Văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài không?

Rate this post
Doanh nghiệp có thể thành lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính. Tuy nhiên, văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài không? Nếu tôi phải nộp thì quy định như thế nào? Tìm hiểu ngay trong bài viết này của Học Viện Kế Toán

Văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài không?

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của công ty mẹ, chỉ hoạt động theo ủy quyền và mục đích của hoạt động đó xoay quanh việc phát triển và bảo vệ lợi ích của công ty. Mẹ.
Chức năng của văn phòng đại diện

  • Trường hợp văn phòng đại diện chỉ có chức năng thay mặt công ty giao dịch với khách hàng mà KHÔNG có chức năng kinh doanh thì không phải nộp lệ phí môn bài.
  • Ngược lại, trường hợp văn phòng đại diện của doanh nghiệp có hoạt động sản xuất; Nếu bạn kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ, bạn phải trả lệ phí giấy phép.

Mức thu lệ phí thành lập văn phòng đại diện

Thuế suất môn bài đối với văn phòng đại diện hoạt động sản xuất kinh doanh được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

“Điều 4. Mức thu lệ phí môn bài
1. Lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:
a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;
b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;
c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.”

⇒ Như vậy, nếu thành lập văn phòng đại diện từ 01/01 đến 30/06 thì nộp lệ phí môn bài cả năm (1 triệu đồng). Nếu thành lập văn phòng đại diện từ 1/7 đến 31/12 chỉ nộp lệ phí môn bài nửa năm (500.000 đồng), từ các năm sau mỗi năm nộp 1 triệu đồng.

Hướng dẫn cách nộp thuế môn bài cho văn phòng đại diện

Hồ sơ khai thuế môn bài

Hồ sơ khai thuế môn bài đối với văn phòng đại diện là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (kể cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc thành lập thêm đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là Ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 của năm tiếp theo năm phát sinh thông tin thay đổi.

Địa điểm nộp tờ khai thuế

Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh ở nhiều tỉnh là cơ quan thuế nơi đóng trụ sở kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính. Sau đây:

  • Khai lệ phí môn bài tại nơi đặt trụ sở đơn vị trực thuộc hoặc địa điểm kinh doanh.
  • Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế hoạt động, kinh doanh ở nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi đóng trụ sở chính của người nộp thuế thì thực hiện kế toán tập trung tại trụ sở chính tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính. văn phòng Chính. Đồng thời, người nộp thuế phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) theo địa bàn cấp tỉnh nơi phát sinh thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh) cho cơ quan thuế. Cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài

Theo Khoản 4, Điều 1, Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ về học phí.

  • Thời hạn nộp lệ phí thành lập văn phòng đại diện chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.
  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian miễn lệ phí môn bài (năm thứ 4 kể từ năm thành lập doanh nghiệp) nộp lệ phí môn bài như sau:
  • Trường hợp thời gian miễn lệ phí môn bài kết thúc trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 của năm kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài.
  • Trường hợp thời gian miễn lệ phí môn bài kết thúc trong 06 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm liền kề năm hết thời gian miễn lệ phí môn bài.

Trường hợp văn phòng đại diện không phải nộp thuế môn bài

Có 3 trường hợp văn phòng đại diện không phải nộp thuế môn bài:

Trường hợp 1: Đối tượng được miễn lệ phí môn bài theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP

Trường hợp văn phòng đại diện được miễn lệ phí môn bài được quy định cụ thể tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/4. 10 năm 2016 quy định của chính phủ về lệ phí môn bài.

Cụ thể tại Khoản 1, Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ về lệ phí môn bài:

“6. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp dịch vụ về hợp tác xã nông nghiệp.

7. Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân kinh doanh trên địa bàn miền núi. Khu vực miền núi xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Trường hợp 2: Văn phòng đại diện được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên

Theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về học phí. Quy định:

“c) Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu tiên thành lập hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) đối với:
Tổ chức mới thành lập (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, khi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.
Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập mới lần đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trước ngày 25 tháng 02 năm 2020 và lần đầu thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2020 (nếu có), tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nộp lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ. ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.”

⇒ Như vậy, doanh nghiệp thành lập mới từ ngày 25/02/2020 trở đi được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên. Trong thời gian miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên đó, nếu doanh nghiệp mở văn phòng đại diện thì văn phòng đại diện đó cũng được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên đó.

⇒ Trường hợp doanh nghiệp thành lập trước ngày 25/02/2020 mà thành lập văn phòng đại diện từ ngày 25/02/2020 trở đi thì văn phòng đại diện không được miễn lệ phí môn bài.

Trường hợp 3: Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm

Theo quy định tại Điều 16 dịch vụ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư. giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. .

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian đó. Doanh nghiệp vừa và nhỏ được miễn lệ phí môn bài.
Kết luận

Kết luận,

Học Viện Kế Toán trả lời câu hỏi “Văn phòng đại diện có phải nộp thuế môn bài?” cho bạn. Hi vọng những chia sẻ trên đã giúp ích được cho bạn đọc ketoanhn.

Nếu doanh nghiệp của bạn đang gặp vướng mắc về kế toán – tài chính thì còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh chóng liên hệ hotline 098.243.8765 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng. Dịch vụ của Học Viện Kế Toán luôn đáp ứng tối đa nhu cầu của quý doanh nghiệp. Mọi vướng mắc về kế toán – thuế của doanh nghiệp đều được giải quyết nhanh chóng và tiết kiệm.

~st~

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765