Nghị định 69/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 159/2020/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

“Nghị định 69/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 159/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp” – Một Ngàng Đường Quan Trọng

Khi Nào và Tại Sao Nghị Định 69/2023/NĐ-CP Được Ban Hành?

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 14/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 159/2020/NĐ-CP. Sự sửa đổi này nhằm mục đích thống nhất và hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bầu cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người giữ chức danh chức vụ tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác. Ngoài ra, Nghị định 69/2023/NĐ-CP còn nhằm tăng cường tính minh bạch, công khai, dân chủ và trách nhiệm trong việc quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu của cái cách doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh doanh nghiệp vốn Nhà nước.

Những Điểm Mới Của Nghị Định 69/2023/NĐ-CP

Về nguyên tắc, điều kiện thực hiện quy hoạch, Nghị định 69/2023/NĐ-CP đã bổ sung thêm nội dung về nguyên tắc, điều kiện thực hiện quy hoạch, cụ thể: Bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch; quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý phải đồng bộ với quy hoạch cấp ủy trong doanh nghiệp; quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên. Mỗi giai đoạn 05 năm chỉ xây dựng quy hoạch một lần và định hướng cho giai đoạn kế tiếp. Xây dựng quy hoạch giai đoạn kế tiếp được thực hiện vào năm thứ hai của giai đoạn hiện tại. Hàng năm tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cho quy hoạch giai đoạn hiện tại và giai đoạn kế tiếp trong quý I và báo cáo kết quả phê duyệt quy hoạch trong quý II, chậm nhất vào tháng 6; trường hợp rà soát, bổ sung quy hoạch lần thứ 2 trong năm phải báo cáo ít nhất sau 30 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt quy hoạch.

Mục tiêu của việc quy hoạch nhân sự là đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Điều này đồng nghĩa với việc quy hoạch nhân sự phải được thực hiện một cách cẩn thận và minh bạch, cũng như tuân thủ đúng quy định của Đảng và pháp luật. Quy hoạch này cần phải đồng bộ và liên thông với quy hoạch cấp ủy trong doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả và tiến độ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều Kiện Bổ Nhiệm Người Quản Lý Doanh Nghiệp

Nghị định 69/2023/NĐ-CP đã đưa ra 9 điều kiện để bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp, bao gồm:

– Bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện chung thôi quy định của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của chức vụ, chức danh bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
– Đủ tuổi để công tác trọn thời hạn bổ nhiệm và đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
– Có hồ sơ, lý lịch cá nhân và bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.
– Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

Những điều kiện này nhằm mục đích đảm bảo người quản lý doanh nghiệp có đủ năng lực và đạo đức để thực hiện công việc một cách hiệu quả và có trách nhiệm.Điều này đồng nghĩa với việc quy hoạch nhân sự phải được thực hiện một cách cẩn thận và minh bạch, cũng như tuân thủ đúng quy định của Đảng và pháp luật. Quy hoạch này cần phải đồng bộ và liên thông với quy hoạch cấp ủy trong doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả và tiến độ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

### Câu hỏi thường gặp

#### Tại sao cần sửa đổi Nghị định 159/2020/NĐ-CP?
Nghị định 69/2023/NĐ-CP sửa đổi nghị định 159/2020/NĐ-CP để thống nhất và hoàn thiện các quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cũng như tăng cường tính minh bạch, công khai và trách nhiệm.

#### Những điểm mới đáng lưu ý tại Nghị định 69/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 159/2020/NĐ-CP
Nghị định mới bổ sung nội dung về nguyên tắc, điều kiện thực hiện quy hoạch, cũng như xác định điều kiện bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, Kiểm soát viên.

#### Về điều kiện bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, Kiểm soát viên
Nghị định 69/2023/NĐ-CP đã đưa ra 9 điều kiện để bổ nhiệm người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, Kiểm soát viên, trong đó bao gồm các tiêu chuẩn, điều kiện chung, lý lịch cá nhân, tuổi bổ nhiệm, và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765