Tư tưởng Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Hiện nay, khi cả nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dưới sự lãnh đạo của Đảng nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng”, trong bối cảnh tình hình hiện nay. hết sức phức tạp, các thế lực thù địch âm mưu thực hiện hơn bao giờ hết chiến lược “Diễn biến hòa bình”, việc học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội với xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bám sát bảo vệ Tổ quốc là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết.

1581657024203 da3a978e6fce8690dfdf

1. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Với Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc tất yếu đi lên chủ nghĩa xã hội. Theo Người, độc lập dân tộc không phải là mục tiêu cuối cùng mà phải là động lực thúc đẩy cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Vì chủ nghĩa xã hội không chỉ là xu thế chung của thời đại mà còn phải thông qua cách mạng xã hội chủ nghĩa để giữ vững thành quả của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nhân dân được giải phóng, có độc lập, ấm no, tự do và hạnh phúc thực sự. Người vạch ra quan điểm về con đường tổng quát đi lên chủ nghĩa xã hội như sau: “Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đang từng bước từ chế độ dân chủ nhân dân lên chủ nghĩa xã hội bằng việc phát triển và đổi mới nền kinh tế quốc dân phù hợp với chủ nghĩa xã hội; chuyển nền kinh tế lạc hậu thành nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với nền kinh tế hiện đại”. kinh tế. Nâng cao công, nông nghiệp, khoa học và công nghệ là để không ngừng phát triển sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. Quan niệm này thể hiện tính tất yếu lịch sử của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, làm rõ bản chất của chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội thực hiện quyền của nhân dân làm chủ lao động chân chính, đem lại tự do, hạnh phúc thật sự cho mọi người.

Theo Hồ Chí Minh, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội thực sự là một cuộc cách mạng làm thay đổi mọi mặt đời sống xã hội, cả lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc. Do đặc điểm, tính chất của cách mạng Việt Nam, Người xác định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một quá trình khó khăn, phức tạp và lâu dài. Đó là một quá trình kết hợp hai mặt: cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới, coi xây dựng là nhiệm vụ then chốt và lâu dài. Người nói: “Xây dựng chủ nghĩa xã hội là thay đổi toàn bộ xã hội, thay đổi toàn bộ tự nhiên, bảo đảm cho xã hội không còn người bóc lột người, không còn đói lạnh, mọi người đều được no ấm, sung sướng”. 2, và “cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc biến đổi khó khăn và sâu sắc nhất. Chúng ta phải xây dựng một xã hội hoàn toàn mới chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Chúng ta phải thay đổi triệt để lối sống, thói quen, nếp nghĩ, định kiến ​​đã bám rễ hàng ngàn năm. Phải thay đổi quan hệ sản xuất cũ, xóa bỏ giai cấp bóc lột, xây dựng quan hệ sản xuất mới không còn áp bức, bóc lột…” 3. Quan niệm trên cho thấy xây dựng xã hội mới bao giờ cũng quan trọng hơn khó khăn. phức tạp hơn là lật đổ hệ thống xã hội cũ, lạc hậu.

Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ thực tiễn quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc hết sức khó khăn, phức tạp. Đó là biểu hiện của cuộc đấu tranh giải quyết vấn đề “ai thắng ai” giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản trong điều kiện nhân dân ta vừa hoàn thành cơ bản cuộc cách mạng dân tộc – dân chủ, tiến lên dân chủ xã hội chủ nghĩa, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa và trong tình thế rằng đất nước ta bị chia cắt thành hai miền. Ông nhấn mạnh: “Mặc dù chúng ta nhận thấy khả năng tránh được chiến tranh, nhưng chúng ta phải cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực hiếu chiến; Chừng nào chủ nghĩa đế quốc còn tồn tại, luôn có nguy cơ chiến tranh…

Xét rằng có thể thống nhất nước ta bằng con đường hòa bình, chúng ta phải luôn nhớ rằng kẻ thù của nhân dân ta là đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai còn chiếm một nửa nước ta và đang chuẩn bị chiến tranh; do đó chúng ta phải luôn giương cao ngọn cờ hòa bình, nhưng đồng thời chúng ta phải luôn cảnh giác và cảnh giác. công cuộc bảo vệ tổ quốc.

Trong quan niệm của Hồ Chí Minh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai lĩnh vực khác nhau, mỗi lĩnh vực có những đặc điểm, quy TNHH riêng, nhưng xét về mục đích, tính chất, hai nhiệm vụ đó có những điểm chung, thống nhất. Ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến, trong thư “Gửi nông dân Việt Nam” ngày 7-12-1945, Người đã nhấn mạnh mối quan hệ biện chứng giữa hai nhiệm vụ kháng chiến và kiến ​​quốc, dựng nước với giữ nước. từ đất nước. Hồ Chí Minh viết: “Muốn cứu nước thì ra mặt trận, để xây dựng nước thì nông dân ra ruộng. Người lính ra sức giữ gìn nước non. Những người nông dân đã cố gắng giúp đỡ quân đội. thực chất là hợp tác. Vì vậy, hai bên đều có công với nước, đều là anh hùng”5.

Với tinh thần đó, trong bài viết nhân kỷ niệm 33 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1963), Người nêu rõ: “Miền Bắc phải ra sức chấn hưng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật. của chủ nghĩa xã hội. , phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, củng cố quốc phòng, sẵn sàng đối mặt với mọi âm mưu của kẻ thù. Mỗi công dân nên đồng thời là một người làm việc hăng say. Anh là người chiến sĩ dựng nước và giữ nước”6.

