Ví dụ về các giai đoạn của thủ tục hành chính [cập nhật 2023]

Rate this post

Mỗi thủ tục bao gồm nhiều hoạt động liên tiếp. Các thủ tục khác nhau có các hoạt động khác nhau. Trong tố tụng hành chính, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp TNHH có sự khác biệt đáng kể so với thủ tục giải quyết các công việc cụ thể và thủ tục này được đề cập chi tiết trong chương “Nghị quyết hành chính”. Vì vậy, chương này chỉ xem xét các thủ tục hành chính được sử dụng để giải quyết các công việc cụ thể. Có thể chia thủ tục giải quyết các công việc cụ thể thành các giai đoạn: Khởi kiện; ra quyết định giải quyết vụ án; thi hành án, khiếu nại, giải quyết khiếu nại và xét lại bản án đã tuyên.


1. Bắt đầu vụ án

Đây là khâu thủ tục hành chính ban đầu. Hoạt động khởi kiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành khi có lý do phát sinh thủ tục hành chính như cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thụ lý đơn khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính… Căn cứ khởi kiện tố tụng hành chính để phát sinh tố tụng có thể là sự kiện thực tế do pháp TNHH quy định.

Cái ví ví dụ: vi phạm hành chính; Yêu cầu, kiến ​​nghị hợp pháp của cá nhân, tổ chức như khiếu nại hành vi hành chính, quyết định hành chính; Các nhu cầu phát sinh trong công tác quản lý như nhu cầu tuyển dụng cán bộ, viên chức…

Mặc dù cơ quan có thẩm quyền chỉ khởi tạo hồ sơ khi có căn cứ làm phát sinh thủ tục nhưng cũng có nhiều trường hợp căn nguyên đó không phải là điều kiện cần và đủ để thực hiện thủ tục hành chính. Ở giai đoạn này, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét các căn cứ pháp lý để xác định chính xác sự cần thiết phải thực hiện thủ tục. Chẳng hạn, khi tiến hành thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, ở giai đoạn này, người có thẩm quyền xử phạt phải xem xét hành vi vi phạm đã thực hiện chưa, có còn thời hiệu xử phạt hay không, sự việc có thuộc các trường hợp không. hành vi vi phạm hành chính không bị xử lý hình sự, khi tiến hành thủ tục giải quyết khiếu nại, người khiếu nại cần xem người khiếu nại có quyền khiếu nại hay không, còn thời hiệu, thời hạn khiếu nại không, đối tượng khiếu nại có phù hợp với quy định của pháp TNHH hay không. quy định của pháp TNHH… Tức là cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xem xét đầy đủ các điều kiện, nguyên nhân để đình chỉ hoặc chấm dứt tố tụng. Nếu những điều kiện và lý do đó tồn tại, thủ tục hành chính không thể tiếp tục. Với mục đích này, trong giai đoạn khởi xướng vụ việc, cơ quan có thẩm quyền có thể phải thực hiện một loạt các hoạt động như lập biên bản, thu thập chứng cứ và gặp gỡ các bên liên quan. Điều quan trọng là tránh nhầm lẫn các hoạt động này với một số hoạt động tương tự trong giai đoạn tiếp theo. Mục đích của các hoạt động ở giai đoạn này là khẳng định sự cần thiết phải thực hiện thủ tục, mục đích của các hoạt động ở giai đoạn tiếp theo là áp dụng thủ tục để giải quyết vụ việc một cách đúng đắn nhất.

Xem thêm  Cách tính thuế thu nhập trên bảng lương

VẼ TRANHđiều đó có nghĩa là ví dụ: NHỮNG ĐỨA TRẺĐể xử lý vi phạm hành chính, hoạt động thu thập chứng cứ ở giai đoạn ban đầu nhằm xác định hành vi đã thực hiện là vi phạm hành chính và không thuộc trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính, có những tình tiết làm chuyển biến việc xử lý vi phạm hành chính trong một vi phạm hành chính. tội phạm; Trong giai đoạn sau của hoạt động này, cần xác định hành vi vi phạm hành chính cụ thể là gì, tính chất, phạm vi và hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính đó.

