Tư vấn thủ tục hành chính

Rate this post

Thủ tục hành chính được hiểu là trình tự, cách thức tiến hành, hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để tiến hành một công việc cụ thể liên quan đến một người, một tổ chức. Tra cứu thủ tục hành chính – Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế đơn giản nhất. Đọc bài viết sau để biết thêm thông tin.

Kiểm tra thủ tục hành chính - Cổng Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế
Tư vấn thủ tục hành chính – Cổng Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế

Đầu tiên.Hình thức và nội dung quyết định công bố

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 02/2017/TT-VPCP quy định như sau:

1. Nghị quyết công bố thủ tục hành chính (mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này) có cấu trúc như sau:
một quyết định.
b) Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, cải cách, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.
c) Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính (trường hợp công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế) và các tài liệu kèm theo (nếu có), gồm: mẫu đơn, mẫu tờ khai; phí và lệ phí; mẫu trả kết quả thủ tục hành chính; yêu cầu và điều kiện.
2. Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các cấp chính quyền thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư này) có cấu trúc và nội dung cụ thể như sau: . :
a) Cấu trúc của quyết định gồm 02 phần: Phần quyết định và phần danh mục thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b) Danh mục thủ tục hành chính được sắp xếp theo thứ tự thẩm quyền, lĩnh vực giải quyết.
c) Nội dung danh mục thủ tục hành chính bao gồm tên gọi, thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính, căn cứ pháp lý và mức phí, lệ phí trong trường hợp được phân cấp, ủy quyền.
3. Căn cứ vào điều kiện thực tế, các bộ, cơ quan, địa phương áp dụng chữ ký số cho bản điện tử của Quyết định được công bố theo quy định của pháp dịch vụ về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Xem thêm  Bắt 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

2.Trách nhiệm ra quyết định công bố

Theo điều 7 Thông tư 02/2017/TT-VPCP quy định:

1. Cơ quan, đơn vị chức năng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi chức năng quản lý của mình ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp dịch vụ.
2. Các cơ quan chuyên ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:
a) Xây dựng nghị quyết công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
b) Xây dựng quyết định công bố thủ tục hành chính được phân công quy định hoặc quy định chi tiết trong văn bản quy phạm pháp dịch vụ của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi văn bản quy phạm được ban hành.
3. Các cơ quan, đơn vị chức năng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có trách nhiệm xây dựng quyết định công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành, lĩnh vực của mình ngay sau khi thực hiện. văn bản quy phạm pháp dịch vụ quy định chi tiết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục thanh lý công việc đối với cá nhân, tổ chức được ban hành.

3. Thủ tục hành chính công

3.1.Thủ tục hành chính là gì?

Thủ tục hành chính được hiểu là trình tự, cách thức tiến hành, hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để tiến hành một công việc cụ thể liên quan đến một người, một tổ chức.

Xem thêm  Mẫu biên lai thu thuế, phí, lệ phí năm 2023

Ở đó:

– Trình tự thực hiện là trình tự tiến hành của chủ thể, cơ quan tiến hành thủ tục hành chính trong việc giải quyết một công việc cụ thể cho một người, một tổ chức.

– Hồ sơ là loại giấy tờ mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính cần xuất trình hoặc nộp cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trước khi cơ quan hành chính thực hiện thủ tục giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức.

Yêu cầu, điều kiện là yêu cầu mà chủ thể của thủ tục hành chính phải đáp ứng hoặc phải thực hiện khi tiến hành một thủ tục hành chính nhất định.

(Điều 3 Nghị định 63/2010/NĐ-CP)

3.2 Yêu cầu của việc quy định thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính phải được cụ thể hóa trong văn bản quy phạm pháp dịch vụ theo đúng thẩm quyền quy định tại dịch vụ Ban hành văn bản quy phạm pháp dịch vụ.

