Cơ cấu tổ chức của Hợp tác xã là gì?

Hiện nay, kinh tế hợp tác không phải là khu vực tạo ra nhiều lợi nhuận và tăng trưởng kinh tế chính, nhưng là khu vực có vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm, bảo đảm đời sống của đại bộ phận người dân. người lao động, tạo sự ổn định chính trị – xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội. Hợp tác xã có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, tư nhân, cá thể, đáp ứng nhu cầu đa dạng của đời sống cộng đồng. Theo quy định của dịch vụ Hợp tác xã 2012, cơ cấu tổ chức. Tổ chức của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên. .Theo quy định tại Điều 30, 35, 38, 39 dịch vụ Hợp tác xã 2012, cơ cấu tổ chức của Hợp tác xã được quy định như sau:

cơ cấu tổ chức hợp tác xã
cơ cấu tổ chức hợp tác xã

1. Đại hội thành viên

Đại hội thành viên có quyền quyết định cao nhất của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Đại hội thành viên bao gồm Đại hội thường niên và Đại hội thành viên bất thường. Đại hội thành viên được tổ chức dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu (sau đây gọi là đại hội thành viên). Đại hội thành viên có các quyền và nhiệm vụ quy định tại Điều 32 của dịch vụ này.
Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có 100 thành viên, hợp tác xã có một thành viên trở lên được tổ chức đại hội đại biểu thành viên.
Tiêu chuẩn, thứ tự đại biểu, thủ tục bầu đại biểu dự đại hội thành viên do điều lệ quy định.
Số lượng đại biểu có mặt tại đại hội đại biểu thành viên do điều lệ ấn định nhưng phải bảo đảm:

a) Ít nhất 30% tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có trên 100 đến 300 thành viên, hợp tác xã thành viên;

b) Không ít hơn 20% tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có trên 300 đến 1000 thành viên, hợp tác xã thành viên;

c) Không ít hơn 200 đại biểu đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có trên 1000 thành viên, hợp tác xã thành viên. Đại biểu dự họp đại hội đại biểu thành viên phải phát biểu ý kiến, nguyện vọng và có trách nhiệm thông báo kết quả cuộc họp cho toàn thể thành viên, hợp tác xã thành viên biết.

2. Hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là cơ quan quản trị của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do hội nghị thành viên hoặc đại hội thành viên bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm bằng phiếu kín. Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch và các thành viên, số lượng thành viên Hội đồng quản trị do điều lệ quy định nhưng tối thiểu là 03 người, tối đa là 15 người.
Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do Điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định nhưng ít nhất là 02 năm và nhiều nhất là 05 năm.
Hội đồng quản trị sử dụng con dấu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 36 của dịch vụ này.
Hội đồng quản trị hợp tác xã họp định kỳ theo quy định của điều lệ nhưng ít nhất 3 tháng một lần; Hội đồng quản trị của Liên minh hợp tác xã họp định kỳ theo quy định của điều lệ nhưng ít nhất 6 tháng một lần do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền. Ban giám đốc. .
Hội đồng quản trị họp bất thường khi có yêu cầu của ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc). giám đốc) của Hội đồng quản trị. hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành như sau:

a) Cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự. Các quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua theo nguyên tắc đa số, mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị ngang nhau;

b) Trường hợp cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập định kỳ mà không có đủ thành viên tham dự theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị lần thứ hai trong thời hạn 15 ngày. , kể từ ngày dự kiến ​​​​của cuộc họp đầu tiên. Sau khi triệu tập họp lần thứ hai mà không có đủ thành viên tham dự, Hội đồng quản trị triệu tập đại hội thành viên bất thường trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự kiến ​​họp lần thứ hai để xét tư cách thành viên. tham dự các cuộc họp và thực hiện hành động quản lý; Chủ tịch Hội đồng quản trị phải tham dự đại hội thành viên gần nhất để xem xét tình trạng thành viên Hội đồng quản trị không dự họp và có biện pháp xử lý;

c) Nội dung và kết luận của cuộc họp hội đồng phải được ghi vào biên bản; Biên bản họp Hội đồng quản trị phải có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp. Chủ tọa và thư ký liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung biên bản. Đối với những vấn đề Hội đồng quản trị không quyết định được thì trình đại hội thành viên quyết định. Các thành viên Hội đồng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến ​​của mình và phải được ghi vào biên bản cuộc họp.