Trong thời gian này, cơ quan có thẩm quyền có thể phải áp dụng một số biện pháp cưỡng chế cần thiết để đảm bảo việc thực hiện thủ tục hoặc ngăn chặn khả năng xảy ra hậu quả xấu như tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính, cản trở hoạt động thanh tra, tạm đình chỉ việc bị tố cáo. quyết định hành chính nếu việc thi hành quyết định có thể gây hậu quả không thể khắc phục được thì tạm giữ người, phương tiện giao thông được sử dụng để vi phạm hành chính. …

Các giai đoạn kinh doanh của bộ phận quản lý
Ví dụ về các giai đoạn của thủ tục hành chính [cập nhật 2023]

2. Xem xét, ra quyết định giải quyết vụ án

Đây là khâu quan trọng nhất của thủ tục hành chính. Đối tượng thực hiện thủ tục phải thực hiện các hoạt động như thu thập, nghiên cứu, đánh giá thôn bản.gram thông tin liên quan đến vụ việc cần giải quyết, lựa chọn, áp dụng quy phạm pháp TNHH. Các hoạt động này ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung nghị quyết được ban hành. Trong giai đoạn này có những thời hạn khá nghiêm ngặt mà các đối tượng của thủ tục phải tuân thủ. Việc vi phạm thời hạn nhất định có thể làm cho chủ thể tố tụng mất quyền thực hiện các hành vi tiếp theo và thủ tục hành chính phải chấm dứt, chẳng hạn trong thủ tục xử phạt hành chính khi hết thời hạn xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính, người có thẩm quyền của bên xử phạt không còn quyền ra quyết định xử phạt và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính phải dừng lại ở đó.

Xem thêm  Khám sức khỏe là gì?

Giai đoạn này thườnggram kết thúc bằng việc cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải quyết vụ việc. Quyết định giải quyết vụ án phải có căn cứ pháp TNHH hợp lệ, căn cứ thực tế xác đáng và nội dung phù hợp với pháp TNHH. Trong một số trường hợp, giai đoạn này kết thúc bằng việc cơ quan có thẩm quyền ban hành (cấp) các văn bản tương ứng. Chẳng hạn, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy khai sinh trong thủ tục đăng ký khai sinh, cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn trong thủ tục đăng ký kết hôn… Trong trường hợp này, văn bản cấp không ghi nhận quyền và nghĩa vụ của nhà cái. Các giấy tờ này chỉ là cơ sở để bên nhận nhượng quyền được hưởng các quyền hoặc thực hiện các nghĩa vụ tương ứng nên việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ nói trên không thuộc giai đoạn tiếp theo của thủ tục hành chính quy định tại đây.


3. Thi hành quyết định

Đây là giai đoạn hiện thực hóa nội dung của quyết định. Anh ta . giai đoạn trước chỉ thực sự có ý nghĩa nếu giai đoạn này được coi trọng. Ở giai đoạn này, các chủ thể có liên quan phải tổ chức triển khai, thực hiện các quyền và nghĩa vụ được xác lập trong quyết định. Trong trường hợp cần thiết, chủ thể có thẩm quyền có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế do pháp TNHH quy định để buộc đối tượng chịu sự tác động của quyết định phải thi hành quyết định.

Xem thêm  Công ty TNHH ketoanhn.com giải đáp với HTV9 về thuế thu nhập cá nhân

Cái ví ví dụ: Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.


4. Khiếu nại, giải quyết khiếu nại, xem xét lại quyết định đã ban hành

Chủ thể có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định đã ban hành có quyền khiếu nại ngay khi quyết định mới được ban hành hoặc sau khi quyết định được thi hành để yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại quyết định khi cho rằng quyết định đó đã lấy. đã xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Bản thân cơ quan ban hành quyết định cũng có trách nhiệm kiểm tra, xem xét quyết định, nếu thấy trái pháp TNHH sẽ chấn chỉnh ngay, kể cả khi không có khiếu nại. Tất nhiên, không phải mọi quyết định giải quyết vụ án đều bị kháng nghị nên giai đoạn kháng nghị thường không được thực hiện trên thực tế. Khi có khiếu nại, khiếu nại làm phát sinh thủ tục hành chính mới, trong đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thụ lý vụ việc, xem xét và ra nghị quyết giải quyết khiếu nại…

Việc phân chia các giai đoạn thực hiện thủ tục hành chính nói trên chỉ mang tính chất tương đối vì bản thân các hoạt động quản lý hành chính đều được thực hiện theo các thủ tục đó có sự gắn kết nội tại, bản thân các hoạt động quản lý là không giống nhau.gram đặc biệt chúng có quan hệ mật thiết với nhau. Sự phân chia này cũng chỉ có ý nghĩa đối với những thủ tục khá phức tạp. Có nhiều thủ tục hành chính đơn giản đến mức không tồn tại 3 khâu nêu trên hoặc việc chia thành các khâu thực sự không cần thiết.

Xem thêm  Xếp hạng Cấp bậc cho Tuyển dụng Cảnh sát

Cái ví ví dụ: Thủ tục đăng ký kết hôn, thủ tục đăng ký khai sinh, khai tử…

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765