Tỷ lệ chi phí tư vấn đầu tư xây dựng [Cập nhật 2023]

Rate this post

Lập nhiệm vụ, lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, lập nhiệm vụ thiết kế… là những công việc tư vấn đầu tư xây dựng. Vì thế Tỷ lệ chi phí tư vấn đầu tư xây dựng? Hãy cùng ketoanhn tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

tư vấn đầu tư
Tỷ lệ chi phí tư vấn đầu tư xây dựng [Cập nhật 2023]

1. Chi phí đầu tư xây dựng được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 31 Nghị định 10/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 31. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

1. Công việc tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm:

a) Lập nhiệm vụ, lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, lập nhiệm vụ thiết kế; thực hiện khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng; lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (nếu có), Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng;

b) Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng; thẩm tra thiết kế công nghệ của dự án (nếu có); thẩm tra phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thi tuyển phương án kiến ​​trúc; thiết kế, thi công công trình; thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình;

c) Lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ của các đề xuất. lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị;

đ) Lập, thẩm tra định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng công trình; kiểm tra an toàn giao thông; ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM);

đ) Tư vấn quản lý dự án (trường hợp thuê tư vấn); thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; kiểm định chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng và thiết bị lắp đặt vào công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có); kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục công trình, toàn bộ công trình (nếu có); giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình (trường hợp thuê tư vấn);

đ) Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ, báo cáo đánh giá tác động môi trường, quan trắc, giám sát môi trường trong quá trình thi công xây dựng theo quy định của pháp dịch vụ về bảo vệ môi trường;

g) Quy đổi suất vốn đầu tư xây dựng công trình sau khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng (nếu có);

h) Các công việc tư vấn khác có liên quan.

2. Nội dung chi phí công việc tư vấn đầu tư xây dựng bao gồm chi phí nhân công tư vấn (tiền lương, phụ cấp lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm). bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, các khoản trích và nộp khác theo quy định của pháp dịch vụ đối với các cá nhân thực hiện công việc tư vấn tại dự án); chi phí ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý hệ thống thông tin của công trình; chi thanh toán dịch vụ công ích, văn phòng phẩm, thông tin liên lạc; chi phí thuê, sửa chữa, mua sắm dịch vụ tư vấn cho dự án (nếu có); chi phí quản lý của tổ chức tư vấn; Chi phí khác; thu nhập chịu thuế tính trước; thuế giá trị gia tăng và chi phí dự phòng. Riêng chi phí khảo sát, thí nghiệm xây dựng bao gồm các khoản mục chi phí quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định này và các khoản chi phí khác có liên quan (nếu có).

3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng ban hành hoặc lập dự toán trên cơ sở phạm vi công việc tư vấn và khối lượng công việc yêu cầu. triển khai, kế hoạch thực hiện gói thầu và các quy định về chế độ, chính sách của Nhà nước đã ban hành.

4. Phí tư vấn đầu tư xây dựng được phê duyệt là mức chi phí tối đa để thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng và chỉ được điều chỉnh khi có sự thay đổi về phạm vi công việc, điều kiện và tiến độ thực hiện. tư vấn đầu tư xây dựng. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được quản lý thông qua hợp đồng tư vấn xây dựng.

5. Trường hợp chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có đủ năng lực để thực hiện một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng thì được bổ sung chi phí để thực hiện các công việc đó. khoản này vào chi phí quản lý dự án.

6. Chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài thực hiện một số loại công việc tư vấn thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định này.”

Xem thêm  người phụ thuộc cha mẹ

2. Quy định của pháp dịch vụ về chi phí thuê tư vấn nước ngoài?

Căn cứ Điều 32 Nghị định 10/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 32. Chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài

1. Người quyết định đầu tư quyết định thuê tư vấn nước ngoài theo quy định của pháp dịch vụ về đấu thầu.

2. Chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài được xác định phù hợp với loại công việc tư vấn trên cơ sở số lượng chuyên gia, trình độ chuyên môn của chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia và tiền lương của chuyên gia. quốc gia và khu vực dự kiến ​​thuê và các chi phí cần thiết khác để hoàn thành công việc tư vấn.

3. Chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài được xác định theo dự toán hoặc cơ sở dữ liệu về chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài của các công trình, dự án tương tự tại Việt Nam. Dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài là toàn bộ các khoản chi phí cần thiết dự kiến ​​để hoàn thành công việc tư vấn xây dựng được thuê, bao gồm: chi phí chuyên gia, chi phí quản lý và các chi phí khác có liên quan. , thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí dự phòng và các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp dịch vụ.

4. Dự toán chi thuê tư vấn nước ngoài do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định và trình người quyết định đầu tư phê duyệt. Trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì giao cơ quan quản lý cấp trên của chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt.

5. Phương pháp xác định chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.”

Xem thêm  Hợp đồng điện tử Chubb life

3. Tỷ lệ chi phí tư vấn đầu tư xây dựng [Cập nhật 2023]

Căn cứ Điều 13 Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng như sau:

– Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo quy định tại Điều 31 Nghị định 10/2021/NĐ-CP và một số quy định cụ thể như sau:

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) quy định tại Thông tư ban hành định mức xây dựng.

+ Đối với công việc tư vấn chưa có định mức hoặc có định mức nhưng không phù hợp thì chi phí tư vấn được xác định bằng dự toán phù hợp với nội dung công việc thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II Phụ lục VI. Thông tư này.

+ Đối với một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng được thực hiện trước khi xác định tổng mức đầu tư xây dựng và dự toán xây dựng công trình thì chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở giá trị dự toán. tán thành; hoặc các hợp đồng tư vấn được ký kết phù hợp với quy định của pháp dịch vụ.

+ Chi phí nghiệm thu xây dựng được xác định bằng dự toán như chi phí xây dựng quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

+ Chi phí khảo sát xây dựng được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục V của Thông tư này.

Xem thêm  Hợp đồng kỳ hạn có bắt buộc không?

– Chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện một số loại công việc tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo quy định tại Điều 32 Nghị định 10/2021/NĐ-CP và quy định của pháp dịch vụ có liên quan. phù hợp với thông lệ quốc tế. Phương pháp lập dự toán chi phí thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài hướng dẫn tại Mục III Phụ lục VI của Thông tư này.

Trên đây là Tỷ lệ chi phí tư vấn đầu tư xây dựng [Cập nhật 2023] mà ketoanhn xin giới thiệu đến bạn đọc. Hi vọng bài viết sẽ hữu ích và giúp ích cho bạn đọc về vấn đề này!

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin
Xem thêm  Chức năng của Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư [2023]

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765