3. Giám đốc (Tổng giám đốc) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Giám đốc (tổng giám đốc) là người điều hành hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Giám đốc (Tổng giám đốc) có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức thực hiện phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

b) Thực hiện nghị quyết của đại hội thành viên và quyết định của Hội đồng quản trị;

c) Ký hợp đồng thay mặt hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

đ) Trình Hội đồng quản trị báo cáo tài chính hàng năm;

đ) Xây dựng phương án tổ chức bộ phận giúp việc và các đơn vị trực thuộc của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trình Hội đồng quản trị quyết định;

e) Tuyển dụng lao động theo quyết định của Hội đồng quản trị;

g) Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ khác quy định tại điều lệ, quy chế hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Trường hợp Giám đốc (Tổng giám đốc) do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuê thì ngoài việc thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều này còn phải thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ quy định trong hợp đồng lao động. được mời tham dự các cuộc họp của đại hội thành viên, hội đồng quản trị.

4. Ban kiểm soát, kiểm soát viên

Ban kiểm soát và kiểm soát viên hoạt động độc lập, kiểm tra, giám sát hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp dịch vụ và điều lệ. Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên do đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số các thành viên và đại diện cho hợp tác xã thành viên bằng cách bỏ phiếu kín. Số lượng thành viên Ban kiểm soát do đại hội thành viên quyết định nhưng không quá 07 người.
Hợp tác xã có từ 30 thành viên trở lên, liên hiệp hợp tác xã có từ 10 thành viên trở lên phải bầu Ban kiểm soát. Đối với hợp tác xã có dưới 30 thành viên, liên hiệp hợp tác xã có dưới 10 thành viên, việc thành lập ban kiểm soát hoặc các kiểm soát viên do điều lệ quy định.
Trưởng Ban kiểm soát do đại hội thành viên bầu trực tiếp trong số các thành viên của Hội đồng kiểm soát; nhiệm kỳ của ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo nhiệm kỳ của hội đồng quản trị.
Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước đại hội thành viên và có các quyền hạn, nhiệm vụ sau:

a) Kiểm tra, giám sát hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp dịch vụ và điều lệ;

b) Thanh tra việc chấp hành điều lệ, nghị quyết, quyết định của đại hội thành viên, hội đồng quản trị và các quy chế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

c) Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên, hợp tác xã thành viên theo quy định của pháp dịch vụ, điều lệ, nghị quyết của đại hội thành viên, quy chế của hợp đồng. hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

d) Kiểm tra hoạt động tài chính, việc chấp hành chế độ kế toán, phân phối thu nhập, xử lý lỗ, sử dụng vốn, tài sản và vốn vay của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác. hỗ trợ của Nhà nước;

đ) Thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính hàng năm của Hội đồng quản trị trước khi trình đại hội thành viên;

đ) Tiếp nhận kiến ​​nghị liên quan đến hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến ​​nghị Hội đồng quản trị, đại hội thành viên giải quyết theo thẩm quyền;

g) Trưởng Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên được tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhưng không có quyền biểu quyết;

h) Thông báo cho Hội đồng quản trị và báo cáo đại hội thành viên về kết quả kiểm soát; kiến nghị Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) khắc phục những yếu kém, vi phạm trong hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

i) Yêu cầu cung cấp tài liệu, sổ sách, chứng từ và thông tin cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát nhưng không sử dụng tài liệu, thông tin đó vào mục đích khác;

k) Chuẩn bị chương trình và triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định tại khoản 3 Điều 31 của dịch vụ này;

l) Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ khác theo quy định của dịch vụ này và Điều lệ.
Thành viên Ban kiểm soát, Kiểm soát viên được hưởng thù lao và các chi phí cần thiết khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.
Ban kiểm soát, kiểm soát viên được sử dụng con dấu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để thực hiện nhiệm vụ của mình.
Trên đây là tư vấn của ketoanhn.com GROUP về Cơ cấu tổ chức của Hợp tác xã là gì? Mong rằng các bạn có thể áp dụng những kiến ​​thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu bạn có vấn đề pháp lý khác cần tư vấn, vui lòng gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp dịch vụ trực tuyến 24/7 của ketoanhn.com GROUP để gặp dịch vụ sư, chuyên viên pháp lý.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765