Thủ tục hành chính về đất đai trong khuôn khổ TNHH Đất đai 2013

Rate this post

Thủ tục hành chính được hiểu là trình tự, cách thức tiến hành, hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để tiến hành một công việc cụ thể liên quan đến một người, một tổ chức. Vậy, Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo TNHH đất đai 2013. Hãy đọc bài viết sau để biết thêm thông tin chi tiết.

Thủ tục hành chính về đất đai trong khuôn khổ Luật Đất đai 2013
Thủ tục hành chính về đất đai trong khuôn khổ TNHH Đất đai 2013

Đầu tiên.Hình thức và nội dung quyết định công bố

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 02/2017/TT-VPCP quy định như sau:

1. Nghị quyết công bố thủ tục hành chính (mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này) có cấu trúc như sau:
một quyết định.
b) Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, cải cách, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.
c) Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính (trường hợp công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế) và các tài liệu kèm theo (nếu có), gồm: mẫu đơn, mẫu tờ khai; phí và lệ phí; mẫu trả kết quả thủ tục hành chính; yêu cầu và điều kiện.
2. Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các cấp chính quyền thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (mẫu quy định tại Phụ lục III Thông tư này) có cấu trúc và nội dung cụ thể như sau: . :
a) Cấu trúc của quyết định gồm 02 phần: Phần quyết định và phần danh mục thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b) Danh mục thủ tục hành chính được sắp xếp theo thứ tự thẩm quyền, lĩnh vực giải quyết.
c) Nội dung danh mục thủ tục hành chính bao gồm tên gọi, thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính, căn cứ pháp lý và phí, lệ phí trong trường hợp được phân cấp, ủy quyền.
3. Căn cứ vào điều kiện thực tế, các bộ, cơ quan, địa phương áp dụng chữ ký số cho bản điện tử của Quyết định được công bố theo quy định của pháp TNHH về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Xem thêm  Thỏa thuận khung có phải là hợp đồng không?

2.Trách nhiệm ra quyết định công bố

Theo điều 7 Thông tư 02/2017/TT-VPCP quy định:

1. Cơ quan, đơn vị chức năng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi chức năng quản lý của mình ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp TNHH.
2. Các cơ quan chuyên ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:
a) Xây dựng nghị quyết công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
b) Xây dựng quyết định công bố thủ tục hành chính được phân công quy định hoặc quy định chi tiết trong văn bản quy phạm pháp TNHH của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi văn bản quy phạm được ban hành.
3. Các cơ quan, đơn vị chức năng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có trách nhiệm xây dựng quyết định công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành, lĩnh vực của mình ngay sau khi thực hiện. văn bản quy phạm pháp TNHH quy định chi tiết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục thanh lý công việc cho cá nhân, tổ chức được ban hành.

3. Thủ tục hành chính

3.1.Thủ tục hành chính là gì?

Thủ tục hành chính được hiểu là trình tự, cách thức tiến hành, hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để tiến hành một công việc cụ thể liên quan đến một người, một tổ chức.

Xem thêm  Tìm hiểu thêm về 2FA (xác thực hai yếu tố)

Ở đó:

– Trình tự thực hiện là trình tự tiến hành của chủ thể, cơ quan tiến hành thủ tục hành chính trong việc giải quyết một công việc cụ thể cho một người, một tổ chức.

– Hồ sơ là loại giấy tờ mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính cần xuất trình hoặc nộp cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính trước khi cơ quan hành chính thực hiện thủ tục giải quyết một công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức.

Yêu cầu, điều kiện là yêu cầu mà chủ thể của thủ tục hành chính phải đáp ứng hoặc phải thực hiện khi tiến hành một thủ tục hành chính nhất định.

(Điều 3 Nghị định 63/2010/NĐ-CP)

3.2 Yêu cầu của việc quy định thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính phải được cụ thể hóa trong văn bản quy phạm pháp TNHH theo đúng thẩm quyền quy định tại TNHH Ban hành văn bản quy phạm pháp TNHH.

– Việc quy định một thủ tục hành chính chỉ được hoàn thiện khi tuân thủ đầy đủ các phần cơ bản sau:

+ Tên thủ tục hành chính;

+ Trình tự thực hiện;

+ Cách thức thực hiện;

+ Thành phần, số lượng hồ sơ;

+ Thời hạn thanh lý;

+ Đối tượng của thủ tục hành chính;

+ Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính;

+ Trường hợp thủ tục hành chính thì phải có đơn hoặc tờ khai hành chính; kết quả thủ tục hành chính; yêu cầu và điều kiện; các loại phí, mức thu, mẫu biểu, mẫu tờ khai hành chính; kết quả thủ tục hành chính; yêu cầu và điều kiện; Phí và lệ phí là một bộ phận cấu thành của thủ tục hành chính.

Xem thêm  Cách tính thuế thu nhập cá nhân dưới 3 tháng

– Khi pháp TNHH giao cho mình quy định về thủ tục hành chính thì cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp TNHH có trách nhiệm quy định đầy đủ, rõ ràng, chi tiết, cụ thể về các yếu tố cấu thành văn bản quy phạm pháp TNHH về thủ tục hành chính đó.

(Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị định 92/2017/NĐ-CP)

3.3.Nguyên tắc thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính được quy định phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

– Đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

– Phù hợp với mục tiêu quản lý hành chính nhà nước.

– Bảo đảm quyền bình đẳng của các chủ thể thực hiện thủ tục hành chính.

– Tiết kiệm thời gian và chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước.

– Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và hiệu lực của các quy định về thủ tục hành chính; thủ tục hành chính phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định trên cơ sở bảo đảm tính liên thông giữa các thủ tục hành chính có liên quan và phân bổ, phân cấp rõ ràng, minh bạch, hợp lý; dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp TNHH có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan nào thì cơ quan đó chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Xem thêm  Biên bản hợp đồng dịch vụ pháp lý cuối cùng [Chi tiết 2023]

4. Phạm vi gọi thủ tục hành chính

Việc công bố thủ tục hành chính, bao gồm: công bố thủ tục hành chính ban hành mới; công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ.

– Công bố thủ tục hành chính mới ban hành là việc cung cấp thông tin về thủ tục hành chính theo nội dung quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này;

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế là việc cung cấp thông tin liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này.

Công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ được hiểu là việc xóa bỏ thông tin về thủ tục hành chính đã được đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này.

5. Các thủ tục hành chính về đất đai

Các loại thủ tục hành chính về đất đai hiện nay bao gồm:

– Thủ tục thu hồi đất

– Thủ tục giao đất

– Thủ tục cho thuê đất

– Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

– Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền

Thủ tục cấp, đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Xem thêm  Quy định về điều kiện cam kết bảo lãnh chuyển nhượng

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

– Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

– Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất

Thủ tục thi hành nghị quyết kiểm kê bắt buộc và thi hành nghị quyết thu hồi đất

– Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

– Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ quan hành chính

– Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *