Cách tính thuế TNCN nhân viên

Bạn là người đi làm và cần tìm hiểu cách tính thuế TNCN 2023 từ tiền lương, tiền công? Dưới đây là các hướng dẫn chi tiết hơn. cứ đi đi

Tiến Thu 1578363445355217360664
Cách tính thuế TNCN nhân viên

1. Thuế thu nhập cá nhân của người lao động

Thuế TNCN từ tiền lương, tiền công được chia thành 2 đối tượng khác nhau, bao gồm:

– Thường trú nhân thể chất.

– Thể nhân không cư trú.

Trong đó, cá nhân tái định cư được chia thành 02 trường hợp, đó là cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên và cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng.

Với mỗi đối tượng, mỗi trường hợp trên đều có cách tính thuế thu nhập cá nhân khác biệt và đặc biệt Chỉ cá nhân cư trú mới được giảm trừ gia cảnh.

2. Đối với thể nhân thường trú

2.1. Thể nhân thường trú là gì?

Cá nhân cư trú là cá nhân trong các trường hợp sau đây:

Có nơi thường trú tại Việt Nam khi thuộc 01 trong 02 trường hợp:

Trường hợp 1: Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp TNHH về nhà ở với thời hạn thuê trong năm tài chính từ 183 ngày trở lên.

Trường hợp 2: Có nơi thường trú theo quy định của pháp TNHH về cư trú.

– Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là 01 ngày.

2.2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú

Ghi chú: Làm thế nào để tính toán IRPF? Điều này áp dụng cho thu nhập từ tiền lương và tiền công.

* Ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

** Công thức tính thuế thu nhập

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Loại thuế

Để tính được số thuế phải nộp cần tính được căn cứ tính thuế và thuế suất, cụ thể:

(1) Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ [1]

Ở đó,

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Miễn [2]

Căn cứ vào công thức tính thuế trên, để tính thu nhập chịu thuế cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tính tổng thu nhập

Bước 2: Tính thu nhập miễn thuế (nếu có)

Thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế bao gồm:

– Phần tiền lương tương ứng với làm việc ban đêm và làm thêm giờ được trả cao hơn mức lương làm việc ban ngày hoặc làm thêm giờ theo quy định của pháp TNHH.

Thu nhập từ tiền công, tiền lương của thuyền viên Việt Nam làm việc cho hãng tàu nước ngoài hoặc hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

Bước 3: Tính căn cứ tính thuế theo công thức [2]

giai đoạn 4: Tính các khoản giảm trừ

– Mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).

– Mức giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, người nộp thuế còn bị khấu trừ các khoản đóng góp bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo.

bước 5: Tính căn cứ tính thuế theo công thức [1]

Sau khi tính được thu nhập chịu thuế, để xác định số thuế phải nộp, người nộp thuế phải áp dụng phương pháp lũy tiến từng phần hoặc phương pháp tính thuế rút gọn (trình bày ở phần tiếp theo).

(2) Thuế suất

Thuế suất đối với tiền công, tiền lương của cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên được áp dụng lũy ​​tiến, cụ thể:

Thuê 2612143516

** Làm thế nào để tính toán IRPF? tiền lương, tiền công

Khi biết được căn cứ tính thuế và thuế suất sẽ có 2 cách tính thuế để tính số thuế phải nộp:

Cách 1: phương pháp luỹ tiến (tính số thuế phải nộp theo từng bậc thuế rồi cộng lại).

Phương pháp 2: Phương pháp phím tắt

Đây là phương pháp tính số thuế phải nộp đơn giản hơn, cách tính tắt được thể hiện rõ qua bảng sau:

cách tính thuế suất 2612143506

* Không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng

Căn cứ mục i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, người cư trú ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động có tổng thu nhập từ 2 triệu đồng/giờ trở lên trở lên phải khấu trừ 10% thuế thu nhập (luôn khấu trừ trước khi trả).