– Việc quy định một thủ tục hành chính chỉ được hoàn thiện khi tuân thủ đầy đủ các phần cơ bản sau:

+ Tên thủ tục hành chính;

+ Trình tự thực hiện;

+ Cách thức thực hiện;

+ Thành phần, số lượng hồ sơ;

+ Thời hạn thanh lý;

+ Đối tượng của thủ tục hành chính;

+ Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính;

+ Trường hợp thủ tục hành chính thì phải có đơn hoặc tờ khai hành chính; kết quả thủ tục hành chính; yêu cầu và điều kiện; các loại phí, mức thu, mẫu biểu, mẫu tờ khai hành chính; kết quả thủ tục hành chính; yêu cầu và điều kiện; Phí và lệ phí là một bộ phận cấu thành của thủ tục hành chính.

– Khi pháp dịch vụ giao cho mình quy định thủ tục hành chính thì cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp dịch vụ có trách nhiệm quy định đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, cụ thể về các yếu tố cấu thành văn bản quy phạm pháp dịch vụ của thủ tục hành chính nói trên.

Xem thêm  Hướng dẫn báo tăng lao động qua phần mềm BKAV.

(Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị định 92/2017/NĐ-CP)

3.3.Nguyên tắc thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính được quy định phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

– Đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

– Phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước.

– Bảo đảm quyền bình đẳng của các chủ thể thực hiện thủ tục hành chính.

– Tiết kiệm thời gian và chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước.

– Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và hiệu lực của các quy định về thủ tục hành chính; thủ tục hành chính phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định trên cơ sở bảo đảm tính liên thông giữa các thủ tục hành chính có liên quan và phân bổ, phân cấp rõ ràng, minh bạch, hợp lý; dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp dịch vụ có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan nào thì cơ quan đó chịu hoàn toàn trách nhiệm.

4. Dịch vụ hành chính công

4.1.Khái niệm

Dịch vụ hành chính công: Là các dịch vụ liên quan đến hoạt động thi hành pháp dịch vụ phi lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức văn bản phù hợp có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước đó. Mỗi dịch vụ hành chính công gắn với một thủ tục hành chính để thực hiện một công việc cụ thể liên quan đến một tổ chức, cá nhân.

Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Xem thêm  Các trường hợp miễn nhiệm đại biểu Quốc hội

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: Dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản liên quan quy định thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, cho phép người dùng tải các biểu mẫu văn bản, kê khai để hoàn thiện hồ sơ theo nhu cầu. Hồ sơ đầy đủ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Là dịch vụ trực tuyến mức độ 2, cho phép người dùng điền và gửi trực tuyến các loại văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, các giao dịch trong quá trình xử lý, quản lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng . Việc nộp lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 – Đây là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho người sử dụng

4.2.Hướng dẫn tra cứu văn bản hành chính đơn giản nhất

Các dịch vụ công trực tuyến của TP Hà Nội được cung cấp tập trung tại Hệ thống thông tin chính quyền điện tử cấp xã.

Để gửi yêu cầu, người dùng làm theo các bước sau:

Bước 1. Công dân truy cập trang chủ của hệ thống tại địa chỉ http://dichvucong.hanoi.gov.vn.

Bước 2. Nhấn vào nút “Dịch vụ công được thực hiện trực tuyến”, chọn dịch vụ công dân cần đăng ký.

Bước 3. Công dân điền thông tin vào Tờ khai trực tuyến.

Bước 4. Sau khi điền đầy đủ thông tin, công dân nhấn nút “Chấp nhận và tiếp tục” để xem lại các thông tin đã điền.

Xem thêm  Quyết định hành chính bất hợp lý

Bước 5. Sau khi xác thực và chỉnh sửa thông tin, công dân nhập “Mã xác nhận” và nhấn nút “Gửi yêu cầu”.

Bước 6. Thông tin đăng ký thành công sẽ chuyển sang trang hướng dẫn các bước tiếp theo để hoàn thiện hồ sơ. Công dân có thể lưu ID hồ sơ để tra cứu tình trạng hồ sơ.

Bước 7. Dữ liệu đăng ký sẽ được gửi vào hộp thư điện tử mà công dân đã điền trong Biểu mẫu.

Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, công dân sẽ được hướng dẫn cụ thể để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Việc đăng ký, khai báo thông tin trực tuyến là bắt buộc, do đó công dân phải thực hiện trước khi đến Ban Phổ biến thông tin làm thủ tục.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *