Khi nào thay đổi chính sách đầu tư? [Chi tiết 2023]

Chủ trương đầu tư là quyết định của cấp có thẩm quyền về nội dung chủ yếu của chương trình, dự án đầu tư, làm cơ sở để lập, trình duyệt và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư. phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư công. Vậy khi nào thay đổi chính sách đầu tư? Hãy cùng TNHH ketoanhn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Chủ trương đầu tư là quyết định của cấp có thẩm quyền về nội dung chủ yếu của chương trình, dự án đầu tư, làm cơ sở để lập, trình duyệt và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư. phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư công.

– Thay đổi tên Quyết định chủ trương đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên của nhà đầu tư.

→ Việc thay đổi này không làm thay đổi bản chất của Quyết định chủ trương đầu tư nên thủ tục thực hiện thay đổi cũng rất đơn giản.

– Điều chỉnh địa điểm thực hiện quyết định chủ trương đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô Quyết định chủ trương đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện quyết định chủ trương đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện quyết định chủ trương đầu tư (nếu có).

→ Việc điều chỉnh này ít nhiều làm thay đổi quá trình thực hiện dự án cũng như tác động của dự án đến các yếu tố khác. Do đó, quy trình thực hiện việc điều chỉnh này cũng phức tạp hơn và đòi hỏi chủ sở hữu Quyết định chủ trương đầu tư phải chứng minh được năng lực thực hiện dự án.

TNHH Đầu tư công 2019 không có quy định chuyển tiếp về điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định. TNHH Đầu tư công 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của TNHH số 28/2018/QH14 và được đưa vào kế hoạch đầu tư công hằng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

Vì vậy, việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư đối với các dự án này phải thực hiện theo quy định của TNHH Đầu tư công 2019.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 TNHH Đầu tư công 2019, cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chính sách đầu tư.

Các dự án tại Mục 3 đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền quy định tại TNHH Đầu tư công 2014 nên nếu TNHH Đầu tư công 2019 không có quy định khác thì thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Uỷ ban nhân dân tỉnh. điều chỉnh chính sách đầu tư của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 17 TNHH Đầu tư công 2019, kể từ ngày 1/1/2020, các dự án này thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND cấp tỉnh. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương các dự án này theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 TNHH Đầu tư công 2019.

Trường hợp việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của chương trình, dự án dẫn đến tổng mức đầu tư đã được phê duyệt trong quyết định chủ trương đầu tư của chương trình, dự án, trong đó có phần điều chỉnh tổng mức đầu tư vượt tổng mức đầu tư của tập đoàn. Các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước đây thì TNHH Đầu tư công 2019 không quy định cụ thể nội dung này. Do đó, các điều chỉnh chính sách đầu tư đối với các chương trình, dự án này thực hiện theo quy định tại Điều 34 TNHH Đầu tư công 2019.

4. Thủ tục điều chỉnh và chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND

Đối với dự án đã được UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục xin điều chỉnh và chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh như sau:

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, khi điều chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện các thủ tục sau: Điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (còn gọi là ) “Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư”) nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Thay đổi mục tiêu ghi trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung các đối tượng thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

– Thay đổi quy mô sử dụng đất trên 10% hoặc trên 30 héc ta, thay đổi địa điểm đầu tư;

– Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;

– Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư nhưng tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư;

– Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

– Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến ​​trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

– Thay đổi nhà đầu tư đối với dự án đầu tư đã được phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời với việc chấp thuận chủ đầu tư trước khi đưa dự án vào khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Tài liệu Điều chỉnh, chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

Hồ sơ thực hiện thủ tục điều chỉnh, chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh bao gồm:

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư của chủ đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung điều chỉnh sau (nếu có):

+ Tài liệu về tư cách pháp lý của chủ đầu tư;

+ Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư bao gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ giải trình điều chỉnh dự án đầu tư về một hoặc một số các nội dung: chủ đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), lao động nhu cầu, đề xuất ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động. xử lý về môi trường (nếu có) theo quy định của pháp TNHH về bảo vệ môi trường.

+ Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện. dự án đầu tư hiện tại;

+ Bản thuyết minh về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án phải thẩm định, tư vấn về công nghệ theo quy định của pháp TNHH về chuyển giao công nghệ;

+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

+ Các tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp TNHH (nếu có).

Thủ tục điều chỉnh và chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh

Bước chân Đầu tiên. Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ đã đề cập ở mục 2.3 gửi Cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước chân 2. Xem xét hồ sơ và lấy ý kiến ​​của các cơ quan liên quan

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho sở, UBND cấp huyện nơi dự kiến ​​thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan. về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó để lấy ý kiến ​​về nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan có quyền cho ý kiến ​​về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Bước 3. Quyết định phê duyệt điều chỉnh chính sách đầu tư

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định của Cơ quan đăng ký đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận hồ sơ. điều chỉnh chính sách đầu tư.

Quyết định phê duyệt điều chỉnh chính sách đầu tư gửi đến các cơ quan sau:

+ Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư;

+ Cơ quan phê duyệt chủ đầu tư (vì trường hợp chủ đầu tư chấp thuận theo kích cỡcơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục chấp thuận chủ đầu tư trong trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất mà chỉ có một người đăng ký tham gia hoặc đấu giá không đúng quy định của pháp TNHH về đất đai hoặc đấu giá lựa chọn nhà đầu tư chỉ có một nhà đầu tư. đăng ký theo quy định của pháp TNHH về đấu thầu);

+ CŨCác sở, ngành liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

Trên đây là toàn bộ nội dung câu trả lời của TNHH ketoanhn về Khi nào thay đổi chính sách đầu tư? Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho quý độc giả. Trong quá trình tìm hiểu nếu còn thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website hoặc Hotline để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765