Giấy ủy quyền khai thuế thu nhập cá nhân

Chắc nhiều bạn cũng biết, người lao động là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân, nếu có số thuế nộp thừa sẽ được chuyển sang kỳ sau hoặc hoàn trả khi có yêu cầu. Dưới đây là điều kiện, thủ tục, cách tính và thời hạn hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2023. Mời các bạn theo dõi!

Biểu đồ phân tích dữ liệu kinh doanh nhìn từ trên không được chia tỷ lệ
Giấy ủy quyền khai thuế thu nhập cá nhân

1. Hoàn thuế thu nhập là gì?

Theo quy định của dịch vụ thuế thu nhập cá nhân và các văn bản điều chỉnh, có thể hiểu, hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc người nộp thuế được trả lại số tiền nộp thừa tính thuế thu nhập cá nhân khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp dịch vụ.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có định nghĩa cụ thể về hoàn thuế thu nhập cá nhân, định nghĩa trước đây được căn cứ theo các quy định có liên quan.

2. Giả định khai thuế thu nhập

Khoản 2 Điều 8 dịch vụ thuế TNCN 2007 quy định cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau:

“a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp;

b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập chịu thuế không thuộc đối tượng phải nộp thuế;

c) Các trường hợp khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định.”

Theo đó, trường hoàn được hoàn thuế thu nhập cá nhân bao gồm: Số thuế đã nộp lớn hơn số phải nộp; Bạn đã nộp thuế nhưng có thu nhập chịu thuế chưa phải nộp thuế; Các trường hợp khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

3. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Để được hoàn thuế thu nhập cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ hoàn thuế.
  • Thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế nêu tại mục 2 điều này.
  • Có hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế theo quy định và được chấp nhận.

Cụ thể, theo khoản 2 và khoản 3 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC về hoàn thuế như sau:

“2. Trường hợp người đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân nộp thuế thực hiện thanh quyết toán thì việc khai thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân nộp thuế, tổ chức, cá nhân trả thu nhập sẽ bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của cá nhân. Sau khi quyết toán nếu còn số thuế nộp thừa sẽ được bù trừ vào kỳ sau hoặc được hoàn trả nếu có yêu cầu hoàn trả.

3. Cá nhân kê khai trực tiếp với cơ quan quản lý thuế được lựa chọn việc khai hoặc bù trừ tiền thuế vào kỳ sau trước cùng cơ quan quản lý thuế.”

Quy định này nêu rõ, chỉ hoàn thuế khi có yêu cầu hoàn, cơ quan thuế không chủ động hoàn cho người nộp thuế; trường hợp không yêu cầu hoàn thuế thì được bù trừ vào kỳ sau.

Ghi chú:

– Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho tổ chức, cá nhân nộp thuế thực hiện quyết toán thì việc hoàn trả của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân nộp thuế.

– Đối với người quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế được thu hồi số thuế nộp thừa hoặc lựa chọn bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ sau.

4. Mẫu giấy ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN) ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

NỮ BẢO LÃNH

NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ………….

Tôi tên là: ………….. Quốc tịch:…………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

Năm ………… Tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi: Công ty/đơn vị …………. ;

Năm…………..Tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị…………..và có thu nhập vãng lai tại các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng/tháng đã khấu trừ tại nguồn cho cơ quan nộp thuế .

Công ty/đơn vị……………………..(Mã số thuế:…………………….) thay mặt tôi kết thúc năm tài chính………….. với cơ quan thuế.

Trong trường hợp cơ quan thuế xác minh tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp dịch vụ.

……, ngày ……. tháng ……. năm …….

NỮ THÊM

(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Mất bao lâu để nhận được khoản hoàn trả IRPF bằng cách ủy quyền cho công ty chấm dứt IRPF?

Theo quy định tại Điều 75 dịch vụ Quản lý thuế 2019, thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế như sau:

Thời hạn giải quyết hồ sơ khai thuế

Đầu tiên. Đối với hồ sơ được quyền hoàn thuế trước hạn, trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.Cơ quan quản lý thuế phải quyết định trả lại người nộp thuế hoặc thông báo chuyển hồ sơ của người nộp thuế để kiểm tra trước khi hoàn trả nếu phát hiện thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 73 của dịch vụ này hoặc thông báo không được hoàn thuế. cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ khai thuế khác với thông tin quản lý của cơ quan quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế phải thông báo bằng văn bản để người nộp thuế làm rõ và bổ sung thông tin. Thời gian giải trình, bổ sung thông tin không tính vào thời gian trả hồ sơ.

Đối với hồ sơ được hoàn trước thời hạn, trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn, cơ quan thuế phải quyết định việc hoàn thuế trước hạn. hoặc thông báo cho người nộp thuế không hoàn nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Lưu ý đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thì việc hoàn thuế của cá nhân sẽ được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập sẽ bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của cá nhân. Sau khi quyết toán nếu còn số thuế nộp thừa sẽ được bù trừ vào kỳ sau hoặc được hoàn nếu có yêu cầu hoàn.

(Khoản 2 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

6. Ủy quyền cho công ty hợp thức hóa IRPF, thời hạn nộp là khi nào?

Căn cứ Khoản 2 Điều 44 dịch vụ Quản lý thuế 2019 như sau:

Thời hạn nộp tờ khai thuế

..

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo kỳ tính thuế theo năm như sau:

a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ khi kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 tính từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp hoàn thuế;

Theo quy định trước đây, trường hợp ủy quyền cho công ty quyết toán IRPF thì thời hạn cuối cùng công ty phải xuất trình hồ sơ hoàn thuế là ngày 31/3.

7. Câu hỏi thường gặp

7.1. Kiểm tra hồ sơ khai thuế ở đâu?

– Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước hạn phải được lấy ý kiến ​​tại trụ sở cơ quan quản lý thuế.
– Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước khi trả phải được kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế hoặc tại trụ sở cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

7.2. Quy định về hồ sơ khai thuế?

– Người nộp thuế được hoàn thuế phải lập và nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế có thẩm quyền.
– Hồ sơ khai thuế bao gồm:
+ Công văn đề nghị hoàn thuế;
+ Các giấy tờ liên quan đến hồ sơ hoàn thuế

7.3. Quy định về các trường hợp hoàn thuế nói chung tại Việt Nam?

– Cơ quan quản lý thuế phải hoàn trả tiền thuế cho tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được hoàn thuế theo quy định của pháp dịch vụ về thuế.
Cơ quan thuế trả lại số tiền đã nộp thừa trong trường hợp người nộp thuế có số tiền đã nộp ngân sách nhà nước lớn hơn số phải nộp ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 60 của dịch vụ này.

Ở đây bạn có tất cả các thông tin liên quan đến quyền được hoàn thuế thu nhập mà ketoanhn.com đã chia sẻ với bạn đọc. Chúng tôi hy vọng bài viết trên hữu ích cho bạn đọc. Đối với bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi; ketoanhn.com với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ hỗ trợ bạn đọc một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng nhất. Công Ty dịch vụ ketoanhn.com – Đối Tác Pháp Lý Cùng Bạn.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765