Phân tích nguyên lý về mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật

Mối liên hệ phổ biến của phép biện chứng duy vật là nguyên lý trung tâm của hệ thống tư tưởng của phép biện chứng duy vật. Nó được xây dựng trên cơ sở hệ thống các nguyên tắc, các phạm trù cơ bản và các quy dịch vụ phổ biến phản ánh hiện thực khách quan, phục vụ quá trình tiếp tục đánh giá các quy dịch vụ của đời sống hàng ngày. Sau đây là phần phân tích nguyên lý quan hệ phổ biến của chủ nghĩa duy vật biện chứng.

mối quan hệ trong phép biện chứng duy vật
mối quan hệ trong phép biện chứng duy vật

1. Tính chất của mối liên hệ phổ biến trong phép biện chứng duy vật:

Các hiệp hội chung là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ các hiệp hội chung. Mối quan hệ này chỉ mọi hiện tượng của đời sống xã hội. Vì trên thực tế, trong quá trình vận động, phát triển của mỗi sự vật hiện tượng luôn tồn tại những mối liên hệ phổ biến, chúng không thể tồn tại riêng lẻ. Tính liên kết của vạn vật gắn liền với đời sống thực tiễn của sự vật, sự việc và cả con người. Mối liên kết chung này bây giờ mới được phát hiện, nhưng mối liên kết chung đã được các thế hệ trước nghiên cứu từ nhiều thế hệ. Nó còn được coi là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự quy định, tác động và chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật, hiện tượng hoặc giữa các mặt của một hiện tượng trong thế giới. Các mối quan hệ phổ biến có các tính chất cụ thể sau:

– Thứ nhất, về tính khách quan: Tính khách quan của phép biện chứng duy vật thể hiện ở chỗ nó luôn thể hiện rõ ràng, chắc chắn tính khách quan của các mối liên hệ và các tác động trong thế giới. Mọi sự vật và sự kiện trong thế giới vật chất đều có quan hệ mật thiết với nhau. Mối quan hệ này có thể là hữu hình hoặc vô hình. Tuy nhiên, chúng vẫn tương tác, chuyển hóa và phụ thuộc lẫn nhau. Nói cách khác, chúng có quan hệ mật thiết với nhau. Có thể thấy rằng mối quan hệ và ràng buộc này là bản chất cố hữu, tồn tại trong mọi vật và mọi vật. Mặt khách quan của mối quan hệ này là bản chất của các sự vật, sự kiện trong đời sống xã hội đều được phản ánh trong mối quan hệ này, không phụ thuộc vào ý chí hay nhận thức chủ quan của con người. . Đây là mặt khách quan rõ ràng nhất của mối liên hệ phổ biến. Mối liên hệ phổ biến còn mang trong nó tính phổ biến: Tính phổ biến của mối liên hệ thể hiện ở chỗ mọi sự vật, sự việc, hiện tượng của đời sống xã hội đều có quan hệ và liên hệ với nhau. . Chúng không tồn tại riêng lẻ. Trong tự nhiên, trong thực tiễn đời sống xã hội có nhiều mối ràng buộc chung. Chúng tồn tại với nhiều phương thức khác nhau, giữa những vai trò, vị trí khác nhau trong sự vận động, biến đổi của sự vật, hiện tượng. Trong thực tế, sự liên hệ qua lại, quy định, chuyển hóa lẫn nhau và tác động lẫn nhau diễn ra trong mọi sự vật, hiện tượng, ý niệm, các mặt, các yếu tố, các quá trình tự nhiên và xã hội. của mỗi con người. Nói cách khác, mối liên hệ phổ biến diễn ra ở hầu hết các mặt của các sự vật, sự kiện trong đời sống xã hội. Chẳng hạn, trong bản chất của mọi sự vật, hiện tượng bao giờ cũng có những hình thức hoạt động chứa đựng bên trong nhau.

Một sự vật, bất kỳ sự vật nào không bao giờ chỉ tồn tại ở bề ngoài mà nó còn có bề rộng, bề sâu, sự lắng đọng, ý nghĩa sâu xa bên trong. Các mặt này có quan hệ mật thiết với nhau để tạo nên hình thái khách quan đầy đủ nhất của sự vật, sự kiện, hiện tượng. Cung và cầu là minh chứng cụ thể nhất cho nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong phép biện chứng duy vật. Về nguyên tắc, quan hệ cung cầu là quan hệ phổ biến, tức là chúng có mối liên hệ nhất định và phụ thuộc lẫn nhau. Theo quan điểm của Lênin, áp dụng vào thực tế ta có thể thấy khi cầu tăng thì cung tăng; cầu giảm, cung giảm. Đó là một quy dịch vụ tất yếu trong sự phát triển của đời sống xã hội. Cũng là mối quan hệ chung, nhưng mối quan hệ này được biểu hiện khác nhau, mang những đặc điểm riêng đối với từng loại thị trường hàng hóa, tùy theo thời điểm hình thành. Vì vậy, trên thực tế khi nghiên cứu thị trường, các nhà đầu tư, kinh doanh không bao giờ chỉ nghiên cứu những đặc điểm riêng của hoạt động cung cầu mà luôn hướng tới phân tích các quy dịch vụ, nguyên tắc điều tiết. thông dịch vụ. Khi đó người ta mới nhìn ra bản chất của chúng và đưa ra những chủ trương hoạt động, kinh doanh đúng đắn.