Nói cách khác, người không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng làm việc dưới 3 tháng nhưng có thu nhập tiền công, tiền công mỗi lần từ 2 triệu đồng trở lên thuộc đối tượng nộp thuế theo thuế suất 10%. cam kết theo Mẫu 08/CK-TNCN nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

Số thuế phải nộp được tính như sau:

Thuế thu nhập phải nộp = 10% x Tổng thu nhập trước khi nộp

23. Lương bao nhiêu thì chịu thuế?

Người không có người phụ thuộc phải nộp thuế thu nhập khi có người phụ thuộc tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng (Từ khoản thu nhập này đã trích các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định và các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo,…).

Để thuận tiện cho việc theo dõi, ketoanhn đã tính toán các mức thu nhập chịu thuế thu nhập khác nhau.

bang luong khong duoc 2612143457

Thu nhập trên là thu nhập từ tiền lương, tiền công trừ đi các khoản sau:

– Đóng góp bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo.

– Khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập.

– Các khoản không chịu thuế như một số khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn trưa, v.v.

3. Cá nhân không cư trú

3.1. Thể nhân không cư trú là gì?

Người nước ngoài không đáp ứng đầy đủ các điều kiện của thể nhân cư trú sẽ được xác định là thể nhân không cư trú.

3.2. Lương bao nhiêu thì chịu thuế?

Cá nhân không cư trú không thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh nên có thu nhập chịu thuế thì phải nộp thuế thu nhập.Thu nhập chịu thuế > 0 phải nộp thuế).

Tức là khi có thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ chịu thuế suất 20%/thu nhập chịu thuế; Trường hợp có các khoản đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo, đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo quy định thì khoản này sẽ được chiết khấu.

3.3. Cách tính thuế thu nhập đối với cá nhân không cư trú

Khoản 1 Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định thuế thu nhập của cá nhân không cư trú được tính theo công thức sau:

Thuế TNCN phải nộp = 20% x Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế trong trường hợp này được xác định bằng tổng các khoản tiền lương, tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế.

Ở đó, Thu nhập chịu thuế của cá nhân không cư trú được xác định là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú.đặc biệt:

– Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

– Cụ thể, thời điểm xác định căn cứ tính thuế đối với khoản phí tích lũy mua sản phẩm bảo hiểm là thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ sở hữu trí tuệ tự nguyện nộp phí bảo hiểm.

Việc xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam đối với cá nhân không cư trú làm việc tại Việt Nam và nước ngoài không tách bạch được thu nhập phát sinh tại Việt Nam được thực hiện theo công thức sau:

Ca Nhan Khong Tru 2612143806

Lưu ý: Thu nhập chịu thuế khác (thu nhập trước thuế) phát sinh tại Việt Nam nêu trên là các khoản tiền hoặc khoản lợi ích bằng tiền khác mà người lao động được hưởng ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả. Người lao động trả lương hoặc trả thay cho người lao động.

4. Câu hỏi thường gặp

4.1. IRPF phải trả bao nhiêu tiền lương?

– Trường hợp không có người phụ thuộc, người lao động có tổng thu nhập tiền lương, tiền công lớn hơn 11 triệu đồng/tháng thì phải nộp thuế TNCN.

– Nếu có người phụ thuộc thì thu nhập phải trên 15,4 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế.

So với trường hợp của bạn, với mức lương 10 triệu đồng/tháng và đang có con nhỏ thì bạn không phải nộp thuế thu nhập.

4.2. Thử việc có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, người lao động ký hợp đồng thử việc có tổng thu nhập từ 02 triệu đồng/giờ trở lên thì công ty khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trước khi trả cho người lao động.

4.3. Thu nhập có được miễn thuế thu nhập cá nhân không?

Thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế là phần thu nhập tương ứng với phần tiền lương, tiền công làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn tiền lương, tiền công làm ban ngày, làm thêm giờ theo quy định của Bộ TNHH Lao động. .

Ở đây bạn có tất cả các thông tin liên quan đến Cách tính thuế TNCN nhân viên mà ketoanhn đã chia sẻ với bạn đọc. Chúng tôi hy vọng bài viết trên hữu ích cho bạn đọc. Đối với bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi; ketoanhn với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ hỗ trợ bạn đọc một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng nhất. Công Ty TNHH ketoanhn – Đối Tác Pháp Lý Cùng Bạn.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765