Quy định về công bố thông tin bất thường của công ty đại chúng

Rate this post

Theo khoản 1 Điều 31 dịch vụ Chứng khoán 2019, công ty đại chúng thuộc một trong hai trường hợp sau là công ty cổ phần:

a) Công ty có vốn góp đăng ký từ 30 tỷ đồng trở lên và có ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ ít nhất 10% số cổ phần có quyền biểu quyết;

b) Công ty đã đăng ký thành công với Ủy ban Điều tiết chứng khoán Nhà nước về việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo quy định tại Điều 16 Khoản 1 của dịch vụ này.

2. Khi nào công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường?

Theo Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC, công ty niêm yết phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

a) Tài khoản của Công ty tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong tỏa khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, trái pháp dịch vụ; pháp dịch vụ liên quan đến tài khoản thanh toán; trong các trường hợp được chỉ định ở đây, tài khoản bị đóng băng có thể được kích hoạt lại sau đó;

b) Khi nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi công ty quyết định tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh; thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung hoặc đình chỉ, thu hồi giấy phép thành lập, giấy phép kinh doanh;

Xem thêm  Thử việc có phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân không?

c) Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường. Tài liệu công khai bao gồm: nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, biên bản và biên bản cuộc họp, các tài liệu kèm theo nghị quyết hoặc biên bản kiểm phiếu (lấy ý kiến ​​cổ đông bằng văn bản). Trường hợp đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy niêm yết, công ty phải công bố thông tin về việc hủy niêm yết và tỷ lệ chấp thuận của cổ đông không lớn;

đ) Quyết định mua lại cổ phần của công ty hoặc bán cổ phần quỹ; ngày trái chủ thực hiện quyền mua cổ phiếu hoặc ngày chuyển đổi trái phiếu doanh nghiệp thành cổ phiếu; quyết định phát hành chứng khoán ra nước ngoài và các quyết định liên quan đến việc phát hành chứng khoán;

đ) Quyết định mức, phương thức và thời điểm trả cổ tức; quyết định chia, gộp cổ phần;

đ) Quyết định tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp), giải thể, phá sản; thay đổi mã số thuế, tên công ty, con dấu công ty; Thay đổi địa điểm; thành lập mới hoặc đóng cửa trụ sở, chi nhánh, nhà máy, xí nghiệp, văn phòng đại diện; Ban hành, sửa đổi, bổ sung điều lệ; Chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;

g) Quyết định thay đổi kỳ kế toán và chính sách kế toán áp dụng (trừ trường hợp thay đổi chính sách kế toán áp dụng do thay đổi pháp dịch vụ); thông báo cho công ty kế toán về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm hoặc thay đổi công ty kế toán (sau khi đã ký hợp đồng); hủy hợp đồng kiểm toán đã ký;

Xem thêm  Thời hạn đăng ký tạm trú cho người nước ngoài

h) Quyết định góp vốn thành lập, mua để tăng tỷ lệ sở hữu của công ty dẫn đến công ty trở thành công ty con, công ty liên kết hoặc bán để giảm tỷ lệ sở hữu của công ty con, công ty. liên kết dẫn đến công ty không còn là công ty con, công ty liên kết hoặc giải thể công ty con, công ty liên kết;

i) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch giữa công ty với người nội bộ của công ty đại chúng, người có liên quan của người nội bộ hoặc công ty liên kết;

k) Khi số cổ phần có quyền biểu quyết thay đổi. Thời gian công bố thông tin như sau:

Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu hoặc chuyển đổi trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu, kết quả chuyển đổi sẽ được xử lý theo quy định của dịch vụ phát hành chứng khoán kể từ thời điểm công ty báo cáo Ủy ban điều tiết. chứng khoán nhà nước chi tiết về kết quả phát hành;

Trường hợp công ty mua lại cổ phần của công ty hoặc bán cổ phiếu quỹ, kể từ ngày công ty báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phần của công ty hoặc bán cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp dịch vụ;

