Chuẩn mực kế toán Việt Nam tiếng Anh là gì?

Chuẩn mực kế toán là gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 dịch vụ Kế toán số 88/2015/QH13 thì “Chuẩn mực kế toán bao gồm các nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản để lập báo cáo tài chính.”

Ở Việt Nam, chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

Theo Khoản 3 Điều 7 dịch vụ Kế toán số 88/2015/QH13 quy định:
“Bộ Tài chính sẽ quy định chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán trên cơ sở chuẩn mực kế toán quốc tế phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.”

Chuẩn mực kế toán Việt Nam có tên tiếng Anh là Chuẩn mực Kế toán Việt NamĐược viết tắt là ĐÊM.

Mục đích chung của việc soạn thảo và ban hành các chuẩn mực kế toán là nhằm thống nhất các thông lệ kế toán trong một khu vực địa lý (dù là trong một quốc gia, một khu vực hay trên toàn thế giới).

Bạn có muốn đến Việt Nam không?

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Từ năm 2000 đến năm 2005, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) bao gồm 26 chuẩn mực do Bộ Tài chính ban hành, dựa trên nguyên tắc vận dụng có chọn lọc các Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS/IFRS).

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất hiện nay bao gồm 26 chuẩn mực được Bộ Tài chính ban hành theo 5 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 ban hành 4 chuẩn mực kế toán (Thông tư hướng dẫn 161/2007/TT-BTC)

Tiêu chuẩn số 02 – Hàng tồn kho.
Tiêu thức số 03 – Tài sản cố định hữu hình.
Chuẩn mực số 04 – TSCĐ vô hình.
Quy tắc số 14 – Thu nhập và thu nhập khác.

Giai đoạn 2: Quyết định 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 ban hành 6 chuẩn mực kế toán (Thông tư hướng dẫn 161/2007/TT-BTC)

Tiêu chuẩn số 01 – Tiêu chuẩn chung.
Quy tắc số 06 – Hợp đồng thuê.
Quy tắc số 10 – Ảnh hưởng của những thay đổi trong tỷ giá hối đoái.
Quy tắc số 15 – Hợp đồng xây dựng.
Quy tắc số 16 – Chi phí lãi vay.
Quy tắc số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Đợt 3: Quyết định 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 ban hành 6 chuẩn mực kế toán (Thông tư hướng dẫn 161/2007/TT-BTC)

Tiêu chuẩn số 05 – Bất động sản đầu tư.
Chuẩn mực số 07 – Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết.
Quy tắc số 08 – Thông tin tài chính về các khoản đóng góp vào liên doanh.
Quy tắc số 21 – Trình bày báo cáo tài chính.
Quy tắc số 25 – Thông tin tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con.
Quy tắc số 26 – Thông tin về các bên liên quan.

Giai đoạn 4: Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 ban hành 6 chuẩn mực kế toán (Thông tư hướng dẫn 20/2006/TT-BTC)

Quy tắc số 17 – Thuế thu nhập của các pháp nhân.
Quy tắc số 22 – Trình bày bổ sung Báo cáo tài chính của các ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự.
Chuẩn mực 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày lập bảng cân đối kế toán.
Quy tắc số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ.
Quy tắc số 28 – Thông tin theo Phân đoạn.
Quy tắc số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót.

Giai đoạn 5: Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 ban hành 4 chuẩn mực kế toán (Thông tư hướng dẫn 21/2006/TT-BTC)

Quy tắc số 11 – Hợp nhất kinh doanh.
Quy tắc số 18 – Các khoản dự phòng, Tài sản tiềm ẩn và Nợ phải trả.
Quy tắc số 19 – Hợp đồng bảo hiểm.
Quy tắc 30 – Thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Đặc điểm chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực kế toán Việt Nam được ban hành trên cơ sở chuẩn mực kế toán quốc tế.

Các chuẩn mực kế toán được xây dựng trên cơ sở các chuẩn mực kế toán quốc tế đã ban hành nhưng có sửa đổi, bổ sung. Việc soạn thảo chuẩn mực kế toán Việt Nam dựa trên chuẩn mực kế toán quốc tế giúp hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam sớm được quốc tế thừa nhận.

Hiện nay, các chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành chỉ gồm 26 chuẩn mực, trong khi chuẩn mực quốc tế đã ban hành 41 chuẩn mực. Vì vậy, chuẩn mực kế toán Việt Nam còn thiếu nhiều chuẩn mực tương đương để bắt kịp xu hướng quốc tế.

có bàn thắng việt nam 2

Soạn thảo nguyên tắc chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Hệ thống kế toán chuẩn mực Việt Nam dựa trên các nguyên tắc sau:

Xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán trên cơ sở chuẩn mực kế toán do IASC (Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế) ban hành.

Theo điều kiện phát triển của nền kinh tế thị trường Việt Nam, theo hệ thống pháp dịch vụ, trình độ và kinh nghiệm kế toán của Việt Nam.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam đơn giản, rõ ràng và tuân thủ các quy định về cách thức ban hành các văn bản pháp dịch vụ của Việt Nam. Thiết kế của mỗi chuẩn mực kế toán gồm hai phần: Phần quy định chung và phần nội dung của chuẩn mực. Đặc biệt:

  • Quy định chung: Đối tượng, nội dung cơ bản, phạm vi áp dụng và các thuật ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn.
  • Nội dung: Mỗi nội dung được cấu hình theo đoạn riêng và được đánh số thứ tự liên tục.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam có một hệ thống thống nhất về thái độ của người làm kế toán trước các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

Ý nghĩa của chuẩn mực kế toán doanh nghiệp

  • Các chuẩn mực kế toán ra đời giúp minh bạch hóa thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty, có khả năng phản ánh chính xác thực trạng của các công ty và là cơ sở để so sánh tình hình tài chính của các công ty với nhau.
  • Xây dựng niềm tin với các nhà đầu tư trong và ngoài nước bằng cách đánh giá thông tin tài chính minh bạch của các công ty.
  • Chuẩn mực kế toán là các tiêu chuẩn mà các công ty chuẩn bị và trình bày báo cáo tài chính.
  • Cơ sở để các nhà đầu tư trong và ngoài nước xác minh, xem xét tính minh bạch và trung thực của báo cáo tài chính.
  • Tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán phát triển, thu hút vốn đầu tư.
✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765