Sự khác biệt giữa công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn không còn quá xa lạ với giới kinh doanh. Mô hình và cách thức hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn cũng khác với công ty cổ phần. Vì vậy, chính xác những gì là sự khác biệt giữa chúng? Cùng nhau Viện kế toán Hãy tìm câu trả lời trong bài viết này!

Số lượng thành viên giữa công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần

Số lượng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định tối thiểu là 2 người và không quá 50 người. Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ có một người. Trong khi đó, số lượng thành viên công ty cổ phần được quy định tối thiểu là 3 người và không hạn chế số lượng thành viên tối đa. Qua đây có thể thấy mô hình và quy mô của công ty cổ phần lớn hơn so với công ty trách nhiệm hữu hạn.

alt: Công ty trách nhiệm hữu hạn có ít thành viên hơn công ty cổ phần

Sự khác biệt giữa số lượng thành viên cũng kéo theo sự khác biệt trong việc quản lý và điều hành công ty. Hầu hết các tập đoàn lớn đều từ công ty cổ phần. Phân chia công việc nội bộ sẽ có nhiều điểm khác biệt lớn giữa hai mô hình công ty.

Cơ cấu vốn giữa công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì vốn điều lệ không chia thành cổ phần, cổ phần. Tỷ lệ góp vốn của các thành viên có thể không bằng nhau. Tuy nhiên, trong công ty cổ phần, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ phiếu của công ty được ghi nhận bằng cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông, mỗi cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

alt: Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn không chia thành cổ phần hoặc cổ phần

Huy động vốn giữa công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần

Trong khi công ty cổ phần có thể phát hành cổ phiếu để huy động vốn thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được lựa chọn hình thức này. Hình thức phát hành cổ phiếu là đặc trưng cơ bản của mô hình công ty cổ phần. Cổ đông sẽ chuyển nhượng, mua bán cổ phần (phần vốn được chia) của công ty. Người mua cổ phần sẽ được chứng thực, xác minh quyền sở hữu cổ phần đó bằng cổ phần. Việc phát hành cổ phiếu giúp công ty huy động vốn từ bên ngoài.

alt: Hình thức phát hành cổ phiếu là đặc trưng cơ bản của mô hình công ty cổ phần

Hoạt động chuyển nhượng vốn của hai mô hình công ty

Chuyển nhượng vốn được hiểu là việc thành viên công ty chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc cho cá nhân, tổ chức khác không phải là thành viên của công ty. Chuyển nhượng bao gồm các hình thức như: bán, tặng cho, để lại tài sản thừa kế,…

Việc chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn có phần hạn chế hơn so với công ty cổ phần. Cụ thể, khi muốn chuyển nhượng vốn phải ưu tiên chuyển nhượng cho thành viên trước sau đó mới đến người ngoài. Nếu trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày chào bán mà các thành viên công ty không mua lại thì sẽ chuyển nhượng cho người ngoài.

Đối với công ty cổ phần, cổ đông được tự do chuyển nhượng, trừ một số trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014.

Chênh lệch mua lại phần vốn góp

Với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, việc mua lại phần vốn góp chỉ phát sinh khi có yêu cầu của thành viên. Đặc biệt, thành viên đó cũng chính là người đã biểu quyết không tán thành nghị quyết của Hội đồng thành viên về một số vấn đề của công ty được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014. Hành vi mua lại phần vốn góp chỉ xảy ra khi một thành viên không thống nhất với các thành viên còn lại về một số hoạt động của công ty.

Đối với công ty cổ phần, việc mua lại phần vốn góp có thể đến từ một trong hai bên. Thành viên có thể chuyển nhượng vốn khi công ty quy định mua lại hoặc thành viên yêu cầu.

alt: Đối với công ty cổ phần, việc mua lại phần vốn góp có thể đến từ một trong hai bên

Trên đây là những điểm khác biệt giữa công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của hai mô hình công ty này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765