Trường hợp công ty mua lại cổ phần của người lao động hoặc mua lại cổ phần lẻ theo yêu cầu của cổ đông theo quy chế phát hành cổ phần cho người lao động của công ty; Trường hợp công ty chứng khoán mua lại cổ phiếu của chính mình hoặc mua lại cổ phiếu lẻ để sửa lỗi giao dịch, trong thời hạn 10 ngày trước tháng hiện tại, công ty sẽ thực hiện theo thời hạn công bố thông tin giao dịch được cập nhật vào ngày công bố thông tin;

Xem thêm  Công khai thủ tục hành chính thuế

l) Công ty thay đổi, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm nhân sự nội bộ; nhận được đơn từ chức của người nội bộ (công ty cần ghi rõ ngày hiệu lực được quy định trong “dịch vụ Doanh nghiệp” và Điều lệ công ty). Đồng thời, công ty phải gửi thông tin nội bộ mới cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành cùng thời điểm với thông báo này;

m) Căn cứ báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất quyết định mua, bán tài sản hoặc thực hiện giao dịch có giá trị vượt quá 15% tổng tài sản của công ty. Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ, cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất;

n) Sau khi nhận được quyết định khởi tố công ty, người nội bộ của công ty; người trong công ty bị tạm giữ và truy cứu trách nhiệm hình sự;

o) Khi nhận được bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp dịch vụ về hoạt động của công ty; quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

p) Nhận được thông báo về việc Tòa án đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

q) Khi công ty biết được sự kiện, thông tin ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của chính công ty, công ty phải xác nhận hoặc đính chính sự kiện, thông tin đó;

Xem thêm  Đặt tên thương hiệu như thế nào để không bị lãng quên? (2023)

r) Sự kiện khác xảy ra ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc quản lý của công ty;

s) Chấp thuận hủy bỏ niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.

3. Những vấn đề cần lưu ý khi công bố thông tin bất thường

1. Công ty niêm yết khi công bố thông tin bất thường phải giải trình rõ sự việc xảy ra, nguyên nhân và biện pháp xử lý (nếu có).

2. Công bố thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc việc thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến ​​cổ đông bằng văn bản.

a) Việc công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông bất thường thực hiện theo quy định tại Điều 10 Khoản 3 của thông báo này;

b) Trường hợp lấy ý kiến ​​Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản chậm nhất 10 ngày trước thời hạn mời họp thì phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn thì công ty niêm yết phải công bố trên trang thông tin điện tử của mình, đồng thời gửi kết quả biểu quyết, dự thảo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và tài liệu giải trình. về dự thảo nghị quyết cho tất cả các bên. cổ đông.

3. Công bố thông tin liên quan về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu

Xem thêm  Phân biệt hộ kinh doanh cá thể và công ty TNHH một thành viên

a) Công ty niêm yết công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến ​​tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến ​​thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp quy định tại điểm b. Cái này;

b) Công ty đại chúng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến ​​ít nhất 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến ​​thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của cổ đông hiện hữu. .

4. Ý kiến ​​kiểm toán hoặc kết luận kiểm toán của tổ chức kiểm toán đối với báo cáo tài chính hoặc báo cáo tài chính điều chỉnh không phải là ý kiến ​​kiểm toán hoặc kết luận soát xét ngoại trừ. Việc điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính phải được thực hiện trong thời hạn quy định tại Điều 1, 10, 2 và 3 của Thông báo này. Điều XIV.

5. Công bố thông tin trong các trường hợp đặc biệt khác

Sau khi thay đổi kỳ kế toán, công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính giữa niên độ kế toán cũ và niên độ kế toán mới trong thời hạn 10 năm theo quy định của dịch vụ kế toán doanh nghiệp. Báo cáo kiểm toán được ký kể từ ngày tổ chức kiểm toán lập nhưng chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày bắt đầu năm tài chính mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765