Thỏa thuận rút vốn trong hợp đồng hợp tác đầu tư là gì?

Rate this post

Để tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt cho các bên trong việc giao kết, thực hiện hợp đồng hợp tác, pháp TNHH quy định quyền của các thành viên khi chấm dứt hợp đồng hợp tác. Việc rút hợp đồng hợp tác sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng của các thành viên còn lại. Vì vậy, việc rút lại hợp đồng hợp tác không thể thực hiện tùy tiện mà phải được điều chỉnh theo nguyên tắc chung của pháp TNHH. Đưa thỏa thuận rút vốn vào hợp đồng hợp tác đầu tư. Vậy thỏa thuận rút vốn trong hợp đồng hợp tác đầu tư là gì? Hãy tham khảo bài viết sau đây.

2 7647 (1)
Thỏa thuận rút vốn trong hợp đồng hợp tác đầu tư là gì?

1. Hợp đồng hợp tác là gì?

Điều 504 Bộ TNHH Dân sự năm 2015 quy định về hợp đồng hợp tác như sau:

Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các thể nhân và pháp nhân về việc cùng góp vật chất, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng chia sẻ lợi ích và chịu trách nhiệm.

Hợp đồng hợp tác phải được lập thành văn bản.

Như vậy, có thể hiểu hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các bên về việc góp vốn để thực hiện công việc nhằm cùng hưởng lợi ích và chia sẻ rủi ro. Việc ký kết hợp đồng hợp tác giữa các chủ thể sẽ hình thành một tổ chức gọi là tổ hợp tác. Bộ TNHH Dân sự 2015 cũng quy định thêm các vấn đề liên quan đến hợp đồng hợp tác như sau:

Về tài sản chung của xã viên như sau:

+) Tài sản do các thành viên góp, tạo lập chung và các tài sản khác được pháp TNHH quy định là tài sản chung theo thành phần tham gia của các thành viên hợp tác xã. Trong trường hợp đã có thỏa thuận góp tiền mà HTX chậm thực hiện thì phải chịu trách nhiệm trả lãi chậm và phải bồi thường thiệt hại.

a) Việc định đoạt tài sản là quyền sử dụng đất, nhà, xưởng và các tư liệu sản xuất khác phải được các thành viên đồng ý bằng văn bản; Việc định đoạt tài sản kia do đại diện của các thành viên hợp danh quyết định, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

+) Không được chia tài sản chung trước khi kết thúc hợp đồng hợp tác, trừ trường hợp có sự thoả thuận của tất cả các xã viên.

Việc chia tài sản chung quy định tại khoản này không làm thay đổi, làm mất đi quyền, nghĩa vụ được xác lập, thực hiện trước thời điểm chia tài sản.

Quyền và nghĩa vụ của xã viên như sau:

+) Hưởng hoa lợi của hoạt động hợp tác xã.

+) Tham gia quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp đồng hợp tác, theo dõi các hoạt động hợp tác.

+) Bồi thường thiệt hại cho xã viên khác do lỗi của mình gây ra.

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác phát sinh từ hợp đồng.

Về thành lập và tiến hành hoạt động dân sự của tổ hợp tác:

+) Trong trường hợp các xã viên cử người đại diện thì người này sẽ là người đại diện trong việc xác lập, cử hành giao dịch dân sự.

a) Trường hợp các thành viên hợp tác xã không cử người đại diện thì các thành viên hợp tác xã phải cùng nhau xác lập, cử hành giao dịch dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

+) Giao dịch dân sự do các chủ thể trước đó xác lập, thực hiện làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các thành viên hợp tác xã.

Qua đây có thể thấy, tổ hợp tác cũng như công ty đều cần có người đại diện theo pháp TNHH để xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự. Tuy nhiên, trong công ty bắt buộc phải có người đại diện theo pháp TNHH, còn trong tổ hợp tác thì có thể có hoặc không. nếu không có người đại diện cho tổ hợp tác thì các thành viên của hợp tác xã phải cùng nhau tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự (trừ trường hợp có thỏa thuận khác).

– Về trách nhiệm của xã viên: Xã viên có trách nhiệm dân sự chung đối với của cải chung; Nếu tài sản chung không đủ để thực hiện nghĩa vụ chung thì xã viên đối ứng bằng tài sản riêng của mình tương ứng với phần công sức đóng góp, trừ trường hợp hợp đồng hợp tác hoặc pháp TNHH có quy định khác.

2. Thỏa thuận rút vốn trong hợp đồng hợp tác đầu tư là gì?

Thỏa thuận rút vốn trong hợp đồng hợp tác đầu tư là việc các bên bàn bạc, thống nhất về việc rút lại số tiền đầu tư đã góp.

3. Khi nào tôi có thể rút số tiền đã góp đầu tư?

Theo quy định của TNHH Đầu tư 2020, khái niệm đầu tư được định nghĩa như sau: “Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn để thực hiện các hoạt động kinh doanh”. Với tính chất này, khoản đầu tư có thể bị thu hồi trong các trường hợp sau:

Rút vốn đầu tư theo quy định cụ thể của hình thức đầu tư do nhà đầu tư lựa chọn

Ví dụ: Đầu tư góp vốn vào công ty TNHH thì việc yêu cầu rút vốn được áp dụng theo quy định của TNHH Doanh nghiệp 2020 về việc hoàn trả phần vốn đã góp cho các thành viên hợp danh của công ty.

Rút vốn đầu tư khi hết thời hạn đầu tư

Ví dụ: Đầu tư theo hợp đồng, khi hết thời hạn hợp đồng hoặc các bên thỏa thuận chấm dứt việc đầu tư thì có thể rút vốn.

