án quy định tại khoản 4 Điều 17 nêu trên.

Ghi chú: Trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân quyết định giao Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và tính chất đặc thù của dự án. địa phương.

3. Dự án đầu tư công nhóm B gồm những gì?

Tiêu chí phân loại dự án đầu tư nhóm B được quy định tại Điều 9 dịch vụ Đầu tư công 2019, cụ thể như sau:

– Dự án có tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng trong các lĩnh vực sau:

+ Giao thông gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, quốc lộ;

+ Công nghiệp điện;

+ Khai thác dầu khí;

+ Hóa chất, phân bón, xi măng;

+ Chế tạo máy, luyện kim;

+ Khai thác, chế biến khoáng sản;

+ Xây dựng nhà ở.

– Dự án có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng trong các lĩnh vực sau:

+ Giao thông (trừ cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, quốc lộ)

+ Thủy lợi;

+ Cấp thoát nước, xử lý chất thải và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác;

+ Kỹ thuật điện;

+ Sản xuất thiết bị thông tin và điện tử;

+ Hóa dược;

+ Sản xuất vật liệu (trừ dự án hóa chất, phân bón, xi măng);

+ Công trình cơ khí (trừ công trình chế tạo máy và luyện kim);

+ Bưu chính viễn thông.

– Dự án có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng trong các lĩnh vực sau:

+ Sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản;

+ Các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên;

+ Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới;

+ Công nghiệp (trừ dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại 2 lĩnh vực trên và Khoản 1 Điều 7 dịch vụ Đầu tư công 2019)

– Dự án có tổng mức đầu tư từ 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng trong các lĩnh vực sau:

+ Y tế, văn hóa, giáo dục;

+ Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình;

+ Bảo vật;

+ Du lịch, thể thao;

+ Xây dựng dân dụng (trừ xây dựng nhà ở)

+ Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trừ các dự án đã có trong lĩnh vực khác.

nước ngoài

4. Dự án đầu tư nhóm C là gì?

Điều 10 dịch vụ Đầu tư công 2019 quy định tiêu chí xác định dự án đầu tư công nhóm C như sau:

– Dự án có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng trong các lĩnh vực sau:

+ Giao thông gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, quốc lộ;

+ Công nghiệp điện;

+ Khai thác dầu khí;

+ Hóa chất, phân bón, xi măng;

+ Chế tạo máy, luyện kim;

+ Khai thác, chế biến khoáng sản;

+ Xây dựng nhà ở.

– Dự án có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng trong các lĩnh vực sau:

+ Giao thông (trừ cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, quốc lộ)

+ Thủy lợi;

+ Cấp thoát nước, xử lý chất thải và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác;

+ Kỹ thuật điện;

+ Sản xuất thiết bị thông tin và điện tử;

+ Hóa dược;

+ Sản xuất vật liệu (trừ dự án hóa chất, phân bón, xi măng);

+ Công trình cơ khí (trừ công trình chế tạo máy và luyện kim);

+ Bưu chính viễn thông.

– Dự án có tổng vốn đầu tư dưới 60 tỷ đồng trong các lĩnh vực sau:

+ Sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản;

+ Các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên;

+ Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới;

+ Công nghiệp (trừ dự án công nghiệp quy định tại hai lĩnh vực trên và khoản 1 Điều 7 của dịch vụ này)

– Dự án có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng trong các lĩnh vực sau:

+ Y tế, văn hóa, giáo dục;

+ Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình;

+ Bảo vật;

+ Du lịch, thể thao;

+ Xây dựng dân dụng (trừ xây dựng nhà ở)

+ Dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trừ các dự án đã có trong lĩnh vực khác.

5. Điều kiện quyết định chủ trương đầu tư dự án

Căn cứ Điều 18 dịch vụ Đầu tư công 2019 quy định về điều kiện quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án cụ thể như sau:

(1) Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và các quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp dịch vụ về quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.

(2) Không trùng lặp với chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư.

(3) Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư công và khả năng huy động các nguồn vốn khác đối với chương trình, dự án sử dụng nhiều nguồn vốn.

(4) Phù hợp với khả năng vay, trả nợ công, nợ Chính phủ và nợ chính quyền địa phương.

(5) Bảo đảm hiệu quả kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

(6) Nhiệm vụ, dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư bao gồm:

– Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư;

– Lập kế hoạch nhiệm vụ;

– Dự án đầu tư công cấp bách;

– Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia;

Dự án thành phần của dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

6. Câu hỏi thường gặp

6.1. Tại sao phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư?

Lý do đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án này là:

– Bảo đảm cân đối và phát triển kinh tế theo định hướng của đất nước;

– Bản thân chủ đầu tư, cơ quan chủ trì xây dựng dự án cần có sự khảo sát, nghiên cứu kỹ lưỡng gây tốn kém thời gian, tránh trường hợp sau khi khảo sát, nghiên cứu nhưng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận sẽ gây lãng phí.

6.2. Thay đổi điều khoản liên quan đến chủ trương đầu tư?

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Phần 2 nói riêng và dịch vụ Đầu tư nói chung là việc thay thế thời hạn quyết định chủ trương đầu tư bằng thời hạn chấp thuận chủ trương đầu tư của dịch vụ Đầu tư 2020.

Đây là điểm mới mà các nhà đầu tư, tổ chức kinh tế lưu ý trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, bởi sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hồ sơ trong hồ sơ xin chấp thuận chủ trương. đầu tư cũng như các thủ tục hành chính khác trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư.

6.3. Thời gian và thời hạn để nhà đầu tư bảo đảm dự án là gì?

Điều 26 Nghị định 31/2021/NĐ-CP không quy định thời hạn sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án mà chỉ quy định việc triển khai dự án. thực hiện nghĩa vụ này trước khi tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc trước thời điểm có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. sử dụng đất đai.

Đây là tất cả các thông tin liên quan đến Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư cấp huyện mà ketoanhn đã chia sẻ với bạn đọc. Mong rằng bài viết trên sẽ hữu ích cho bạn đọc. Đối với bất kỳ thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi; ketoanhn với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ hỗ trợ bạn đọc một cách chuyên nghiệp nhất, nhanh nhất. ketoanhn 0982438765 – Người bạn đồng hành pháp lý cùng bạn.

5/5 – (2544 bình chọn)

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765