Nên Mở Chi Nhánh, Văn Phòng Đại Diện Hay Địa Điểm Kinh Doanh

Rate this post

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp hoặc là bộ phận thực hiện chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Về hoạt động kinh doanh, chi nhánh được thực hiện các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi trong ngành, nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, không phải ngành, nghề nào doanh nghiệp, chi nhánh đăng ký hoạt động cũng được phép hoạt động. Việc chi nhánh có thể thực hiện toàn bộ hay chỉ một phần chức năng phụ thuộc vào sự ủy quyền của doanh nghiệp.

  • Chi nhánh của doanh nghiệp được tổ chức và hoạt động trong một đơn vị trong phạm vi ranh giới quốc gia (có thể là ranh giới huyện, tỉnh, xã trong phạm vi lãnh thổ quốc gia).

Từ những đặc điểm trên, chi nhánh phù hợp với việc mở rộng phạm vi kinh doanh. Ngoài ra, chi nhánh bao gồm cả chức năng của văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh (vừa thực hiện chức năng kinh doanh vừa là đại diện theo ủy quyền).

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

  • Văn phòng đại diện hoạt động theo khu vực, có thể ngoài lãnh thổ quốc gia tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp, tổ chức. – Văn phòng đại diện của doanh nghiệp không được thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến doanh nghiệp mẹ nhưng không được thực hiện các hoạt động sinh lời trực tiếp;

  • Ngoài ra, văn phòng đại diện không được thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh sinh lời nào khác. Còn việc văn phòng đại diện ký kết hợp đồng thì phải được sự ủy quyền của doanh nghiệp và có đóng dấu của doanh nghiệp đó, văn phòng đại diện không có quyền nhân danh mình ký kết hợp đồng riêng. Doanh nghiệp chịu mọi nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động của văn phòng đại diện. Việc hạch toán của văn phòng đại diện bị phụ thuộc vào doanh nghiệp.

Văn phòng đại diện phù hợp với những công ty chỉ cần thành lập một địa chỉ hợp pháp cho người đại diện để thuận tiện cho việc giao dịch tại các địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của công ty. Mọi hoạt động như kê khai thuế, xuất hóa đơn tôi vẫn kê khai và báo cáo tại nơi công ty đăng ký kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh cụ thể.

  • Là nơi hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành, nghề của công ty mẹ nhưng chỉ được mở địa điểm kinh doanh trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố nơi công ty mẹ đặt trụ sở chính;

  • Địa điểm kinh doanh không có con dấu riêng và phải kê khai thuế tùy thuộc vào công ty mẹ.

Địa điểm kinh doanh phù hợp với công ty muốn mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh trên cùng tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở. Hơn nữa, địa điểm kinh doanh không phải kê khai thuế mà do công ty mẹ kê khai; Địa điểm kinh doanh chỉ phải nộp lệ phí môn bài hàng năm. Tuy nhiên lại bất tiện vì không được mở địa điểm khác tỉnh, thành phố nơi công ty mẹ đặt trụ sở chính.

Như vậy, tùy theo nhu cầu hoạt động của công ty và đặc điểm địa bàn nơi đặt đơn vị trực thuộc mà doanh nghiệp lựa chọn loại hình chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765