Nói chung là chấp nhận các nguyên tắc kế toán

GAAP giúp quản lý thế giới kế toán theo các quy tắc và nguyên tắc chung. Nó cố gắng chuẩn hóa và điều chỉnh các định nghĩa, giả định và phương pháp được sử dụng trong kế toán trên tất cả các lĩnh vực. GAAP bao gồm các chủ đề như ghi nhận doanh thu, phân loại bảng cân đối kế toán và tính trọng yếu. Nếu không có sự tin tưởng đó, chúng ta có thể thấy ít giao dịch hơn, điều này có thể dẫn đến chi phí giao dịch cao hơn và nền kinh tế kém phát triển hơn. GAAP cũng giúp các nhà đầu tư phân tích các công ty bằng cách giúp dễ dàng so sánh “quả táo với quả táo” giữa công ty này với công ty khác.

Mục tiêu cuối cùng của bất kỳ bộ nguyên tắc kế toán nào là đảm bảo rằng báo cáo tài chính của công ty là đầy đủ, nhất quán và có thể so sánh được. Điều này giúp các nhà đầu tư dễ dàng phân tích và trích xuất thông tin hữu ích từ báo cáo tài chính của công ty, bao gồm dữ liệu xu hướng trong một khoảng thời gian. Nó cũng giúp dễ dàng so sánh thông tin tài chính giữa các công ty khác nhau. Các nguyên tắc kế toán cũng giúp giảm gian lận kế toán bằng cách tăng tính minh bạch và cho phép xác định dấu hiệu đỏ.

Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung - GAAP là gì?

2. Tính năng và nội dung

* Đặc điểm của các nguyên tắc kế toán được thừa nhận rộng rãi:

Chuẩn mực kế toán được thực hiện để cải thiện chất lượng thông tin tài chính được báo cáo bởi các công ty. Tại Hoa Kỳ, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB) xuất bản Các Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận Chung (GAAP).

– GAAP là bắt buộc đối với tất cả các công ty giao dịch công khai tại Hoa Kỳ; các công ty chưa niêm yết cũng vậy. Ở cấp độ quốc tế, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) ban hành Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS).

– FASB và IASB đôi khi phối hợp với nhau để ban hành các tiêu chuẩn chung về các chủ đề nóng, tuy nhiên Hoa Kỳ không có ý định chuyển đổi sang IFRS trong tương lai gần.

Mục tiêu cuối cùng của GAAP là đảm bảo rằng báo cáo tài chính của công ty là hoàn chỉnh, nhất quán và có thể so sánh được. Điều này giúp các nhà đầu tư dễ dàng phân tích và trích xuất thông tin hữu ích từ báo cáo tài chính của công ty, bao gồm cả dữ liệu xu hướng trong một khoảng thời gian. Nó cũng giúp dễ dàng so sánh thông tin tài chính giữa các công ty khác nhau.

GAAP giúp quản lý thế giới kế toán bằng cách tiêu chuẩn hóa và điều chỉnh các định nghĩa, giả định và phương pháp được sử dụng bởi các kế toán viên trên toàn quốc. Có một số nguyên tắc, nhưng một số nguyên tắc đáng chú ý nhất bao gồm nguyên tắc ghi nhận doanh thu, nguyên tắc trọng yếu, nguyên tắc trọng yếu và nguyên tắc nhất quán. Mục tiêu cuối cùng của các nguyên tắc kế toán chuẩn hóa là cho phép người sử dụng báo cáo tài chính xem xét tình hình tài chính của công ty với sự đảm bảo rằng thông tin trình bày trong báo cáo là đầy đủ, nhất quán và có thể so sánh được.

– Tính trung thực được đảm bảo theo nguyên tắc trọng yếu, vì tất cả các giao dịch trọng yếu phải được hạch toán trong báo cáo tài chính. Tính nhất quán đề cập đến việc sử dụng các nguyên tắc kế toán của công ty theo thời gian. Khi các nguyên tắc kế toán cho phép lựa chọn giữa nhiều phương pháp, công ty phải áp dụng cùng một phương pháp kế toán theo thời gian hoặc công bố thay đổi phương pháp kế toán trong phần chú thích của báo cáo tài chính.

Khả năng so sánh là khả năng người sử dụng báo cáo tài chính kiểm tra tình hình tài chính của các công ty khác nhau song song với việc đảm bảo rằng các nguyên tắc kế toán đã được tuân thủ theo cùng một bộ tiêu chuẩn. Thông tin kế toán không tuyệt đối cũng không cụ thể và các tiêu chuẩn như GAAP được phát triển để giảm thiểu tác động tiêu cực của dữ liệu không nhất quán. Nếu không có GAAP, sẽ cực kỳ khó so sánh báo cáo tài chính của các công ty, ngay cả trong cùng một ngành, khiến việc so sánh giữa các khối trở nên khó khăn. Sự không nhất quán và lỗi cũng sẽ khó phát hiện hơn.

– Người cho vay hoặc nhà đầu tư cũng có thể yêu cầu các công ty tư nhân và tổ chức phi lợi nhuận nộp báo cáo tài chính tuân thủ GAAP. Ví dụ: báo cáo tài chính GAAP được kiểm toán hàng năm là một giao ước cho vay phổ biến được yêu cầu bởi hầu hết các tổ chức ngân hàng. Do đó, hầu hết các công ty và tổ chức ở Hoa Kỳ đều tuân thủ GAAP, mặc dù đó không nhất thiết là một yêu cầu.

* Nội dung các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765