Tư tưởng Hồ Chí Minh trước đây nhấn mạnh kinh tế phải kết hợp với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; Bạn phải bảo vệ quyền trong xây dựng hoặc xây dựng phải biết cách tự bảo vệ mình. Đó là sự vận dụng sáng tạo luận điểm nổi tiếng của Lênin về tính tất yếu của quy TNHH “Bảo vệ chủ nghĩa xã hội là bảo vệ Tổ quốc” vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng chỉ coi nhiệm vụ xây dựng kinh tế mà bỏ qua nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng hoặc ngược lại, chỉ coi trọng nhiệm vụ xây dựng quân đội tiến lên mà không coi nhiệm vụ xây dựng kinh tế là quan trọng. , đều là tự nhận thức và xuyên tạc một chiều như Hồ Chí Minh đã nhiều lần phê phán.

2. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa hình thành lực lượng toàn dân cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Hồ Chí Minh nhấn mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là “con đường chân chính dẫn đến hạnh phúc của nhân dân ta”7. Theo Người, muốn biến Việt Nam từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước nông nghiệp công nghiệp hóa hiện đại, có nền văn hóa, khoa học và công nghệ tiên tiến, xóa bỏ hoàn toàn lối sống lạc hậu và những định kiến ​​phong kiến ​​cũ thì phải tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Ngay từ năm 1960, trong bài “Đường lối phía trước”, Hồ Chí Minh đã viết: “Đời sống của nhân dân chỉ được giàu có như vậy khi nào chúng ta dùng máy móc để sản xuất rộng rãi, công nghiệp và nông nghiệp đều dùng máy móc, máy móc sẽ thêm hai tay, trong bàn tay của nhân dân, nhân lên vạn sức người, giúp nhân dân làm nên những việc phi thường.

Muốn có nhiều máy móc thì phải phát triển các ngành chế tạo máy, sản xuất gang thép, than, dầu mỏ… Đây là con đường chúng ta nên đi theo. Con đường công nghiệp hóa đất nước”8. Người xác định rằng, quá trình xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội và thực hiện công nghiệp hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa cũng là quá trình đẩy mạnh cách mạng khoa học – công nghệ, phục vụ sản xuất, phục vụ cộng đồng. nhân dân, phục vụ bảo vệ Tổ quốc”.

Quan niệm này nhấn mạnh tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đồng thời khẳng định những thành tựu của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa sẽ tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đất nước. . quốc phòng an ninh…

Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, những tác động đó, theo Hồ Chí Minh, thể hiện trên hai mặt: vật chất kỹ thuật và chính trị, tinh thần. Thứ nhất, Người chỉ rõ những thành tựu của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa đã trực tiếp góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của giai cấp công nhân. Trong báo cáo đọc tại Hội nghị Chính trị đặc biệt (3-1964), Hồ Chí Minh nói: “Mười năm qua, miền Bắc nước ta đã có những bước phát triển chưa từng có trong lịch sử dân tộc, đất nước và thế giới. . . và cả con người được đổi mới” 9, và “Phố ta quanh năm ngập lụt mà quanh năm đói lạnh. Thị trấn của chúng tôi ngày nay sống được với bốn mùa nhờ ăn uống tập thể. hàng hiên, nhà kho HTX, nhà ở mới cho xã viên. Đời sống vật chất được cải thiện, đời sống tinh thần ngày càng nâng cao.”10 Những thành tựu đó đã ngày càng củng cố nền tảng chính trị, tinh thần của xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân, tinh thần yêu nước. yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố vững chắc, tác động tích cực đến việc xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần to lớn, mặt khác, theo Hồ Chí Minh, quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa sẽ tạo cho lực lượng vũ trang và Quân đội nhân dân những công dân kiểu mẫu, đại biểu cho lực lượng sản xuất, đó là lớp người Việt Nam mới có phẩm chất cao đẹp, đạo đức tốt, say mê lao động sáng tạo, có tri thức, tính tổ chức và kỷ TNHH cao. Trong “Diễn văn tại Đại hội đại biểu Hội Thanh niên công nhân Việt Nam lần thứ III (24-3-1961), Người nêu rõ: “Phong trào thi đua ái quốc đã sản sinh ra nhiều thanh niên có nhiều sáng kiến. . trong tất cả các ngành công nghiệp. Đó là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện bộ đội, đẩy mạnh xây dựng chính quy, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho.

Theo Hồ Chí Minh, công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa sẽ tạo ra một nền sản xuất lớn tiên tiến, có cơ cấu công nông nghiệp hiện đại. Công nghiệp và nông nghiệp cùng phát triển thì dân giàu, nước mạnh. Nó sẽ tạo ra sự bảo đảm của đất nước cho quân đội, để toàn dân bảo vệ Tổ quốc về vũ khí, trang bị kỹ thuật và hậu cần. Đồng thời, góp phần xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng có khả năng độc lập giải quyết các nhiệm vụ, vận hành, sửa chữa, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của lực lượng vũ trang, của quân đội nhân dân.

Tư tưởng trước đó của Người nhấn mạnh yêu cầu lực lượng quốc phòng phải biết tranh thủ những thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa để xây dựng và phát triển phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới của tình hình mới.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765