Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã là ai?

Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai được thành lập khi nào? Thành phần của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai như thế nào? Hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai ?

thuyết trình kinh doanh
Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã

Ngoài giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án, tranh chấp đất đai còn được giải quyết thông qua các phương thức khác. Trong đó việc hòa giải tranh chấp đất đai được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Khi giải quyết tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã phải thành lập Hội đồng hoà giải tranh chấp đất đai. Vậy Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai là gì, được thành lập như thế nào và quy trình hòa giải diễn ra như thế nào?

* Cơ sở pháp lý:

– dịch vụ đất đai 2013;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của dịch vụ Đất đai số 45/2013/QH13;

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn thi hành dịch vụ đất đai.

1. Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai được thành lập khi nào?

Tranh chấp đất đai là hiện tượng phổ biến trong đời sống xã hội, nhất là trong điều kiện nền kinh tế nước ta đang chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Tranh chấp đất đai được hiểu là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai (Khoản 24 Mục 3 dịch vụ Đất đai 2013). Chủ thể của tranh chấp đất đai là quyền sử dụng, quản lý, khai thác các lợi ích vật chất phát sinh từ quyền quản lý, sử dụng đất của các chủ thể.
Giải quyết tranh chấp đất đai là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên tranh chấp thông qua các hình thức, thủ tục thích hợp để giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng về quyền sử dụng đất nhằm bảo vệ quyền sử dụng đất của mình. và lợi ích chính đáng của nhân dân. Có hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai dưới hình thức hòa giải tranh chấp đất đai; giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính và giải quyết đất đai theo thủ tục pháp dịch vụ.

Như đã trình bày ở trên, Ban hòa giải tranh chấp đất đai được thành lập khi giải quyết tranh chấp đất đai trong cơ quan hành chính nhà nước. Cụ thể hơn, Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai được thành lập trong quá trình hòa giải tranh chấp đất đai. Việc hòa giải tranh chấp đất đai hiện được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Mục 2 dịch vụ đất đai 2013 quy định:

“2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì phải gửi đơn yêu cầu hòa giải đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.

Và tại điểm b khoản 1 Điều 88 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP nêu rõ:

Thứ nhất, khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

b) Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để tiến hành hòa giải.

Như vậy, dễ dàng nhận thấy việc hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã được thực hiện bởi Hội đồng hòa giải do UBND cấp xã thành lập. Từ khi dịch vụ Đất đai 1993 ra đời đến dịch vụ Đất đai 2013, hòa giải là thủ tục đầu tiên trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai được ghi nhận. Trường hợp các bên không tự hòa giải, thương lượng được với nhau thì tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại tổ chức hòa giải ở cơ sở. Nếu quá trình hòa giải ở cơ sở không đạt được thỏa thuận thì các bên có quyền gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tranh chấp để tổ chức hòa giải. Hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã là điều kiện bắt buộc trước khi các bên lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp đất đai.

2. Thành phần của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai:

Tại Khoản 3 Điều 202 dịch vụ Đất đai 2013 quy định như sau:

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai trên địa bàn; trong quá trình thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác….”

Và quy định này được quy định chi tiết tại Điểm b Khoản 1 Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP như sau:

“b) Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để tiến hành hòa giải. Các thành viên của Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng; đại diện UBMTTQ xã, phường, thị trấn; tổ trưởng dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, bản đối với khu vực nông thôn; đại diện một số hộ dân sinh sống lâu năm trên địa bàn xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc, quá trình sử dụng của thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Tùy từng trường hợp cụ thể có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;”.

Từ những quy định trên, có thể nhận thấy rằng việc thành lập Hội đồng hòa giải phải có những thành viên nhất định, bắt buộc. Các đối tượng bắt buộc là Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND cấp xã; đại diện Ủy ban Mặt trận xã; trưởng thôn (tổ trưởng tổ dân phố); cán bộ đất đai; cán bộ tư pháp; Đại diện hộ gia đình biết về nguồn gốc và quá trình sử dụng phần đất thừa đang tranh chấp. Hội đồng hòa giải gồm đại diện các sở, ngành, là chủ thể trực tiếp quản lý, theo dõi biến động nhà đất ở cơ sở nên ngoài việc am hiểu kiến ​​thức chuyên môn, chính sách pháp dịch vụ… Trong vụ án đất đai pháp dịch vụ đất đai, họ là đồng thời là người trực tiếp quản lý, nắm bắt các thông tin cũng như hiện trạng, từ đó ý kiến ​​của các thành viên trong buổi hòa giải sẽ chính xác và phù hợp với thực tế sử dụng đất tại địa phương. .

