Thông Báo Mất Sổ Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần Của Cổ Đông

Rate this post

Đối với mọi loại hình công ty, dù được thành lập và hoạt động dưới hình thức nào thì công ty đều phải có vốn, vốn của công ty có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, đối với công ty TNHH thì được thể hiện dưới dạng cổ phần. Mỗi cá nhân sở hữu cổ phần của tổng công ty đều có một giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về điều kiện cấp cũng như thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần.

khang cao la gi
Thông Báo Mất Sổ Chứng Nhận Sở Hữu Cổ Phần Của Cổ Đông

1. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần là gì?

Vốn là yếu tố vô cùng quan trọng đối với hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào. Vốn của công ty có thể được hình thành từ vốn góp của các chủ sở hữu công ty hoặc từ vốn đi vay. Khi thành lập, vốn của công ty được hình thành từ hoạt động góp vốn của các nhà đầu tư. Theo cách hiểu thông thường, góp vốn là việc góp tài sản để thực hiện hoạt động thương mại nhằm sinh lời. TNHH Doanh nghiệp 2020 quy định: “Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn cổ phần của công ty, bao gồm việc góp vốn thành lập công ty hoặc góp thêm vốn cổ phần của công ty đã thành lập. .” (Khoản 18 Điều 4)

Đặc điểm của hành vi góp vốn thành lập tổng công ty khác với các loại hình công ty khác, tổng công ty có đặc điểm là công ty theo vốn nên vốn cổ phần của tổng công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau và được gọi là hành vi góp vốn thành lập tổng công ty. Sau khi góp vốn thành lập công ty, cổ đông được nhận cổ phần tương ứng với giá trị tài sản góp vốn. Tại thời điểm thành lập, một công ty có cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi có quyền biểu quyết. Hai loại cổ phần này mang lại cho cổ đông những quyền và nghĩa vụ khác nhau. Trong khi đó, nếu bạn góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn thì nhà đầu tư được công nhận là thành viên, giá trị tài sản góp vốn được ghi bằng đồng Việt Nam và không được thể hiện bằng cổ phần. Ngoài ra, nội dung quyền và nghĩa vụ của các thành viên hợp danh là giống nhau và chỉ khác nhau về tỷ lệ biểu quyết do tỷ lệ góp vốn khác nhau.

Tổng công ty sẽ sử dụng căn cứ góp vốn tại thời điểm thành lập để xác định tư cách cổ đông sáng lập và cổ đông góp vốn. Theo đó, cổ đông sáng lập được xác định là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và được đăng ký trong danh sách cổ đông sáng lập của công ty. Cổ đông khác không đáp ứng các tiêu chí trên sẽ được xác định là cổ đông góp vốn. Các cổ đông sáng lập có những hạn chế nhất định để đảm bảo sự ổn định về tổ chức của công ty cổ phần đảm bảo cho công ty có tiền đề phát triển kinh doanh, điều này không có ở công ty trách nhiệm hữu hạn. Như vậy có thể thấy, cũng giống như các loại hình công ty khác, việc góp vốn thành lập công ty TNHH đại chúng cũng là căn cứ để xác định tỷ lệ quyền lợi và trách nhiệm giữa các nhà đầu tư góp vốn. Tuy nhiên, trong công ty cổ phần, việc góp vốn thành lập công ty còn là cơ sở để phân loại cổ đông nhằm xác định nội dung quyền và nghĩa vụ giữa các nhà đầu tư góp vốn.

Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần là văn bản xác nhận tổng giá trị của thành viên đã góp hoặc đã hứa góp vào công ty. Hiện tại, theo TNHH công ty 2020, giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần là cổ phiếu. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 TNHH Công ty 2020 thì

“thứ nhất. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán nhật ký hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phiếu của công ty đó. Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, mã số công ty, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Số lượng cổ phần và loại cổ phần;

c) Mệnh giá từng cổ phần và tổng mệnh giá của số cổ phần đăng ký mua;

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số công ty hoặc số văn bản pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

đ) Chữ ký của người đại diện theo pháp TNHH của công ty;

e) Số đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;

g) Các nội dung khác quy định tại các điều 116, 117 và 118 của TNHH này đối với cổ phần ưu đãi.”