Rút vốn đầu tư theo quyết định của cấp có thẩm quyền

4. Đầu tư theo hợp đồng hợp tác đầu tư có được rút vốn không?

Theo quy định tại Điều 510 Bộ TNHH Dân sự 2015, thành viên có thể rút khỏi hợp đồng hợp tác đầu tư đã giao kết khi:

“Điều 510. Rút khỏi hợp đồng hợp tác

1. Thành viên có quyền rút khỏi hợp đồng hợp tác trong các trường hợp sau:

a) Theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác;

b) Có lý do chính đáng và được quá nửa tổng số xã viên đồng ý.

2. Thành viên rút khỏi hợp đồng hợp tác có quyền yêu cầu nhận lại tài sản đã góp, được tham gia vào khối tài sản chung và thanh toán các nghĩa vụ đã thỏa thuận. Trong trường hợp việc phân chia hàng hóa bằng hiện vật ảnh hưởng đến hoạt động của hợp tác xã thì hàng hóa sẽ được quy ra tiền để phân chia.

Việc chấm dứt hợp đồng cộng tác không làm chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của người này đã được xác lập và thực hiện trước thời điểm chấm dứt hợp đồng cộng tác.

3. Trường hợp thành viên rút khỏi hợp đồng hợp tác không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì thành viên rút khỏi hợp đồng được xác định là đã vi phạm hợp đồng và phải chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp TNHH. Bộ Công Thương, quy định của pháp TNHH này và quy định khác của pháp TNHH có liên quan.”

5. Quyền và nghĩa vụ của thành viên rút khỏi hợp đồng

Rút khỏi hợp đồng là ngừng thực hiện công việc hợp tác xã và ngừng hưởng lợi từ hợp đồng hợp tác xã. Chủ thể chấm dứt hợp đồng cũng đồng nghĩa với việc chủ thể chấm dứt tư cách thành viên của tổ hợp tác, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng. Do đó, thành viên rút vốn có quyền đòi tài sản góp vốn ban đầu và có quyền yêu cầu chia tài sản trong khối tài sản chung. Tài sản do các thành viên đóng góp được sử dụng vào mục đích thực hiện công việc của hợp tác xã cùng có lợi. Khi một thành viên rút khỏi hợp đồng, phần tài sản chung của anh ta phải được trả lại cho anh ta. . Vì họ không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào liên quan đến hợp đồng hợp tác. Trong trường hợp tài sản phân chia là hiện vật và việc phân chia ảnh hưởng đến hoạt động hợp tác thì tài sản phân chia sẽ được định giá thành tiền theo phân chia. Việc định giá tài sản tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên và căn cứ vào giá thị trường của tài sản. Mục tiêu của quy định này là việc rút vốn được thực hiện suôn sẻ và không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung.
Mặt khác, thành viên rút khỏi hợp đồng hợp tác phải nộp các nghĩa vụ theo phần của tổ hợp tác đã thành lập. Việc chấm dứt hợp đồng cộng tác không làm chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của người này đã được xác lập và thực hiện trước thời điểm chấm dứt hợp đồng cộng tác. Tức là họ vẫn được hưởng các quyền lợi từ hợp đồng trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng cho đến khi chấm dứt hợp đồng. đồng thời phải thực hiện nghĩa vụ của mình trong khung thời gian đó. Việc rút khỏi hợp đồng chỉ làm chấm dứt quyền và nghĩa vụ sau khi rút, quyền và nghĩa vụ đã phát sinh trước đó vẫn có hiệu lực.

6. Hiệu lực của việc hủy bỏ hợp đồng hợp tác đầu tư là gì?

Như đã đề cập, hai trường hợp rút hợp tác để thu hồi vốn đầu tư quy định tại Điều 510 Bộ TNHH Dân sự đôi khi rất khó xảy ra. Vì vậy, khi muốn rút vốn đầu tư, việc hủy bỏ hợp đồng hợp tác đầu tư là điều bạn có thể cân nhắc. Qua:

“Thứ nhất. Khi chấm dứt hợp đồng thì hợp đồng không có hiệu lực kể từ thời điểm ký kết, các bên không có nghĩa vụ phải thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuận, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp”. tranh cãi.

2. Các bên phải hoàn trả những gì đã nhận sau khi trừ đi các chi phí hợp lý trong việc thực hiện hợp đồng và chi phí bảo tồn, phát triển tài sản.

Việc bồi hoàn được thực hiện bằng hiện vật. Trong trường hợp không thể hoàn trả bằng hiện vật thì sẽ hoàn trả giá trị bằng tiền.

Khi các bên có nghĩa vụ liên đới hoàn trả thì việc hoàn trả phải đồng thời được thực hiện, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp TNHH có quy định khác.

7. Điều kiện chính xác để hủy bỏ hợp đồng hợp tác đầu tư

Điều kiện thứ nhất, bên hủy hợp đồng có lý do để hủy hợp đồng được pháp TNHH công nhận:

+ Nguyên nhân hủy bỏ có thể do thỏa thuận trong hợp đồng hợp tác đầu tư.

Lý do hủy bỏ là vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của hợp đồng hợp tác đầu tư.

+ Các trường hợp sau đây là căn cứ hủy bỏ: Hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ; Chấm dứt hợp đồng do không có khả năng thực hiện; Hủy hợp đồng trong trường hợp mất mát, hư hỏng tài sản.

Điều kiện thứ hai, bên hủy bỏ hợp đồng hợp tác đầu tư đã thông báo cho các bên liên quan về việc hủy bỏ hợp đồng.

Lưu ý: Việc hủy hợp đồng trái pháp TNHH là vi phạm nghĩa vụ hợp đồng và bạn phải bồi thường thiệt hại.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765