Quy trình 6 bước nộp thuế điện tử hàng hóa xuất nhập khẩu

Rate this post

Quy trình 06 bước nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là gì? Hãy cùng Học Viện Kế Toán tìm hiểu ngay sau đây
Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 101/QĐ-TCHQ ngày 18/01/2023 phê duyệt đề án “Thí điểm nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán”. “.

Căn cứ Phụ lục I Quyết định 101/QĐ-TCHQ, quy trình nộp thuế điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu gồm 6 bước như sau:

Quy trình 6 bước nộp thuế điện tử hàng hóa xuất nhập khẩu

Bước 1: Lập chứng từ nộp NSNN trên hệ thống hoặc ứng dụng của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Người nộp thuế đăng nhập hệ thống hoặc ứng dụng của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cập nhật thông tin người nộp thuế để truy vấn thông tin về số tiền phải nộp (chi tiết theo người nộp, mã cơ quan hải quan, mã KBNN nơi cơ quan hải quan mở tài khoản, mã cơ quan hải quan). ngân hàng trích nợ, số tiền chi tiết theo từng sắc thuế, mục lục ngân sách nhà nước… và một số chỉ tiêu khác liên quan đến hệ thống).

Người nộp thuế kiểm tra thông tin phải nộp: được lựa chọn số tiền phải nộp, phương tiện nộp (thẻ/tài khoản/QR/ví điện tử…) trên hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ tập trung. hạn thanh toán và tiếp tục đến Bước 2.

Bước 2: Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gửi, phản hồi thông tin về nộp NSNN đến Hệ thống hải quan.

Hệ thống tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gửi thông điệp tra cứu đến hệ thống hải quan

* Trường hợp thông tin tra cứu hợp lệ

Sau khi Hệ thống thông tin của Tổng cục Hải quan phản hồi cho tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thông tin nợ đối với các mục khác của hồ sơ, nếu phù hợp tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện các công việc sau: Thanh toán qua phương tiện thanh toán ( thẻ/tài khoản/QR/ví điện tử…) theo yêu cầu của người nộp thuế hoặc nhắn tin đến ngân hàng nơi người nộp thuế có tài khoản thanh toán để thực hiện nộp tiền. khấu trừ tiền theo yêu cầu của người nộp thuế.

Sau khi tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trích thành công tiền của người nộp thuế và chuyển sang Ngân hàng bảo lãnh – TGTT thì chuyển sang Bước 3.

* Trường hợp có sai phạm thì xử lý:

– Sai số tiền, tên, địa chỉ người nộp thuế: thông báo cho người nộp thuế và yêu cầu sửa đổi, nhập lại thông tin người nộp thuế đã khai cho đúng với dữ liệu Cổng thanh toán điện tử hải quan.

– Trường hợp người nộp thuế khai số tiền thấp hơn hoặc cao hơn số tiền khai trên cơ sở dữ liệu của Cổng thanh toán điện tử hải quan, người nộp thuế xem xét cập nhật số tiền phải nộp.

Bước 3: Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chuyển thông tin thanh toán cho Ngân hàng bảo lãnh – TGTT.

– Nếu chữ ký số của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phù hợp và được ngân hàng bảo lãnh – TGTT chấp nhận Lệnh nộp tiền vào NSNN theo đúng Lệnh chi mà người nộp thuế đã lập Phiếu chi/Bảng kê trên. hệ thống của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, thực hiện trích chuyển tiền theo lệnh chi và chuyển sang Bước 4.

– Trường hợp, chữ ký số của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không phù hợp hoặc không thực hiện được do số dư không đảm bảo, hoặc ngân hàng bảo lãnh – TGTT không chấp nhận lệnh thanh toán, ngân hàng bảo lãnh – TGTT đã thông báo cho tổ chức trung gian thanh toán nhà cung cấp dịch vụ để thông báo cho người nộp thuế và sửa đổi các thông tin thích hợp.

Bước 4: Ngân hàng bảo lãnh – TGTT phản hồi thông tin cho Cổng thanh toán điện tử hải quan, KBNN, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

– Ngay khi ngân hàng bảo lãnh – TGTT nhận được thông tin thanh toán do tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chuyển đến với chữ ký số của tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, ngay lập tức chuyển thông tin đến Cổng. thanh toán điện tử hải quan (4a).

– Trường hợp tin nhắn thanh toán được gửi trước thời điểm khóa sổ (COT), Ngân hàng bảo lãnh – TGTT sẽ theo dõi thông tin thanh toán do tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chuyển đến tài khoản của Ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước đặt tại ngân hàng thu hoặc qua kênh thanh toán của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời phản hồi thông tin thanh toán cho tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (4b).

– Trường hợp tin nộp tiền được gửi vào thời điểm sau giờ khóa sổ (COT), NH bảo lãnh – TGTT sẽ căn cứ thông tin nộp tiền do tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chuyển đến để nộp vào NSNN vào giờ đầu tiên của ngày làm việc tiếp theo ( trừ ngày làm việc cuối cùng của năm), đồng thời chuyển ngay tiền và thông tin nộp tiền vào tài khoản chuyên thu của Kho bạc Nhà nước.

Đối với ngày làm việc cuối cùng của năm phải phối hợp với ngân hàng thu để hạch toán và truyền chứng từ trong ngày làm việc cuối cùng của năm (4b).

+ Bảo lãnh ngân hàng – TGTT phản hồi thông tin về kết quả chuyển thực vào tài khoản của KBNN cho tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (4c).

Việc truyền thông điệp về chứng từ liên quan đến khoản thu NSNN được thực hiện trực tuyến với cơ quan hải quan và phải đảm bảo tính đồng bộ, toàn vẹn của dữ liệu kế toán tại các bên liên quan đến chứng từ nộp tiền.

Bước 5: Khấu trừ nợ, thông quan/giải phóng hàng:

Sau khi nhận được tin nhắn do ngân hàng bảo lãnh – TGTT gửi đến cổng thanh toán điện tử hải quan, hệ thống hải quan tự động kiểm tra thông tin Giấy nộp tiền, số tiền thuế đã nộp do ngân hàng bảo lãnh – TGTT chuyển đến tin nhắn do trung gian thanh toán gửi đến. nhà cung cấp dịch vụ nếu phù hợp hệ thống sẽ xử lý ngay và khấu trừ nợ và xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Bước 6: Hết giờ làm việc hoặc đầu giờ sáng ngày làm việc tiếp theo, KBNN gửi bảng kê có chữ ký số chứng từ nộp tiền vào NSNN cho cơ quan thu qua trung tâm dữ liệu của KBNN. Bộ Tài chính; Cơ quan hải quan căn cứ vào bảng kê, gắn chữ ký số cập nhật vào hệ thống kế toán tập trung và hạch toán thu với ngân sách.

Quyết định 101/QĐ-TCHQ có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765