Xây dựng văn hóa công vụ, văn hóa công sở

Rate this post

Xây dựng văn hóa công vụ, văn hóa công sở
Xây dựng văn hóa công vụ, văn hóa công sở

Hiện nay, trước tác động của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc đẩy mạnh xây dựng văn hóa công vụ ngày càng cấp thiết. Thực hiện tốt nhiệm vụ này sẽ góp phần quan trọng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam liêm chính, hiệu lực, hiệu quả.

1. Khái niệm văn hóa công vụ

Văn hóa công vụ là nét văn hóa đặc thù của một tổ chức được xây dựng trên cơ sở các giá trị, chuẩn mực của cơ quan công quyền; bảo đảm đội ngũ công chức tôn trọng, chia sẻ, thực hành tín ngưỡng, đạo đức, lối sống, truyền thống và bản sắc sẵn có của nền công vụ; hỗ trợ nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thi hành công vụ và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Về cơ bản, văn hóa công vụ có 4 đặc trưng:

1- Tính hệ thống, bao gồm các yếu tố vật chất và phi vật chất đan xen, tác động đến nhận thức, thái độ và hành vi của mỗi thành viên trong hoạt động công vụ;

2- Tính giá trị, giúp mỗi công chức nhận diện, đánh giá thực trạng văn hóa công vụ trong hệ thống;

3- Nhân văn, để mỗi thành viên, nhất là người đứng đầu đơn vị, tổ chức, cơ quan công quyền tạo nên sự khác biệt về văn hóa; 4- Tính lịch sử, với quá trình hình thành và phát triển các giá trị truyền thống và hiện đại trong nền công vụ.

Xem thêm  Sơ đồ TK 521 – Các khoản giảm trừ thu nhập theo TT 200

Văn hóa công vụ không chỉ là cơ sở để khẳng định chất lượng và số lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay của cơ quan, đơn vị mà còn thể hiện phẩm chất đạo đức, năng lực bản thân về phẩm chất cá nhân của họ. xét về hệ giá trị con người Việt Nam, thể hiện hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ xét về mặt văn hóa công vụ trên con đường phát triển bền vững. Với ý nghĩa này, xây dựng văn hóa công vụ là cần thiết trong bối cảnh Việt Nam đang “nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước trong việc thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chính sách”. nghị quyết của Đảng. Giữ vững kỷ TNHH, kỷ cương, đồng thời khắc phục những yếu kém, chậm trễ trong lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chủ trương, pháp TNHH, chính sách, công vụ. Xây dựng văn hóa công vụ ở Việt Nam hiện nay còn gắn với xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và là nền tảng quyết định sự thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thực hiện định hướng “Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam”. con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.”

Xem thêm  Tra cứu sổ hộ khẩu trực tuyến

2. Văn hóa công vụ có vai trò

Một là, xây dựng văn hóa công vụ là điều kiện cơ bản bảo đảm nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, tích cực hoạt động. hữu hiệu, hiệu quả. Xây dựng văn hóa công vụ với tư cách là bộ tiêu chí định hướng, đánh giá, điều chỉnh hành vi của tổ chức, cá nhân trong bộ máy nhà nước, hình thành văn hóa công vụ Việt Nam: dân chủ, chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, sáng tạo và phát triển; nâng cao vị thế và trình độ quản trị quốc gia.

Hai là, tạo động lực để nêu cao khát vọng, lý tưởng xã hội và cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vì sự nghiệp phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Xây dựng văn hóa công vụ có chất lượng, hiệu quả là nền tảng của kỷ TNHH, kỷ cương và trách nhiệm xã hội đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức, của cả tổ chức và cộng đồng. đàn organ ; góp phần nêu gương sáng để xã hội tin tưởng noi theo. Trong quá trình này, mỗi con người trong tổ chức vừa là chủ thể, vừa là khách thể của việc xây dựng văn hóa công vụ. Xây dựng văn hóa công vụ có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cán bộ quản lý, công chức, viên chức; giúp mỗi cá nhân luôn tự giác, tự giáo dục, thích ứng, nâng cao giá trị bản thân, phẩm chất đạo đức, năng lực phù hợp với hoạt động công vụ, đó là: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, tinh thần trách nhiệm, kỷ TNHH , tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thực hiện đúng và tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân thì làm. Cái gì có hại cho người thì nên tránh.

Xem thêm  Cách tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 như thế nào?

Thứ ba, là cơ sở, nền tảng để chống tiêu cực trong cơ quan công quyền, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; giúp tạo tiền đề, nền tảng để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đủ nội lực, trí tuệ và bản lĩnh dẻo dai, đủ sức đề kháng trước những cám dỗ của tham nhũng.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
Xem thêm  Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kế toán mới nhất 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765