Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Ban Chấp hành Trung ương khẳng định, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là yêu cầu tất yếu, khách quan trong tình hình mới; Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết tâm, chính xác, đồng bộ hơn nữa trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

vnf Việt Nam có hoa 1570009990116662696483

Về nội dung tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tại Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổ chức từ ngày 3 đến 9/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận sôi nổi, nổi bật và thống nhất cao với những nhận định, đánh giá về kết quả, thành tích đã đạt được; những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân tồn tại; bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công cuộc đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước thời gian qua; cũng như những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trên cơ sở đó, quyết định ban hành Nghị quyết chuyên đề lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương về vấn đề này có tầm quan trọng đặc biệt.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhất trí vững chắc rằng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra trong bối cảnh tình hình đất nước và thế giới đã, đang và sẽ có nhiều biến động trong Trước sự tác động của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, toàn Đảng, toàn dân ta cần tiếp tục đổi mới tư duy, ý thức và hành động một cách quyết liệt, đúng đắn và đồng bộ hơn trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa. quốc gia. Cần nhận thức rõ: công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện nền kinh tế và đời sống xã hội ngày càng dựa trên cơ sở phát triển công nghiệp và dịch vụ trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cuộc cách mạng; Đó là con đường quan trọng để Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự cấp, tự túc, phát triển nhanh, bền vững, trở thành nước có thu nhập cao và phát triển.

Ban Chấp hành Trung ương khẳng định, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là yêu cầu tất yếu, khách quan trong tình hình mới; là nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị; lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể của công ty; bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với yêu cầu giữ gìn tiến bộ, công bằng xã hội, bồi dưỡng và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, bảo vệ tài nguyên, môi trường; gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với quá trình đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới, đổi mới mô hình tăng trưởng, đổi mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động.

Cần khai thác và phát huy tốt nhất tiềm năng, tài sản của đất nước, của từng vùng, từng địa phương trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hưởng và phát huy lợi thế của đất nước đi sau và đang trong thời kỳ “dân số vàng”; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa phát triển tuần tự với đi tắt đón đầu, thúc đẩy chuyển dịch nhanh từ gia công, lắp ráp sang sáng tạo, thiết kế, sản xuất tại Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ ưu tiên; Nhấn mạnh vào các ngành công nghiệp “dịch vụ”. Coi chuyển đổi số là phương thức mới mang tính cách mạng để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải được thực hiện trên cơ sở nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng các quy TNHH khách quan của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; có lộ trình, mốc thời gian, mục tiêu và mục tiêu cụ thể; ưu tiên nguồn lực và có cơ chế, chính sách đặc thù, cách mạng để phát triển các cực tăng trưởng, công nghiệp cơ bản, công nghiệp ưu tiên gắn với công nghệ thông minh và công nghiệp dịch vụ tạo giá trị gia tăng. tăng cường liên kết ngành, liên kết vùng để tạo không gian phát triển mới; coi nguồn lực quốc gia là cơ bản, chiến lược, lâu dài và có ý nghĩa quyết định; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, tiến lên; các công ty quốc gia (cả nhà nước và tư nhân) là động lực chính; Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng.

Trong quá trình CNH, HĐH cần quan tâm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, hiệu quả; nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước, tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; phát huy các giá trị văn hóa, bản lĩnh con người Việt Nam; vai trò tiên phong của lực lượng doanh nghiệp, thương mại và đội ngũ trí thức, giai cấp công nhân hiện đại…/.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765