Mục tiêu, quan điểm, chủ trương xây dựng hệ thống chính trị trong thời kỳ đổi mới.

Rate this post

a) Mục tiêu, quan điểm xây dựng hệ thống chính trị

Ngay từ Đại hội VI, Đảng ta đã chỉ rõ yêu cầu đổi mới chính trị, trong đó có đổi mới hệ thống chính trị.

Mục tiêu:

Mục tiêu chủ yếu của đổi mới hệ thống chính trị là nhằm thực hiện tốt hơn nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ mới đều nhằm xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.

Ý kiến:

Một là, kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị.

Thứ hai, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị không phải là hạ thấp, thay đổi bản chất của hệ thống mà là tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước. phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm cho hệ thống chính trị hoạt động năng động, hiệu quả hơn, phù hợp với đường lối đổi mới toàn diện, đồng bộ của đất nước; đặc biệt là phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Thứ ba, đổi mới hệ thống chính trị toàn diện, đồng bộ, có tính kế thừa, có bước đi, hình thức và phương pháp phù hợp.

Bốn là, đổi mới mối quan hệ giữa các bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị với nhau và với xã hội, tạo sự vận động cùng chiều của cả hệ thống nhằm thúc đẩy xã hội phát triển.

Xem thêm  Thành Lập Chi Nhánh Doanh Nghiệp

b) Chính sách xây dựng hệ thống chính trị

– Xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị:

Trước Đại hội X, Đảng ta xác định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đại hội X và XI đã bổ sung một số nội dung quan trọng: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”.

Về phương thức lãnh đạo, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định: “Đảng lãnh đạo xã hội bằng cương lĩnh, chiến lược và định hướng. về chủ trương, chính sách lớn; bằng tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Đảng thống nhất lãnh đạo mọi mặt công tác và quản lý đội ngũ cán bộ, giới thiệu những đảng viên có năng lực, phẩm chất vào các cơ quan lãnh đạo của hệ thống chính trị. Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng, đảng viên hoạt động trong các tổ chức của hệ thống chính trị, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đảng thường xuyên nâng cao năng lực cầm quyền, hiệu lực lãnh đạo, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị. Đảng không làm thay công việc của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị.

Xem thêm  Thành lập công ty 2021 miễn phí 300 số hóa đơn điện tử

Về vị trí, vai trò của Đảng trong hệ thống chính trị, Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định: “Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống đó. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp TNHH.

Trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị là đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của các bộ phận cấu thành hệ thống. Trong đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, vấn đề quan trọng nhất và cũng khó khăn nhất là đổi mới phương thức hoạt động của Đảng, khắc phục cả hai xu hướng thường diễn ra trong thực tế: Đảng bao biện, thay thế, hoặc buông lỏng. sự lãnh đạo của Đảng.

Trong quá trình đổi mới, Đảng luôn coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị. Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã nêu rõ mục tiêu giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, nâng cao tính khoa học và năng lực của Đảng. hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường kỷ TNHH, kỷ cương trong Đảng và ngoài xã hội; đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm  Thông tư 06/2022/TT-BYT danh mục trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị phải đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Đồng bộ với đổi mới kinh tế, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thích ứng với yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là công việc quan trọng, đòi hỏi sự chủ động, tích cực, quyết tâm chính trị cao, đồng thời phải thận trọng, có bước đi vững chắc. , vừa làm vừa tổng kết, vừa rút kinh nghiệm; phải vừa quán triệt nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành.

– Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa:

Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là sự khẳng định và thừa nhận pháp quyền là một tất yếu lịch sử. Nó không phải là sản phẩm độc quyền của xã hội tư bản mà là tinh hoa, sản phẩm trí tuệ của xã hội loài người, văn minh nhân loại mà Việt Nam cần tiếp thu.

Chúng tôi hiểu rằng nhà nước pháp quyền không phải là một kiểu nhà nước, một hệ thống nhà nước. Trong lịch sử loài người chỉ có bốn loại nhà nước. Nhà nước pháp quyền là cách thức tổ chức phân công quyền lực nhà nước. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xây dựng theo năm đặc điểm sau:

  • Đó là nhà nước của dân, do dân, vì dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
  • Quyền lực nhà nước là thống nhất; Có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
  • Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp, pháp TNHH và bảo đảm cho Hiến pháp, pháp TNHH giữ vị trí tối cao trong việc điều chỉnh các quan hệ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
  • Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nước và công dân, thực hành dân chủ, đồng thời tăng cường kỷ TNHH, kỷ cương.
  • Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do một Đảng lãnh đạo, nhân dân giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.
Xem thêm  Dịch vụ phi tư vấn trong đấu thầu là gì? quy định

Để công tác xây dựng pháp quyền đạt kết quả cao, cần thực hiện tốt một số biện pháp chủ yếu sau:

  • Hoàn thiện hệ thống pháp TNHH, tăng tính cụ thể, khả thi của các quy định trong văn bản quy phạm pháp TNHH. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong hoạt động và các quyết định của cơ quan công quyền.
  • Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Hoàn thiện cơ chế bầu cử để nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội. Đổi mới quy trình làm TNHH, giảm mạnh số lượng các ban thi hành TNHH. Thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia và chức năng giám sát tối cao.
  • Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng xây dựng cơ quan hành pháp thống nhất, thông suốt, hiện đại.
  • Xây dựng hệ thống các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý và quyền con người. Tăng cường cơ chế giám sát, bảo đảm quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động tư pháp.
  • Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện các chính sách thuộc phạm vi được phân quyền.
Xem thêm  Trợ cấp thân nhân là gì?

– Xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trong hệ thống chính trị:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội có vai trò hết sức quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, đề xuất các chủ trương, chính sách về kinh tế, văn hóa, xã hội; an ninh quốc phòng.

Nhà nước ban hành cơ chế để Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội.

Thực hiện tốt TNHH Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TNHH Thanh niên, TNHH Công đoàn… và quy chế dân chủ ở các cấp để Mặt trận, các tổ chức chính trị – xã hội và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Buổi tiệc. chính quyền và hệ thống chính trị.

Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội, khắc phục tình trạng hành chính hóa, nhà nước hóa, phô trương, hình thức; nâng cao chất lượng hoạt động; làm tốt công tác dân vận theo phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói cho dân hiểu, dân tin, dân tin. mọi người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765