Ví dụ về thủ tục hành chính một cửa [cập nhật 2023]

Rate this post

hanhchin

Ví dụ về thủ tục hành chính một cửa [cập nhật 2023]

Ví dụ về thủ tục hành chính một cửa [cập nhật 2023]

Theo quy định, ở cấp Bộ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Bộ, cơ quan ngang Bộ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết liên thông hoặc thanh lý của các đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ. .

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Tổng cục và tương đương, Cục trực thuộc Tổng cục tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết liên thông hoặc thanh lý của các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các tổ chức ở trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc ở địa phương để tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên tịch giải quyết của các tổ chức, đơn vị.

Ở cấp tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, hòa giải của Ủy ban nhân dân tỉnh, của các tổ chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. tỉnh. của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc ở địa phương do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, ngành, cơ quan. Giao UBND các huyện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Xem thêm  Kinh nghiệm đàm phán lương khi đi xin việc!

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tiếp nhận thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình hoặc liên thông giải quyết, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện được giao tiếp nhận tại các cơ quan chuyên môn của tỉnh.

Ở cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thanh lý hoặc liên thông thanh lý của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc ở địa phương. chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao cho cấp huyện tiếp nhận.

Ở cấp xã, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp huyện được phân công tiếp nhận hồ sơ tại cấp xã.

giải quyết thế nào

Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua các phương thức được quy định tại văn bản quy phạm pháp dịch vụ về thủ tục hành chính, bao gồm: 1- Trực tiếp tại Bộ Tài chính. 2- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, thông qua việc nhận thầu dịch vụ của công ty, cá nhân hoặc thông qua ủy quyền theo quy định của pháp dịch vụ; 3- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh.

Xem thêm  Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể mới nhất 2024

Đối với hồ sơ tiếp nhận theo phương thức 1 và 2 nêu trên, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Cơ chế một cửa phải xem xét, xác minh tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ; quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ, ngành, địa phương. Nếu hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Đối với hồ sơ nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Cơ chế một cửa phải rà soát, xác minh tính chính xác, trung thực của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầy đủ và hợp lệ thì cán bộ, công chức, công chức Bộ phận Một cửa tiếp nhận và chuyển cơ quan có thẩm quyền thanh lý theo quy trình quy định tại Điều 18 Nghị định số .quyết tâm này.

Mỗi hồ sơ thủ tục hành chính sau khi được tiếp nhận sẽ được gắn một số hồ sơ, số hồ sơ này sẽ được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Tổ chức, cá nhân sử dụng mã số hồ sơ để kiểm tra trạng thái thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh.

Xem thêm  Quy định về thời giờ làm việc hành chính hè của người lao động

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định trước đó, công chức, viên chức, viên chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để thanh lý.

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phân công cán bộ, công chức, viên chức thụ lý, xem xét, thẩm định hồ sơ và trình phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765