Nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng

1. Xây dựng là gì?

Theo quy định tại Mục 3 dịch vụ Xây dựng 2014 như sau:

Công trình xây dựng là sản phẩm được xây dựng theo thiết kế, bao gồm sức lao động của con người, vật liệu xây dựng và thiết bị lắp đặt vào công trình, có quan hệ và định vị với mặt đất, có thể bao gồm các bộ phận dưới mặt đất, trên mặt đất, dưới nước và trên mặt nước.

Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Quản lý chất lượng công trình xây dựng là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp dịch vụ có liên quan trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án. đầu tư xây dựng, khai thác, sử dụng công trình nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Xử lý công trình hết thời hạn sử dụng lại
2. Nội dung quản lý nhà nước về chất lượng công trình?

Nội dung quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Bộ Xây dựng được quy định chi tiết tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP

Nội dung quản lý xây dựng bao gồm:

– Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

– Quản lý tiến độ thi công các công trình;

– Quản lý khối lượng thi công công trình;

– Quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng trong thi công xây dựng công trình;

– Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công;

– Quản lý các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.
Trình tự quản lý xây dựng công trình xây dựng

Theo Nghị định, trình tự quản lý trật tự xây dựng như sau:

– Nhận mặt bằng thi công; thực hiện công tác quản lý công trường.
– Quản lý vật tư, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình.
Kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng theo yêu cầu của hợp đồng trước khi bàn giao cho Bên giao thầu;

Thông báo cho bên giao thầu các yêu cầu về vận chuyển, lưu giữ, bảo quản sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng;

Tổ chức thí nghiệm kiểm tra chất lượng và cung cấp cho bên giao thầu (bên mua sản phẩm xây dựng) các chứng chỉ, xác nhận, thông tin, tài liệu liên quan đến sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng. thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và các quy định khác của pháp dịch vụ có liên quan;

– Quản lý thi công các công trình của nhà thầu.
– Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng. – Giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế trong quá trình thi công.
– Nghiệm thu đối chứng, kiểm tra khả năng chịu lực của kết cấu và kiểm định công việc trong quá trình thi công.
– Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận công trình xây dựng (nếu có).
gợi ý từ

Tùy điều kiện cụ thể của từng công trình, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan có thể thỏa thuận tổ chức nghiệm thu giai đoạn hoặc bộ phận công việc trong các trường hợp sau: Khi kết thúc giai đoạn hoặc bộ phận công trình. công trình phải nghiệm thu, đánh giá chất lượng trước khi thi công giai đoạn tiếp theo; Theo dõi đấu thầu xây dựng.
– Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công việc và nghiệm thu đưa vào sử dụng.
– Kiểm tra việc nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
– Chuẩn bị và duy trì hồ sơ hoàn thành dự án.
– Hoàn trả mặt bằng.
– Bàn giao công trình xây dựng.
Hồ sơ kiểm định chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình, bao gồm:

– Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp dịch vụ về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

– Chứng từ chứng nhận xuất xứ phải phù hợp với quy định trong hợp đồng giữa nhà thầu cung cấp, bên mua và danh mục vật tư, nguyên vật liệu đã được chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt trong trường hợp nhập khẩu. theo quy định của pháp dịch vụ về xuất xứ hàng hóa;

– Chứng nhận hợp quy theo quy định của pháp dịch vụ và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với vật liệu, sản phẩm, linh kiện, thiết bị phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định. quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

– Các thông tin, tài liệu liên quan đến vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công việc theo quy định của hợp đồng xây dựng;

Kết quả thí nghiệm, thử nghiệm, giám định vật liệu, sản phẩm, linh kiện, thiết bị sử dụng cho công việc phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và yêu cầu của thiết kế. trong quá trình thi công công trình;

– Biên bản nghiệm thu vật tư, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công việc theo quy định;

– Các tài liệu liên quan khác theo quy định của hợp đồng xây dựng. Như vậy, trong nghị định đã quy định rõ nhà thầu thi công tiếp nhận và quản lý mặt bằng, cắm mốc giới và giới hạn công trình, quản lý mặt bằng theo đúng quy định.
Nhà thầu thi công xác định vùng nguy hiểm khi thi công kết cấu. Việc thi công xây dựng phải phù hợp với hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng (nếu có), phương án thi công xây dựng công trình.
Nhà thầu thi công xây dựng phải thông báo kịp thời cho chủ đầu tư nếu có sự khác biệt giữa hồ sơ thiết kế, hợp đồng xây dựng và điều kiện thực tế trong quá trình thi công. Tự kiểm định chất lượng công trình xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Việc ghi chép quản lý chất lượng công trình xây dựng phải phù hợp với thời gian thi công thực tế trên công trường.
Thực hiện khảo sát, quan trắc theo đúng yêu cầu thiết kế. Tiến hành chạy thử, thử động đơn giản và thử khóa theo kế hoạch trước khi nghiệm thu như sau:

Thí nghiệm, quan trắc và khảo sát chuyên ngành xây dựng là hoạt động đo đạc được thực hiện trong quá trình thi công xây dựng nhằm xác định các thông số, vị trí của vật liệu, cấu kiện, bộ phận, công trình và dịch vụ. dịch vụ xây dựng và nghiệm thu công việc xây dựng.

– Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải do cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp dịch vụ tiến hành.
Tổ chức, cá nhân hoạt động thí nghiệm, quan trắc, khảo sát xây dựng có trách nhiệm cung cấp số liệu trung thực, khách quan và chính xác. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bố trí thực hiện kinh nghiệm chuyên môn về xây dựng, giám sát, khảo sát xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình phù hợp với quy định của hợp đồng xây dựng và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. các kỹ thuật liên quan khác.
Đối với công trình xây dựng đạt tiêu chuẩn chất lượng, cơ quan giám định chất lượng công trình:

– GTCLXD bao gồm các hình thức sau:

Giải thưởng Chất lượng Xây dựng Quốc gia;

Giải thưởng chất lượng xây dựng cao và các giải thưởng chất lượng khác.
– Nhà thầu đạt giải thưởng về chất lượng công trình quy định tại Khoản 1 Điều này được ưu tiên tham gia đấu thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của pháp dịch vụ về đấu thầu. Phần thưởng làm căn cứ ưu tiên doanh nghiệp là phần thưởng doanh nhân đạt được trong 03 năm gần nhất tính đến thời điểm đăng ký tham gia ưu đãi. Chủ đầu tư có trách nhiệm cụ thể hóa các nội dung nêu trên trong hồ sơ mời thầu. – Bộ Xây dựng tổ chức xét duyệt giải thưởng chất lượng công trình xây dựng theo quy định: Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; theo dõi, kiểm tra và kiến ​​nghị về quản lý chất lượng, an toàn các công trình trọng điểm quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp được đầu tư xây dựng, khai thác và sử dụng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng; quản lý năng lực hoạt động xây dựng, quản lý đấu thầu trong hoạt động xây dựng; tổ chức xét duyệt Giải thưởng chất lượng công trình xây dựng.
Như vậy, nội dung quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng là sự can thiệp gián tiếp thông qua các công cụ pháp lý tác động đến công tác quản lý xây dựng hàng ngày giữa chủ đầu tư và nhà thầu để sản xuất ra sản phẩm xây dựng. Theo chất lượng, các tiêu chuẩn đã được thiết lập. Hoạt động quản lý được thực hiện theo trình tự từ khi khởi công xây dựng, xử lý mặt bằng, vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình, v.v.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765