Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng Bộ Nội vụ

Theo đó, Bộ Nội vụ dự kiến ​​tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức vào tháng 7 năm 2022. Người dự thi nâng ngạch công chức năm 2022 phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

1. Các trọng tài thi thăng hạng chuyên gia chính năm 2022

– Các đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu.

– Viên chức đang xếp lương ngạch chuyên viên, mã số 01.003.

– Được kiểm tra, đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên vào năm 2021; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian bị xử lý kỷ TNHH hoặc đang trong quá trình xem xét xử lý kỷ TNHH của cơ quan có thẩm quyền.

– Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ theo quy định về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên chính quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BNV.

– Phải có thời gian bổ nhiệm, xếp lương chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), trong đó thời gian xếp lương chuyên viên ít nhất là 1 năm (đủ 12 tháng) tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ cho kỳ thi thăng hạng.

Trường hợp công chức trước khi được bổ nhiệm hoặc xếp ngạch chuyên viên đã có thời gian xếp lương theo thang bảng lương doanh nghiệp nhà nước hoặc bảng lương ngạch công chức và thời gian này được tính làm căn cứ để xếp lương. lương của chuyên viên thì thời gian đó được tính tương đương với thời gian bổ nhiệm và bậc lương của chuyên viên để thi nâng ngạch chuyên viên chính.

– Trong thời gian bổ nhiệm, xếp lương ngạch chuyên viên và tương đương đã chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu, xây dựng đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học, văn bản quy phạm pháp TNHH, văn bản sáng kiến ​​cải tiến chuyên môn, kỹ thuật thuộc ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị nơi công tác, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp công tác.

Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch viên chức Bộ Nội vụ năm 2022

Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch viên chức Bộ Nội vụ năm 2022 (Tác phẩm)

2. Công chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CĐNN) giáo sư thực thụ (hạng II) năm 2022

– Các cơ sở giáo dục đại học công lập có nhu cầu.

– Chức danh CDNN giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03.

– Được kiểm tra, đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên vào năm 2021; được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ nhận xét có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ TNHH hoặc đang trong thời gian xem xét kỷ TNHH của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

– Tuân thủ các yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ, đề tài khoa học, sách bồi dưỡng, bài báo khoa học và các yêu cầu khác về chuẩn nghề nghiệp, trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên chính CDNN theo quy định tại Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT.

Riêng đối với đội ngũ giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia: Ngoài các tiêu chuẩn trên, công chức còn phải có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên quy định tại điểm d khoản 2 Điều 13 Thông tư 01 /2018/TT-BNV.

– Có thời gian đảm nhiệm chức danh giáo sư (hạng III) hoặc tương đương ít nhất là 9 năm đối với người có bằng thạc sĩ, 6 năm đủ đối với người có bằng tiến sĩ; trong đó phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên (hạng III), mã số V.07.01.03 trước thời hạn nộp hồ sơ dự thi thăng hạng.

3. Viên chức dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CĐNN) lưu trữ viên chính (hạng II) năm 2022

– Các đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu.

– Viên chức đang giữ hồ sơ CDNN (hạng III), mã số V.01.02.02.

– Được kiểm tra, đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên vào năm 2021; được người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ nhận xét có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ TNHH hoặc đang trong thời gian xem xét kỷ TNHH của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

– Tuân thủ các yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ, đề tài, đề án, công trình, bài báo, sáng kiến ​​và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng của người nộp hồ sơ chính CDN ngoại ngữ theo quy định của Thông tư 13/2014/TT-BNV và các quy định của pháp TNHH hiện hành.

– Có thời gian giữ chức danh lưu trữ viên (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 9 năm (không kể thời gian tập sự).

Trong đó, bạn phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) là người có hồ sơ CDNN (hạng III) và đã tốt nghiệp đại học đủ 3 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét thăng hạng.

4. Viên chức thi thăng hạng Kế toán trưởng năm 2022

– Các đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu.

– Công chức đang xếp lương cho kế toán, mã số 06.031.

– Được kiểm tra, đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên vào năm 2021; được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ nhận xét có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ TNHH hoặc đang trong thời gian xem xét kỷ TNHH của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

– Tuân thủ các yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ, đề tài, đề án, công trình và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng CDN chính của người làm kế toán theo quy định tại Thông tư 77/2019/TT-BTC.

– Có thời hạn bổ nhiệm, xếp lương kế toán hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), trong đó có ít nhất 1 năm (12 tháng) xếp lương kế toán trước thời điểm nộp hồ sơ xét thăng hạng lời yêu cầu.

5. Viên chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CĐNN) Điều tra viên chính (hạng II) năm 2022

– Các đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu.

– Chức danh nghiên cứu viên CDNN (hạng III), mã số V.05.01.03.

– Được kiểm tra, đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên vào năm 2021; được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ nhận xét có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ TNHH hoặc đang trong thời gian xem xét kỷ TNHH của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

– Đáp ứng các yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ, nhiệm vụ khoa học, sách chuyên khảo, bài báo khoa học và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng của thành viên chính CDN nghiên cứu quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BKHCN.

– Có thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên (hạng III) hoặc tương đương ít nhất là 9 năm. trường hợp có thời hạn tương đương thì phải có thời gian giữ chức danh nghiên cứu viên (hạng III) ít nhất là 01 năm (đủ 12 tháng) tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét thăng hạng.

Xem thêm tại Công văn 2466/BNV-TCCB ngày 10/06/2022.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765