Các kết nối vạn năng cũng rất đa dạng và phong phú:

Thế giới vật chất khách quan luôn đa dạng và phong phú. Vì vậy, đối với mỗi sự vật, hiện tượng hay quá trình khác nhau thì mối liên hệ cũng khác nhau. Ngay trong bản thân hiện tượng cũng có thể có nhiều mối quan hệ khác nhau. Mỗi mối liên hệ sẽ chiếm những vị trí, vai trò nhất định đối với sự phát triển của bản thân hiện tượng. Như vậy, mối liên hệ phổ biến không chỉ là mối liên hệ một chiều ở một khía cạnh nào đó mà nó là mối liên hệ phổ biến trong mọi mặt của đời sống xã hội. Trong mỗi hiện tượng sẽ có hàng loạt mối liên hệ khác nhau. Mỗi mối quan hệ sẽ có vai trò và trách nhiệm khác nhau. Điều này tạo nên sự đa dạng, phong phú trong quá trình vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng.

2. Nội dung của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến:

Mối liên hệ phổ quát là mối liên hệ chặt chẽ giữa các sự vật, hiện tượng trong đời sống xã hội, hoặc trong bản thân sự vật, hiện tượng đó. Nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong phép biện chứng duy vật luôn khẳng định sự tồn tại của các sự vật, hiện tượng trong thế giới không phải là sự tồn tại riêng lẻ, biệt lập với nhau mà là một thực thể duy nhất. thống nhât. Nói cách khác, các sự vật, sự kiện của đời sống xã hội luôn gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhau và không thể tách rời. Không có đối tượng hoặc hiện tượng hành động hoặc di chuyển một cách cô lập.

Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến là hình thức nhận thức và khai thác sự vận động của quy dịch vụ này trong bản thân các sự vật, hiện tượng duy vật biện chứng: mối liên hệ, gắn bó, tác động và phụ thuộc lẫn nhau. . Nội dung chủ yếu của mối liên hệ phổ biến muốn khẳng định mối liên hệ là bản chất khách quan của sự vật, hiện tượng. Thực ra xã hội chỉ là hoạt động của tự nhiên. Sự xuất hiện, tồn tại, vận động và phát triển của xã hội một mặt phụ thuộc vào các quy dịch vụ tự nhiên. Nhưng trên thực tế, các quy dịch vụ tự nhiên cũng có những ràng buộc nhất định đối với một số mặt nhất định của đời sống xã hội. Trong thực tế, nếu không có những mối liên hệ phổ quát tồn tại trong bản thân mỗi sự vật, hiện tượng cũng như trong thế giới khách quan rộng lớn này thì thế giới quan duy vật biện chứng không thể vận hành hài hòa. Điều tuyệt vời nhất của thế giới tự nhiên là các sự vật, hiện tượng tuy tách biệt với nhau nhưng lại có những mối liên hệ nhất định với nhau, tạo nên mô hình vận động rõ ràng, khách quan nhất.

Người tạo ra các quy tắc sống của thế giới loài người. Sự vật luôn thay đổi, nhưng sự thay đổi này luôn nằm trong giới hạn của các hiện tượng khác. Giá trị con người cũng phát triển từ những giá trị trung tâm và nền tảng này. Như vậy, có thể thấy nội dung chủ yếu của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến ở chỗ nguyên lý này khẳng định sự liên hệ và phụ thuộc lẫn nhau của các sự vật, sự kiện trong đời sống xã hội. Mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan này không tồn tại riêng lẻ mà có quan hệ mật thiết với nhau. Bản thân mỗi sự vật, sự việc, hiện tượng đều chứa đựng những mối liên hệ, quan hệ mật thiết với nhau về cấu trúc, đặc điểm, tính chất. Bản thân các đặc điểm của hiện tượng hợp thành hiện tượng hoàn chỉnh. Các sự vật, sự kiện của đời sống xã hội có mối quan hệ tác động lẫn nhau tạo nên hình thái xã hội, thế giới khách quan hoàn chỉnh, thống nhất.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765