Quy định về việc người nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Rate this post

Nhà nước đối xử bình đẳng với các nhà đầu tư; có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hoạt động đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững các ngành kinh tế. Điều này đã được ghi nhận trong dịch vụ Đầu tư 2020 để người nước ngoài có thể tiếp cận và khuyến khích đầu tư hiệu quả. Một trong những hình thức đầu tư tại Việt Nam phổ biến nhất đối với nhà đầu tư nước ngoài là: Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào doanh nghiệp.

Ndt Tlct
Quy định về việc người nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

1. Căn cứ pháp lý

 • các cam kết WTO và điều ước quốc tế về đầu tư mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;
 • dịch vụ Đầu tư 2020;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn dịch vụ Đầu tư;
 • dịch vụ Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn dịch vụ Doanh nghiệp.

2. Các hình thức góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài vào công ty Việt Nam

Nhà đầu tư có thể góp vốn vào công ty

 • Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
 • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;
 • Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc một trong các trường hợp trên.

Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, mua phần vốn góp của công ty

 • Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
 • Mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;
 • Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc các trường hợp trên.

Trường hợp 1: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty trước khi thay đổi thành viên

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên, cổ đông nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 dịch vụ đầu tư nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. thủ đô. tỷ lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau:
  • Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%;
  • Tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ tại tổ chức kinh tế.
Xem thêm  Người nước ngoài có thể đăng ký thường trú không?

Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn gópp của nhà đầu tư nước ngoài

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
 • Văn bản thỏa thuận góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài với tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp;
 • Văn bản kê khai (kèm theo bản sao) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận góp vốn, cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

Trường hợp 2: Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

 • Nhà đầu tư không thuộc trường hợp 1 thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp dịch vụ có liên quan khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế tại Việt Nam. Phòng đăng ký kinh doanh nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.
 • Trường hợp có nhu cầu đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại Trường hợp 1.
Xem thêm  Quy định xử phạt công ty không có công đoàn

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định thay đổi thành viên công ty;
 • Biên bản họp về việc thay đổi thành viên công ty (nếu có)
 • Hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản xác nhận đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của người đại diện theo pháp dịch vụ của công ty;
 • Danh sách thành viên góp vốn hoặc sổ đăng ký cổ đông;
 • Bản sao công chứng hộ chiếu của thành viên mới góp vốn vào công ty (nếu có).

3. Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

3.1. Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty 100% vốn Việt Nam

 • Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính và làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công ty 100% vốn. Việt Nam.
 • Trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để phê duyệt. Công ty thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp dịch vụ. Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.
 • Bước 2: Sau khi có ý kiến ​​chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục sau: Nếu mua từ 51% vốn của người Việt Nam mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho công ty Việt Nam, sau đó nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn và kê khai thuế thu nhập chuyển nhượng.
 • Bước 3: Sau đó, công ty mà nhà đầu tư mua phần vốn góp hoặc cổ phần thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy ĐKDN) theo quy định tại Phòng ĐKKD – Sở GD-ĐT TP. Kế hoạch và Đầu tư.
Xem thêm  DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TpHCM

3.2. Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 • Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính của tổ chức kinh tế để thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty bằng vốn đầu tư. đầu tư nước ngoài.
 • Bước 2: Sau khi có ý kiến ​​chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.
 • Bước 3: Sau khi có ý kiến ​​chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục sau: Nếu mua từ 51% vốn của người Việt Nam mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp cho công ty Việt Nam, sau đó nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn và kê khai thuế thu nhập chuyển nhượng.
 • Bước 4: Sau hoặc đồng thời với thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, công ty thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để ghi nhận nhà đầu tư nước ngoài mới.

thanh toán đóng góp thủ đô của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty Việt Nam

Theo Thông tư 06/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc thanh toán giao dịch chuyển vốn đầu tư tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải thực hiện thông qua tài khoản tài chính. vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của doanh nghiệp đó. Vì vậy, khi có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, công ty Việt Nam phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại ngân hàng ở Việt Nam; có thể mở bằng Đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ, tùy theo đồng tiền dùng để góp vốn vào doanh nghiệp.

Xem thêm  Bảo vệ môi trường sinh thái

4. Dịch vụ tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam tại ketoanhn

 • Tư vấn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế tại Việt Nam;
 • Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp cho nhà đầu tư: công ty TNHH hay công ty cổ phần, địa chỉ trụ sở chính, vốn, ngành nghề kinh doanh, mở tài khoản chuyển vốn, thời hạn góp vốn;
 • Tư vấn điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ cần thiết để góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế tại Việt Nam;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế tại Việt Nam;
 • Đại diện cho nhà đầu tư, tổ chức kinh tế nộp và xử lý các hồ sơ, phát sinh với các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
 • Hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn khách hàng các hoạt động phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

5. Câu hỏi thường gặp

5.1. Có hạn chế nào đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam không?

Nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư theo cam kết WTO, điều ước quốc tế về đầu tư mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia và pháp dịch vụ trong nước.

5.2. Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty Việt Nam là bao nhiêu?

Hạn chế về tỷ lệ góp vốn được quy định đối với một số ngành nghề cụ thể có điều kiện mà nhà đầu tư dự định đăng ký. Ngoài ra, vẫn có những ngành nghề phổ biến được góp vốn không hạn chế để khuyến khích đầu tư.

Xem thêm  Cơ cấu kinh tế là gì?

5.3. Nhà đầu tư nước ngoài có bị hạn chế quốc tịch khi góp vốn vào công ty Việt Nam không?

Hiện nay, quốc tịch nhà đầu tư không còn bị hạn chế nhận đầu tư, trừ một số quốc tịch không được nhận đầu tư do ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự xã hội…

Đây là tất cả các thông tin liên quan đến Người nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam mà ketoanhn đã chia sẻ với bạn đọc. Mong rằng bài viết trên sẽ hữu ích cho bạn đọc. Đối với bất kỳ thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi; ketoanhn với đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ hỗ trợ bạn đọc một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng nhất. ketoanhn 0982438765 – Người bạn đồng hành pháp lý cùng bạn.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765