Phụ lục 7 của Công ước TNHH biển 1982

PHỤ LỤC VII

TRỌNG TÀI

ĐIỀU 1. Truy tố

Tùy thuộc vào việc tuân thủ Phần XV, bất kỳ bên nào trong tranh chấp có thể đệ trình tranh chấp lên trọng tài quy định trong Phụ lục này bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia hoặc hoặc các bên khác trong tranh chấp. Thông báo sẽ được kèm theo một mô tả về các khiếu nại và lý do làm cơ sở cho các khiếu nại đó.

ĐIỀU 2. Danh sách trọng tài viên

1. Tổng thư ký Liên hợp quốc sẽ lập và lưu giữ danh sách các trọng tài viên. Mỗi Quốc gia Thành viên có thể chỉ định bốn trọng tài viên có kinh nghiệm về các vấn đề hàng hải và nổi tiếng về sự công bằng, năng lực và liêm chính. Tên của những người được chỉ định như vậy được chỉ định trong một danh sách.

2. Nếu vào bất kỳ thời điểm nào, số lượng trọng tài viên do một Quốc gia thành viên chỉ định và có tên trong danh sách ít hơn bốn, thì Quốc gia đó có quyền chỉ định bổ sung mà mình có quyền.

3. Tên của trọng tài viên sẽ vẫn còn trong danh sách cho đến khi Quốc gia thành viên đã chỉ định trọng tài viên đó rút tên của trọng tài viên đó khỏi danh sách; tất nhiên, trọng tài viên này phải tiếp tục hành động trong bất kỳ hội đồng trọng tài nào mà họ được chỉ định cho đến khi thủ tục tố tụng trước tòa án này kết thúc.

ĐIỀU 3. Thành lập Hội đồng Trọng tài

Theo thủ tục quy định trong Phụ lục này, trừ khi các bên liên quan có thỏa thuận khác, một Hội đồng Trọng tài sẽ được thành lập như sau:

a) Tùy thuộc vào việc tuân thủ tiểu đoạn g, hội đồng trọng tài sẽ bao gồm năm thành viên;

b) Bên khiếu nại chỉ định một thành viên do mình lựa chọn từ danh sách nêu tại Điều 2 của Phụ lục này và người đó có thể là công dân của mình. Tên của người đó được nêu trong thông báo nêu tại Điều 1 của Phụ lục này;

c) Bị đơn tranh chấp bầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nêu tại Điều 1 của Phụ lục này một thành viên theo quyết định của mình từ danh sách và người đó có thể là công dân của mình. Nếu không bổ nhiệm thành viên trong thời hạn nói trên, bên khiếu nại có thể yêu cầu thực hiện việc bổ nhiệm thành viên đó theo tiểu đoạn c trong vòng hai tuần sau khi hết thời hạn này;

d) Ba thành viên khác do các bên thoả thuận chỉ định. Họ được các bên tùy ý lựa chọn trong danh sách và là công dân của nước thứ ba, trừ khi các bên có thỏa thuận khác. Các bên sẽ chỉ định Chủ tịch Hội đồng Trọng tài trong số ba thành viên đó. Nếu trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nêu tại Điều 1 của Phụ lục này, các bên liên quan không thể đồng ý về việc chỉ định một hoặc nhiều thành viên của Toà án mà họ phải chỉ định theo thoả thuận chung hoặc liên quan đến bổ nhiệm Chánh án, theo yêu cầu của bất kỳ bên tranh chấp nào, hành động nên được thực hiện để bổ nhiệm một hoặc những người như vậy theo tiểu đoạn e Yêu cầu đó phải được gửi trong vòng hai tuần sau khi hết hạn 60 ngày;

e) Trừ khi các bên liên quan đã đồng ý chỉ định một người hoặc một Quốc gia thứ ba do họ lựa chọn để thực hiện các chỉ định cần thiết theo các điểm c và d, Chánh án của Tòa án Quốc tế về TNHH Biển sẽ tiến hành vụ kiện. Nếu Chánh án bận hoặc là công dân của một trong các bên tranh chấp, việc chỉ định người đó cho thành viên cao cấp nhất của Tòa án Quốc tế về TNHH Biển, người sẵn sàng làm việc đó và người không phải là quốc gia của bên khác trong các bên quan tâm. Việc chỉ định sẽ được thực hiện theo lựa chọn trong danh sách nêu tại Điều 2 của Phụ lục này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu và tham khảo ý kiến ​​của các bên. Các thành viên được chỉ định như vậy phải có quốc tịch khác nhau và không được làm việc cho bất kỳ bên tranh chấp nào; họ không thường xuyên cư trú trên lãnh thổ của một trong các bên liên quan đó và không phải là công dân của một trong hai bên;

