Chuẩn mực kế toán quốc tế là gì? nội dung và vai trò

Rate this post

Sự đa dạng kế toán tồn tại trong cả nước. Mặc dù truyền thống và kinh nghiệm của các quốc gia khác nhau dẫn đến sự phát triển khác nhau trong các mô hình báo cáo tài chính, nhưng áp lực của sự phát triển nhanh chóng trong môi trường toàn cầu hóa là bằng chứng cho thấy nhu cầu lập báo cáo tài chính cần thiết để chuyển nền kinh tế theo hướng hội nhập quốc tế. Những thay đổi lớn trong thực tiễn kinh doanh kể từ Thế chiến II đã đòi hỏi phải quốc tế hóa công tác kế toán và kiểm toán.

1. Chuẩn mực kế toán quốc tế là gì?

Chuẩn mực kế toán là những quy định do các tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu và ban hành để làm cơ sở cho việc lập và giải thích các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính.

Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế là hệ thống chuẩn mực đề cập đến các chủ đề, khuôn mẫu, nguyên tắc và phương pháp kế toán có tính chất cơ bản được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới.

Cơ quan đầu tiên xây dựng và ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế là Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (“IASC”). Đây là một tổ chức độc lập được thành lập từ năm 1973, bao gồm đại diện của 13 quốc gia thành viên của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (“IFAC”), đại diện của 03 tập đoàn kinh tế lớn và các quan sát viên độc lập của Ủy ban Châu Âu, Trung Quốc, Ủy ban Quốc tế về Chứng khoán (IOSCO), Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Tài chính Hoa Kỳ.

Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế do Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế ban hành và quản lý. Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) vẫn kế thừa các chuẩn mực kế toán quốc tế do IASC ban hành trước đó, và Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế tiếp tục xây dựng, ban hành và phát triển chuẩn mực kế toán mới gọi là chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS.

Xem thêm  Các mô hình công nghiệp hóa điển hình trên thế giới

Chuẩn mực kế toán quốc tế là gì?  nội dung và vai trò

2. Nội dung chuẩn mực kế toán quốc tế

Hiện nay trên thế giới đã ban hành và công bố 38 chuẩn mực kế toán liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau của kế toán. Mỗi chuẩn mực đều có nội dung cụ thể nên việc giới thiệu nội dung chuẩn mực kế toán quốc tế trong bài viết này chỉ chọn lọc một trong các chuẩn mực đó. Đặc biệt: IAS 01 – Trình bày báo cáo tài chính

ĐẾN. Mục tiêu:

Mục đích của Chuẩn mực là cung cấp cơ sở cho việc trình bày báo cáo tài chính cho mục đích chung để đảm bảo khả năng so sánh báo cáo tài chính của một đơn vị giữa các kỳ và với tình hình tài chính của các đơn vị khác. IAS 1 đưa ra các quy tắc và trách nhiệm chung đối với việc lập báo cáo tài chính, hướng dẫn về cấu trúc của báo cáo tài chính và các yêu cầu về nội dung tối thiểu đối với báo cáo tài chính.

b. Khu vực áp dụng.

Chuẩn mực này áp dụng cho tất cả các báo cáo tài chính cho mục đích chung được lập trên cơ sở các chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính quốc tế.

– Các quy tắc cụ thể để ghi nhận, đo lường và tiết lộ các giao dịch cụ thể.

– Chuẩn mực này không áp dụng cho cấu trúc và nội dung của báo cáo tài chính giữa niên độ cô đọng được trình bày theo IAS 34.

Xem thêm  Lấy mã vạch từ hải quan với 4 bước đơn giản và chính xác

– Chuẩn mực này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và doanh nghiệp trình bày báo cáo tài chính riêng theo định nghĩa của IAS 27.

C. Điều khoản cơ bản

– BCTC mục đích chung: BCTC được trình bày nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu của người sử dụng thông tin mà không có quyền yêu cầu doanh nghiệp phải trình bày BCTC để thỏa mãn nhu cầu thông tin.

– Người sở hữu: là người nắm giữ các công cụ được phân loại là công cụ vốn.

Thu nhập toàn diện khác: bao gồm các khoản thu nhập và chi phí không được ghi nhận là thu nhập theo các chuẩn mực kế toán khác.

d. Báo cáo tài chính.

– Mục đích của báo cáo tài chính: báo cáo tài chính phản ánh theo một trình tự khoa học tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của một công ty. Mục đích của báo cáo tài chính là cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, các luồng tiền của một công ty nhằm đáp ứng nhu cầu của phần lớn người sử dụng trong việc ra các quyết định kinh tế.

– Để đạt được mục đích này, báo cáo tài chính phải cung cấp các thông tin sau: Tài sản; Nợ phải trả; Công bằng; Thu nhập và chi phí, bao gồm cả lãi và lỗ; Đóng góp từ và phân phối cho các chủ sở hữu; Dòng tiền.

