Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ công ích

Thành lập công ty

Kế Toán Hà Nội: Đóng góp của Doanh nghiệp Công ích trong quá trình phát triển đất nước

1. Vai trò quan trọng của Doanh nghiệp Công ích

Khi đất nước đang trên con đường hội nhập và phát triển mạnh mẽ thì những ứng dụng và dịch vụ công ích ngày càng cấp thiết cần được xây dựng và phát triển đáp ứng những nhu cầu cần thiết cho công đồng dân cư. Chính vì lẽ đó các doanh nghiệp cung cấp các ứng dụng và dịch vụ công ích ngày càng phát triển theo xu thế, nếu như trước đây nói đến dịch vụ và ứng dụng công ích, chúng ta chỉ liên tưởng tới đó là một doanh nghiệp nhà nước thì ngày nay loại hình doanh nghiệp này được triển khai mạnh mẽ và huy động nguồn lực, vốn đầu tư từ các doanh nghiệp tư nhân và các nhà đầu tư nước ngoài. Là một trong những ứng dụng và dịch vụ đặc thù, do vậy Luật doanh nghiệp 2020 đã quy định quyền và nghĩa vụ của loại hình doanh nghiệp này tại Điều 9, Chương I của luật này.

2. Quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp Công ích

Thành lập công ty

    2.1 Quyền của Doanh nghiệp Công ích

  1. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quy định tại Điều 7, Điều 8 và quy định khác có liên quan của Luật này.
  2. Được hạch toán và bù đắp chi phí theo giá do pháp luật về đấu thầu quy định hoặc thu phí sử dụng dịch vụ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  3. Được bảo đảm thời hạn cung ứng sản phẩm, dịch vụ thích hợp để thu hồi vốn đầu tư và có lãi hợp lý.
  4. Cung ứng sản phẩm, dịch vụ đủ số lượng, đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết theo giá hoặc phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.
  5. Bảo đảm các điều kiện công bằng và thuận lợi cho khách hàng.

    2.2 Nghĩa vụ của Doanh nghiệp Công ích

  1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về số lượng, chất lượng, điều kiện cung ứng và giá, phí sản phẩm, dịch vụ cung ứng.

3. Điều kiện tham gia Doanh nghiệp Công ích

Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào cung ứng sản phầm, dịch vụ công ích cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật thì các doanh nghiệp có thể cung ứng dịch vụ và sản phẩm này. Liên hệ công ty Luật Gia Khang để biết các thủ tục tham gai đấu thầu, thành lập công ty cung cấp sản phẩm dịch vụ này.

Frequently Asked Questions

1. Điều gì quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong Luật Doanh nghiệp 2020?
– Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp được quy định tại Điều 7, Điều 8 và các quy định có liên quan trong Luật này.

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công ích có được bảo đảm thời hạn cung ứng sản phẩm và dịch vụ, thu hồi vốn và có lãi không?
– Đúng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công ích được bảo đảm thời hạn cung ứng sản phẩm, dịch vụ thích hợp để thu hồi vốn đầu tư và có lãi hợp lý.

3. Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích phải đáp ứng những yêu cầu nào?
– Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích phải đáp ứng đủ số lượng, đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết theo giá hoặc phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765