Quy định về Hội đồng hòa giải trong dịch vụ Đất đai 2013 có điểm mới so với dịch vụ Đất đai 2003. Mô hình Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai được quy định trong dịch vụ Đất đai 2013 kế thừa mô hình Hội đồng hòa giải. dịch vụ Đất đai 2003 nhưng có sự khác biệt toàn diện hơn. Sự khác biệt này thể hiện ở dịch vụ Đất đai năm 2003, Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai chỉ áp dụng trong trường hợp tranh chấp mà các bên không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các loại giấy tờ khác theo quy định. và Hội đồng hòa giải tranh chấp theo dịch vụ Đất đai. Trong năm 2013, sẽ tiến hành hòa giải cho tất cả các bên tranh chấp, kể cả tranh chấp giữa bên có giấy tờ và không có giấy tờ.

3. Hoạt động hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai:

Hoạt động hòa giải giải quyết tranh chấp đất đai hiện được quy định tại Điều 202 dịch vụ Đất đai 2013 và hướng dẫn chi tiết tại Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của dịch vụ Đất đai số 45/2013/QH13 và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định. quy định chi tiết thi hành dịch vụ Đất đai.

Khi giải quyết tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đơn với trình tự như sau:

. Sau khi nhận được đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai, công chức tiếp nhận đơn chuyển đơn đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để xem xét, xử lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, chuyển đơn đến cán bộ địa chính cấp xã để nghiên cứu, đề xuất phương thức hòa giải tranh chấp; đồng thời giao Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phụ trách quản lý đất đai chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp dịch vụ.
Cán bộ chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp xã chuẩn bị cho việc hòa giải tranh chấp đất đai gồm: Nghiên cứu nội dung tranh chấp, chứng cứ của các bên tranh chấp, đối chiếu với quy định của pháp dịch vụ về đất đai và các tài liệu, hồ sơ, sổ địa chính, bản đồ địa chính về tranh chấp do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý xây dựng kế hoạch hòa giải; kế hoạch, thời gian, địa điểm, thành phần, phương tiện vật chất cần thiết phục vụ cho việc hòa giải tranh chấp đất đai; thông báo hoặc gửi giấy triệu tập cho các bên tranh chấp, v.v.
Sau đó, Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng hòa giải với các thành phần được liệt kê trong phần. Ủy ban nhân dân tổ chức phiên họp hòa giải với sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Hòa giải chỉ được tiến hành khi có sự tham gia đầy đủ của các bên tranh chấp. Các bên tranh chấp phải có mặt để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và cung cấp tài liệu liên quan đến vụ tranh chấp. Thiếu một bên nên việc hướng dẫn giải quyết tranh chấp không khách quan, toàn diện và đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp dịch vụ. Kết quả của Hội đồng hòa giải là biên bản hòa giải thành hoặc không thành. Biên bản hòa giải phải đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định.

Trường hợp hòa giải thành thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành, các bên tranh chấp có ý kiến ​​khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì phải phát biểu ý kiến. Các ý kiến ​​khác nhau này phải được lập thành văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Sau khi nhận được ý kiến ​​của các bên mâu thuẫn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, tổ chức họp Hội đồng hòa giải để xem xét, quyết định việc thụ lý và lập biên bản hòa giải.

Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi về hiện trạng hạn mức sử dụng đất, chủ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp thị xã gửi biên bản hòa giải thành đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này. bài viết này. 5 Điều 202 dịch vụ Đất đai 2013. Trường hợp hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải thành có ít nhất một bên thay đổi ý kiến ​​về kết quả hòa giải thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản hòa giải và báo cáo các bên biết. cáo. hướng dẫn các bên tranh chấp gửi yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục giải quyết tranh chấp.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765