Thủ tục bãi nhiệm đại biểu HĐND

HĐND là cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương, là cơ quan đại biểu của nhân dân địa phương nên mỗi đại biểu HĐND là “cầu nối” thể hiện nguyện vọng của nhân dân địa phương với nhà nước. Do có vai trò quan trọng như vậy nên việc bầu, bãi nhiệm đại biểu HĐND phải được quy định chặt chẽ.

th?id=OIP

1. Đại biểu của Hội đồng nhân dân là gì?

Đại biểu Hội đồng nhân dân là đại biểu của Hội đồng nhân dân do cử tri của đơn vị hành chính tương ứng bầu ra thông qua phổ thông đầu phiếu, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và bản lĩnh của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên.
Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các đại biểu của HĐND bình đẳng trong việc thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình.

– Số lượng đại biểu HĐND ở mỗi chính quyền địa phương không giống nhau và được xác định theo công thức cụ thể do dịch vụ Tổ chức chính quyền địa phương quy định trên cơ sở dân số và đặc điểm đô thị – nông thôn của đơn vị hành chính tương ứng.
Việc xác định tổng số đại biểu của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được thực hiện theo nguyên tắc sau:

Tỉnh miền núi và miền núi có từ năm trăm nghìn dân trở xuống được bầu năm mươi đại biểu; có trên năm trăm nghìn dân thì cứ ba mươi nghìn dân bầu một đại biểu, nhưng tổng số không quá tám mươi lăm đại biểu;

Các tỉnh không thuộc điểm a khoản này có từ một triệu dân trở xuống được bầu năm mươi đại biểu; có trên một triệu dân thì cứ năm mươi nghìn dân bầu một đại biểu, nhưng tổng số không được quá chín mươi lăm đại biểu.
– Mỗi nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân có thời hạn 5 năm kể từ cuộc họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân của nhiệm vụ đó cho đến cuộc họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân của nhiệm vụ tiếp theo. Thời hạn này có thể được rút ngắn hoặc kéo dài theo quyết định của Quốc hội theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được thực hiện theo nguyên tắc sau:

– Huyện miền núi, miền núi, hải đảo từ bốn mươi nghìn dân trở xuống được bầu ba mươi đại biểu; trên bốn mươi nghìn dân thì cứ năm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bốn mươi đại biểu;

– Những huyện không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có từ tám vạn dân trở xuống được bầu ba mươi đại biểu; trên tám mươi nghìn dân thì cứ một vạn dân bầu một đại biểu, nhưng tổng số không quá bốn mươi đại biểu;

Việc xác định tổng số đại biểu của Hội đồng nhân dân cấp xã được thực hiện theo nguyên tắc sau:

Thành phố miền núi, miền núi và hải đảo có từ một nghìn dân trở xuống được bầu mười lăm đại biểu;

Chính quyền địa phương miền núi, miền núi và hải đảo từ một nghìn dân đến hai nghìn dân bầu hai mươi đại biểu;

Thành phố miền núi, miền núi và hải đảo có từ hai nghìn đến ba nghìn dân được bầu hai mươi lăm đại biểu; trên ba nghìn dân thì cứ một nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu;

Các thành phố trực thuộc trung ương không thuộc quy định tại các điểm a, b và c khoản này có từ bốn nghìn dân trở xuống được bầu hai mươi lăm đại biểu; trên bốn nghìn dân thì cứ hai nghìn dân bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba mươi lăm đại biểu.
– Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở huyện có từ ba mươi đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhưng tổng số không quá bốn mươi lăm đại biểu.
– Một người chỉ được làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân ở tối đa hai cấp đơn vị hành chính trong cùng một thời kỳ; nếu đã là đại biểu Quốc hội thì trong cùng thời hạn chỉ được làm đại biểu của Hội đồng nhân dân. Việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân là hoạt động của Hội đồng nhân dân hoặc cử tri đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân thôi làm nhiệm vụ trong những trường hợp nhất định.

2. Trường hợp và thủ tục bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 102 dịch vụ tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND như sau:

Thứ nhất, đại biểu Hội đồng nhân dân không đủ tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân hoặc không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Hội đồng nhân dân hoặc cử tri bãi nhiệm.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Hội đồng nhân dân hoặc theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân. hiệp hội.mates. Hội đồng. .
3. Trường hợp Hội đồng nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân tán thành.
4. Trong trường hợp cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thì việc bãi nhiệm được thực hiện theo trình tự do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.

Như vậy, đại biểu HĐND bị cách chức khi không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND và không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân, đó là các tiêu chuẩn sau:

– Trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, gương mẫu chấp hành pháp dịch vụ; dũng cảm, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi vi phạm pháp dịch vụ khác.
– Có trình độ học vấn, chuyên môn, năng lực, sức khoẻ, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu; điều kiện tham gia hoạt động của Hội đồng nhân dân.
– Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến ​​của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.
Đại biểu Hội đồng nhân dân có thể bị Hội đồng nhân dân hoặc cử tri bãi nhiệm và trình tự, thủ tục bãi nhiệm có khác nhau:

– Hội đồng nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân: Việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ được thực hiện tại phiên họp toàn thể của Hội đồng nhân dân theo quy trình sau: (1) Thường trực Hội đồng nhân dân đọc một báo cáo cho Hội đồng Nhân dân về việc miễn nhiệm một đại biểu của Hội đồng Nhân dân; (2) Hội đồng bình dân thảo luận; (3) Hội đồng nhân dân thành lập ban kiểm phiếu; (4) Hội đồng nhân dân sẽ biểu quyết bãi nhiệm bằng bỏ phiếu kín; (5) Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu; (6) Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân quyết định thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. Nghị quyết về việc miễn nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành.
Cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND: Đến nay, sau 5 năm thực hiện dịch vụ Tổ chức chính quyền địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa có hướng dẫn về trình tự bãi nhiệm đại biểu HĐND HĐND theo quy định tại khoản 4 Điều 102 của dịch vụ tổ chức chính quyền địa phương. Quy định cử tri bãi nhiệm đại biểu không đơn thuần là vấn đề pháp lý, thể hiện quyền của cử tri đối với đại biểu do mình bầu ra, mà quan trọng hơn, đó là cơ chế để cử tri kiểm soát hoạt động của đại biểu, bảo đảm đại biểu phải chặt chẽ. gắn bó, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, chịu trách nhiệm giải trình trước nhân dân.
Để phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên ĐBQH, bên cạnh việc kịp thời ban hành quy định về việc bãi nhiệm đại biểu do bầu cử, cần nghiên cứu quy định về Thường trực ĐBQH của các khóa trước. . việc thực hiện chức năng đại biểu của cán bộ được đề nghị bầu cử đại biểu nhiệm kỳ tới; giao Thường trực HĐND các cấp xây dựng khung đánh giá hoạt động của đại biểu kiêm nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu và đáp ứng yêu cầu thực tế, mong đợi của cử tri. Ngoài ra, cần có quy định riêng về tiêu chuẩn khen thưởng đối với đại biểu trúng cử (không phải đại biểu chuyên trách) để động viên, khuyến khích hoạt động của đại biểu hàng năm.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765