Chuẩn mực kế toán tiếng anh là gì?

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

Ý tưởng

chuẩn mực kế toán trong tiếng anh gọi là Chuẩn mực kế toán.

chuẩn mực kế toán là các nguyên tắc và phương pháp kế toán cơ bản để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính (Điều 8, Chương I, dịch vụ Kế toán).

NGHĨA

Vì vậy, các chuẩn mực kế toán giúp các công ty lưu giữ sổ sách kế toán, xử lý các giao dịch phát sinh trong công ty và lập báo cáo tài chính theo các nguyên tắc thống nhất, đảm bảo các thông tin trên báo cáo tài chính là trung thực và hợp lý.

Nhờ có chuẩn mực kế toán mà thông tin được xử lý, trình bày và công bố theo nguyên tắc thống nhất, giúp người sử dụng thông tin hiểu và đánh giá thông tin tài chính theo các chuẩn mực đã công bố, tức là thống nhất về cách hiểu và đánh giá thông tin.

Nhờ có chuẩn mực kế toán giúp cho người kiểm soát và người làm kế toán có lý do để kiểm tra xem thông tin kế toán có phù hợp với chuẩn mực kế toán hay không; Nói cách khác, chuẩn mực là cơ sở để đánh giá các thông tin kế toán mà doanh nghiệp công bố có trung thực và hợp lý hay không.

Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) là gì?

26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

Hiện nay Việt Nam đã công bố 26 chuẩn mực kế toán bao gồm:

tiêu chuẩn chung

Hàng tồn kho

Vật liệu cố định

TSCĐ vô hình

đầu tư bất động sản

thuê tài sản

Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Thông tin tài chính và góp vốn mạo hiểm

Ảnh hưởng của những thay đổi trong tỷ giá hối đoái

kết hợp kinh doanh

Thu nhập và thu nhập khác

Hợp đồng xây dựng

chi phí đi vay

thuế doanh nghiệp

Các khoản dự phòng, tài sản tiềm tàng và nợ phải trả

một hợp đồng bảo hiểm

Trình bày báo cáo tài chính

Bổ sung trình bày báo cáo tài chính của ngân hàng và các tổ chức tài chính tương tự

Các sự kiện sau ngày lập bảng cân đối kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo tài chính hợp nhất và hạch toán khoản đầu tư vào công ty con

Thông tin bên liên quan

báo cáo tài chính giữa niên độ

báo cáo bộ phận

Những thay đổi trong chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót

thu nhập trên mỗi cổ phiếu

Chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành thông qua các quyết định của Bộ Tài chính, song song với các quyết định đó là các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành các chuẩn mực kế toán.

dịch vụ Kế toán là khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kế toán nói chung, các chuẩn mực kế toán được đào sâu hướng dẫn ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.

Vì vậy, công tác kế toán trước hết phải tuân thủ chuẩn mực kế toán và không vi phạm dịch vụ kế toán.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765