e) Chỗ trống thì cử người thay thế theo quy định đối với lần bổ nhiệm đầu tiên;

g) Các bên cùng nhau chỉ định một thành viên của Tòa án theo thỏa thuận chung. Khi có nhiều bên đối lập hoặc trong trường hợp không đồng ý về việc các bên có cùng phe với nhau hay không, thì mỗi bên sẽ chỉ định một thành viên của Toà án. Số lượng thành viên của Toà án do các bên chỉ định riêng sẽ luôn ít hơn một thành viên của Toà án do các bên liên quan cùng chỉ định;

h) Các điểm từ a đến f được áp dụng trong phạm vi có thể đối với các tranh chấp có nhiều hơn hai bên tham gia.

ĐIỀU 4. Chức năng của Hội đồng Trọng tài

Hội đồng trọng tài được thành lập theo Điều 3 của Phụ lục này sẽ thực hiện các chức năng của mình theo Phụ lục này và các quy định khác của Công ước.

ĐIỀU 5. Thủ tục

Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, Hội đồng Trọng tài sẽ xác định thủ tục riêng của mình bằng cách trao cho mỗi bên khả năng bảo vệ quyền và trình bày căn cứ của mình.

ĐIỀU 6. Nghĩa vụ của các bên

Các bên tranh chấp giúp cho Hội đồng Trọng tài thực hiện nhiệm vụ của mình dễ dàng hơn và đặc biệt, theo TNHH của mình và bằng mọi cách có thể, nên:

a) Cung cấp cho Tòa án tất cả các tài liệu, điều khoản và điều kiện và thông tin liên quan; b) Đối với Tòa án, khi cần thiết có thể có mặt, nghe người làm chứng, người giám định và có mặt tại chỗ.

ĐIỀU 7. Lệ phí

Trừ khi Hội đồng Trọng tài có quyết định khác vì hoàn cảnh đặc biệt của vụ việc, các khoản lệ phí của Tòa án, kể cả thù lao cho các thành viên của Hội đồng, phải được các bên tranh chấp chịu một cách bình đẳng.

ĐIỀU 8. Đa số cần thiết để thông qua phán quyết

Các quyết định của Hội đồng Trọng tài được thông qua theo đa số các thành viên của Hội đồng. Sự vắng mặt hoặc không có ý kiến ​​của dưới một nửa số thành viên không cản trở Tòa án ra quyết định. Trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì phiếu của Chánh án là phiếu quyết định.

ĐIỀU 9. Vắng mặt

Khi một trong các bên tranh chấp không có mặt tại Tòa án hoặc không trình bày lập luận của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án tiếp tục tố tụng và ra phán quyết. Việc một bên vắng mặt hoặc một bên không trình bày được lập luận của mình không cản trở quá trình tố tụng. Trước khi đưa ra phán quyết, hội đồng trọng tài cần đảm bảo rằng họ không chỉ có thẩm quyền xét xử tranh chấp mà còn đảm bảo rằng yêu cầu đó có cơ sở pháp lý.

ĐIỀU 10. Phán quyết

Phán quyết của Hội đồng trọng tài chỉ giới hạn ở nội dung tranh chấp và phải nêu rõ căn cứ. Trong bản án phải ghi tên các thành viên của Hội đồng Trọng tài đã tham gia phiên tòa và thời điểm ra phán quyết. Bất kỳ thành viên nào của Tòa án cũng có thể đính kèm ý kiến ​​​​của mình hoặc sự không đồng ý của mình đối với phán quyết.

ĐIỀU 11. Tính tối hậu của bản án

Phán quyết là phán quyết cuối cùng và không thể kháng cáo, trừ khi các bên tranh chấp phải tuân theo phán quyết đó.

ĐIỀU 12. Giải thích hoặc thi hành bản án

1. Mọi tranh chấp phát sinh giữa các bên tranh chấp liên quan đến việc giải thích hoặc thi hành phán quyết đều có thể do bên này hoặc bên kia đưa ra phán quyết của Hội đồng trọng tài. xác định. Để đạt được mục đích đó, các ghế trống sẽ được bổ sung theo phương pháp dành cho việc bổ nhiệm ban đầu các thành viên của Tòa án.

2. Nếu các bên tranh chấp đồng ý, mọi tranh chấp thuộc loại này có thể được đưa ra Tòa án khác theo quy định tại Điều 287.

ĐIỀU 13. Áp dụng cho các Thực thể không phải là Quốc gia Thành viên

Phụ lục này áp dụng những sửa đổi có sửa đổi (với những sửa đổi cần thiết về chi tiết) đối với bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các thực thể không phải là một Quốc gia Thành viên.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765