– Hệ thống báo cáo tài chính: Một bộ báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm các báo cáo sau:

+ Báo cáo tình hình tài chính cuối kỳ báo cáo

+ Báo cáo tổng hợp doanh thu kỳ báo cáo

+ Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu trong kỳ báo cáo

Xem thêm  Bảng Giá Dịch Vụ Kế Toán Tại Đà Nẵng Uy Tín, Chuyên Nghiệp 2023

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ báo cáo

Thuyết minh báo cáo tài chính, bao gồm tóm tắt chính sách và chi tiết kế toán, và

Báo cáo tình hình tài chính vào đầu kỳ kế toán đầu tiên có thể so sánh được khi đơn vị áp dụng chính sách kế toán hồi tố hoặc đánh giá lại hồi tố các khoản mục trong báo cáo tài chính hoặc phân loại lại các khoản mục trong báo cáo tài chính.

– Đặc điểm chung:

+ Trình bày trung thực và theo chuẩn mực kế toán quốc tế: Báo cáo tài chính phải trình bày trung thực và hợp lý về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của công ty trên cơ sở tuân thủ chuẩn mực kế toán quốc tế.

Hoạt động liên tục: Khi lập và trình bày báo cáo tài chính, người đứng đầu doanh nghiệp phải đánh giá khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính phải được lập với giả định rằng công ty đang hoạt động và sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường trong một tương lai gần, trừ khi có ý định hoặc bắt buộc phải ngừng hoạt động hoặc phải giảm đáng kể quy mô hoạt động.

– Hoạt động liên tục:

+ Khi đánh giá công ty có những yếu tố không chắc chắn hoặc nghi ngờ về hoạt động kinh doanh của công ty hay không thì cần nêu rõ điều này. Nếu báo cáo tài chính không được lập trên cơ sở hoạt động liên tục thì những sự kiện này phải được trình bày cùng với cơ sở lập báo cáo tài chính.

+ Để đánh giá khả năng hoạt động liên tục, người đứng đầu công ty cần xem xét tất cả các thông tin có thể dự đoán được ít nhất trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày lập bảng cân đối kế toán.

Xem thêm  Lợi tức trái phiếu kho bạc 1 năm

….

Trên thực tế, nội dung của chuẩn mực kế toán (IAS 01) rất cụ thể và chi tiết nên việc cung cấp một phần nội dung trên chỉ nhằm truyền đạt một phần kiến ​​thức để người đọc nắm bắt được, về cơ bản ý nghĩa ” mà Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế muốn truyền đạt

3. Vai trò của chuẩn mực kế toán quốc tế

Chuẩn mực Kế toán Quốc tế là một tập hợp các thông lệ do Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) thiết lập. Những thông lệ này được thiết kế để giúp các công ty trên khắp thế giới dễ dàng so sánh các báo cáo và dữ liệu tài chính hơn. Điều này cũng giúp tạo ra sự minh bạch và tin tưởng trong quy trình kế toán, đặc biệt là đối với đầu tư và thương mại toàn cầu.

Có một tiêu chuẩn kế toán quốc tế cũng làm giảm áp lực tuân thủ và có thể giảm đáng kể chi phí liên quan đến báo cáo. Đặc biệt, các công ty có hoạt động quốc tế và các công ty con ở các quốc gia khác nhau có thể tối ưu hóa các hoạt động và báo cáo.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần biết là IAS đã được thay thế bằng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) mới hơn.

Việc ban hành và thực thi các chuẩn mực kế toán sẽ giúp người lập và người sử dụng báo cáo tài chính hiểu được các thông tin phản ánh trên báo cáo. Chuẩn mực kế toán là cơ sở để thực hiện chức năng kế toán tài chính (báo cáo tài chính). Và phương tiện quan trọng được sử dụng để báo cáo tình hình tài chính là báo cáo tài chính (Financial Statements).

Xem thêm  thỏa thuận scada là gì? [Cập nhật 2023]

Như vậy, nếu không có các chuẩn mực kế toán thì các mục tiêu lập báo cáo tài chính sau sẽ không đạt được:

Cung cấp thông tin hữu ích cho việc ra quyết định đầu tư và tín dụng.

Nó cung cấp thông tin hữu ích để đánh giá dòng tiền trong tương lai.

+ Cung cấp thông tin về tài sản, nguồn vốn của công ty gọi chung là tình hình tài chính của công ty. Nói cách khác, nhờ thông tin kế toán chuẩn. trình bày trong báo cáo tài chính trở nên phù hợp, đáng tin cậy và có thể so sánh được.

+ Thông tin mang tính thực tế, người dùng có thể ra quyết định.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765