Thủ tục đăng ký góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Rate this post

Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp là một trong những hình thức đầu tư tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể thủ tục đăng ký góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài như thế nào? Mời các bạn đọc và theo dõi bài viết dưới đây của ketoanhn.com.

3 Bộ Sưu Tập Ngoại Thương Cộng Hòa Nhân Dân Việt Nam Bat Dong San Lg(1)
Thủ tục đăng ký góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

1. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

dịch vụ Đầu tư 2020 không quy định cụ thể định nghĩa về công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài, Tuy nhiên, công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể được hiểu thông qua các định nghĩa sau.

Theo Khoản 21 Điều 3 dịch vụ Đầu tư thì “Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp dịch vụ Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động kinh doanh. hoạt động kinh doanh, đầu tư.”

Trong khi đó, theo Khoản 22 Điều 3 dịch vụ Đầu tư: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”.

Khoản 23 Điều 3 dịch vụ Đầu tư: “Vốn đầu tư là tiền và các tài sản khác theo quy định của pháp dịch vụ dân sự và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động. Đầu tư kinh doanh”.

Khoản 19 Điều 3 dịch vụ Đầu tư: “Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức được thành lập theo pháp dịch vụ nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.”

Từ những định nghĩa trên, có thể hiểu công ty có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp dịch vụ Việt Nam, do cá nhân nước ngoài hoặc nhà đầu tư từ tổ chức thành lập hoặc nắm giữ cổ phần. phần, đầu tư điều hành hoạt động tại Việt Nam.

Xem thêm  Đăng ký tạm trú ngắn hạn cho người nước ngoài

2. Hình thức góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng các quy định sau đây có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế:

– Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 9 của dịch vụ này;

– Đảm bảo quốc phòng, an ninh theo quy định;

– Quy định của pháp dịch vụ đất đai về điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại hải đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

Theo khoản 1 Điều 25 dịch vụ đầu tư 2020 Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế dưới các hình thức sau đây:

1- Mua cổ phần phát hành lần đầu, cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;

2- Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

3- Góp vốn vào các tổ chức kinh tế khác (không thuộc các trường hợp nêu trên).

3. Điều kiện đăng ký góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Cá nhân, tổ chức khi đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế.

– Đáp ứng các điều kiện về hình thức đầu tư.

– Đáp ứng điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư.

Xem thêm  Thủ tục vay vốn ngân hàng mới nhất 2023

– Đáp ứng các điều kiện để đối tác Việt Nam tham gia hoạt động đầu tư.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định tại dịch vụ, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư.

4. Quy trình, thủ tục đăng ký góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

4.1. Hồ sơ chuẩn bị

Căn cứ Khoản 2 Điều 66 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đến cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt trụ sở chính của tổ chức kinh tế. Hồ sơ bao gồm:

Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp bao gồm các nội dung sau:

Thông tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến ​​góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; việc kinh doanh; danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập, danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có); tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; giá trị giao dịch dự kiến ​​của hợp đồng góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; thông tin về dự án đầu tư của tổ chức kinh tế (nếu có);

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;

– Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài với tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông, thành viên của tổ chức kinh tế đó;

Xem thêm  Phạm vi tuân thủ pháp TNHH là gì? [Chi tiết 2023]

– Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp (đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 65 Nghị định này).

4.2. Thủ tục đăng ký góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục thực hiện khi đăng ký nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty:

  • Bước 1: Xác định ngành nghề kinh doanh của công ty sau khi nhà đầu tư nước ngoài tham gia.
  1. Trường hợp công ty kinh doanh ngành, nghề không có điều kiện và tỷ lệ sở hữu phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài dưới 50%, số thành viên là nhà đầu tư nước ngoài không chiếm đa số trong tổng số thành viên công ty. qua Bước 2.
  2. Trong các trường hợp còn lại, hãy chuyển sang Bước 2.
  • Bước 2: Xin quyết định chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty.
  • Bước 3: Thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp theo nội dung quyết định phê duyệt Phương án đầu tư đã cấp cho Doanh nghiệp.
  • Bước 4: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh để ghi nhận nhà đầu tư nước ngoài là thành viên góp vốn mới.

5. Giấy đăng ký góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỒ SƠ GÓP VỐN/MUA CỔ PHIẾU/MUA PHẦN VỐN

Kính thưa: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp vào …………(tên tổ chức kinh tế)….với nội dung như sau:

Xem thêm  Mẫu đăng ký người phụ thuộc như thế nào?

I. NHÀ ĐẦU TƯ

Đầu tiên. Đối với nhà đầu tư cá nhân:

Họ và tên:……………………Giới tính:..

Sinh ngày: ………….Quốc tịch:..

…… (Giấy tờ về tư cách pháp nhân của cá nhân)Đầu tiên con số:…….; Phạm vi Ngày…….; Phát hành bởi: …

Địa chỉ thường trú: …

Chỗ ở hiện tại:…

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): …

Điện thoại: ………….Fax: ……………….Email: …

2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ….

….(Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức)2 con số: ……; Phạm vi Ngày: ….; Cơ quan tài trợ:…..

Địa chỉ văn phòng: …

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): …

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ………… Website (nếu có): …

Thông tin về người đại diện theo pháp dịch vụ của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, bao gồm:

Họ và tên:…………………… Giới tính: …

Sinh ngày: ………….Quốc tịch: …

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765