Như vậy, các thao tác có thể ở dạng chứng từ ghi sổ, dữ liệu điện tử, bao gồm các nội dung chính làtên, mã số công ty, địa chỉ trụ sở chính của công ty; số lượng cổ phần và loại cổ phần; giá trị danh nghĩa của mỗi cổ phần và tổng giá trị danh nghĩa của số lượng cổ phần đăng ký trong cổ phần; thông tin cổ đông; chữ ký của người đại diện theo pháp TNHH…

2. Quy định của pháp TNHH về cấp lại sổ cổ đông

sổ cổ đông hay giấy chứng nhận cổ đông là một trong những hình thức cổ phiếu do CTCP phát hành để xác định quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của các cổ đông góp vốn trong CTCP. Trong trường hợp mất sổ cổ đông/cổ phiếu, theo quy định tại Khoản 3 Điều 85 TNHH Công ty 2005, công ty cấp lại cho cổ đông theo yêu cầu của cổ đông. Việc cấp lại này cũng áp dụng cho trường hợp sổ/cổ phiếu của cổ đông bị xé, đốt hoặc tiêu hủy dưới hình thức khác.

Đạo TNHH công ty 2005 quy định về việc phát hành lại cổ phiếu như sau:

  1. Cổ đông phải nộp đơn xin cấp lại cổ phần và cam kết các nội dung sau đây: (a) Cổ phần bị mất, bị gãy, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác; trường hợp bị mất còn phải đảm bảo đã tiến hành tìm kiếm đầy đủ, nếu tìm được sẽ trả lại cho công ty để tiêu hủy; (b) Chịu trách nhiệm về các tranh chấp phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu mới.
  2. Tuy nhiên, đối với cổ phần có mệnh giá trên 10 triệu đồng, trước khi nhận được đơn đề nghị cấp cổ phần mới, người đại diện theo pháp TNHH của công ty có thể yêu cầu cổ đông đăng thông báo về việc cổ phần bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu hủy khác, và quá mười lăm ngày kể từ ngày đăng thông báo yêu cầu công ty phát hành cổ phiếu mới.

Tuy nhiên, Đạo TNHH công ty năm 2005 không quy định thời hạn để công ty cấp lại sổ cổ đông/cổ phiếu cho cổ đông kể từ ngày cổ đông có yêu cầu phát hành lại. Điều này có nghĩa là công ty có toàn quyền quyết định đối với thuật ngữ này.

3. Thông báo mất Sổ cổ ​​đông

THÔNG BÁO MẤT SỔ SỔ SỞ HỮU CỔ PHẦN
Tên cổ đông:…………………………………………

Ngày sinh :………………………….

DNI/CCCD/Hộ chiếu/GPKD:…………

Địa chỉ thường trú :…………………………….

Địa chỉ tạm trú:……………………..

Điện thoại liên hệ:……………………..

Số cổ phần sở hữu:……………………

Mệnh giá: 10.000 VNĐ

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thủy sản

Ngày đăng công bố:……………………..

4. Điều kiện và thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần (Reissue of shares)

Tại Khoản 3 Điều 121 TNHH Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

“3. Trong trường hợp cổ phiếu bị mất, hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, công ty sẽ phát hành lại cổ phiếu cho cổ đông theo yêu cầu của cổ đông. Kiến nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau:

a) Thông tin về cổ phiếu bị mất mát, hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác;

b) Cam kết chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh từ việc phát hành lại cổ phiếu mới.”

Hồ sơ đề nghị cấp lại sổ cổ đông bị mất/hư hỏng; Bao gồm các tài liệu sau:

– Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân/hộ chiếu của cổ đông là cá nhân

– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức.

– Thông báo mất Giấy chứng nhận cổ đông (Tải mẫu: Thông báo mất Giấy chứng nhận cổ đông)

Do đó, nếu cổ phần của bố anh bị thiệt hại thì anh có đủ điều kiện để xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần của công ty mới. Khi yêu cầu, cổ đông phải gửi yêu cầu nêu rõ các thông tin cổ phiếu bị mất mát, hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác hoặc cam kết chịu trách nhiệm về các tranh chấp phát sinh từ việc phát hành lại cổ phiếu mới. Khi gửi đề nghị cho công ty, công ty xem xét và cấp lại cổ phiếu cho người có yêu cầu.

Ở đây bạn có tất cả các thông tin liên quan đến TỶ ĐỒNGKhông thông báo mất sổ cổ đông mà ketoanhn đã chia sẻ với bạn đọc. Hi vọng với những thông tin trên, bạn đọc có thể áp dụng trong cuộc sống và công việc. Đối với bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi; ketoanhn với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ hỗ trợ bạn đọc một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng nhất. Công Ty TNHH ketoanhn – Đối Tác Pháp Lý Cùng Bạn.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765