Bản chất và đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam là gì?

Bản chất và đặc điểm của hệ thống chính trị ở nước ta là gì?Hồi đáp:Một. Thiên nhiên:Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, nhân dân ta đã khởi nghĩa, giành chính quyền và tổ chức hệ thống chính trị của mình. Vì vậy, hệ thống chính trị ở nước ta có những đặc điểm sau:Một là, Hệ thống chính trị nước ta mang bản chất giai cấp công nhân, tức là các tổ chức trong hệ thống chính trị đứng vững trên quan điểm giai cấp công nhân. Từ đó xác định chức năng, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị, bảo đảm quyền làm chủ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.Hai là, Bản chất dân chủ của hệ thống chính trị ở nước ta thể hiện trước hết ở chỗ: Quyền lực thuộc về nhân dân với Nhà nước của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng – Đội thứ nhất. vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, xác lập nền thống trị của đa số nhân dân với thiểu số bóc lột.Ba là, tính chất thống nhất không đối kháng của hệ thống chính trị nước ta. Bản chất đó dựa trên chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất chủ yếu, dựa trên sự thống nhất về lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.b. Đặc điểm hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay:Hệ thống chính trị nước ta hiện nay có những nét cơ bản sau:Một là, Các tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta đều lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Các quan điểm, nguyên tắc của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đều được tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta vận dụng và nêu rõ trong hoạt động của từng tổ chức.Hai là, Hệ thống chính trị ở nước ta đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng là một tổ chức trong hệ thống chính trị nhưng có vai trò lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị. Trong điều kiện cụ thể ở nước ta, do những phẩm chất – Đảng là người đại biểu ý chí và lợi ích thống nhất của các dân tộc; do truyền thống lịch sử mang lại và do những thành tựu to lớn trong thực tiễn hoạt động cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng… làm cho Đảng ta trở thành chính đảng duy nhất có khả năng tập hợp quần chúng. Họ hoạt động đông đảo để thực hiện lý tưởng của Đảng, quần chúng tự nguyện đi theo Đảng, thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trên thực tế. Đây là đặc trưng cơ bản của hệ thống chính trị ở nước ta.Ba là, Hệ thống chính trị ở nước ta được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nguyên tắc này được tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị ở nước ta thực hiện. Việc quán triệt và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ là yếu tố cơ bản bảo đảm sự thống nhất của hệ thống chính trị về mặt hệ thống chính trị. tổ chức và hành động nhằm phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống cũng như của từng tổ chức trong hệ thống chính trị.Bốn là, Hệ thống chính trị bảo đảm sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc rộng lớn. Đây là điểm khác biệt cơ bản của hệ thống chính trị nước ta với hệ thống chính trị các nước. nước tư bản chủ nghĩa, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự thống nhất về lợi ích giữa giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội chủ nghĩa. xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765