Mẫu thư mời thầu rút gọn [Chi tiết 2023]

Rate this post

Đấu thầu được hiểu là quá trình lựa chọn nhà thầu để giao kết và thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ như tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; sau đó lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện hợp đồng. Qua đấu thầu có thể thấy việc đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, công bằng và hiệu quả kinh tế. Có thể thấy, đấu thầu là quá trình chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư theo quy định của pháp dịch vụ. Vì thế Làm thế nào để rút gọn mẫu thư mời thầu? Hãy cùng ketoanhn.com tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

1. Hạn mức chỉ định thầu

Theo quy định tại Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP: Gói thầu còn hiệu lực trong hạn mức áp dụng chỉ định thầu bao gồm:

– Giá gói thầu không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ công ích;

– Giá gói thầu không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế và sản phẩm công ích;

– Giá gói thầu không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu có trong dự toán mua sắm thường xuyên.

2. Chỉ định thầu thông thường và chỉ định thầu rút gọn có gì khác nhau?

Về quy trình chỉ định thầu thông thường – quy trình chỉ định thầu viết tắt, bạn có thể tham khảo Điều 55, Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP như sau:

“Điều 55. Quy trình chỉ định thầu

1. Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu:

a) Lập hồ sơ yêu cầu:

Việc xây dựng đơn phải căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này. Nội dung hồ sơ gồm thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu; hướng dẫn lập và nộp hồ sơ đề xuất; tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và xác định giá chỉ định thầu. Sử dụng các tiêu chí đạt và không đạt để đánh giá năng lực, kinh nghiệm và đánh giá kỹ thuật;

b) Thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu và xác định nhà thầu được đề xuất chỉ định thầu:

– Hồ sơ phải được thẩm định theo quy định tại Điều 105 Nghị định này trước khi phê duyệt;

– Việc phê duyệt hồ sơ phải bằng văn bản và căn cứ vào việc trình bày văn bản phê duyệt, biên bản thẩm định hồ sơ;

– Nhà thầu được xác định tiếp nhận hồ sơ yêu cầu khi có đủ năng lực hiện hành theo quy định tại các tiểu mục a, b, c, d, e và h tiểu mục 1 Điều 5 của dịch vụ Đấu thầu và có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm trong việc việc thực hiện hợp đồng.

2. Tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Hồ sơ được gửi đến nhà thầu đã được xác định;

b) Nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

3. Đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo hồ sơ đề xuất của nhà thầu:

a) Việc đánh giá hồ sơ đề xuất phải được thực hiện theo các tiêu chí đánh giá được quy định trong hồ sơ yêu cầu. Trong quá trình đánh giá, bên đề xuất mời các nhà thầu thương thảo, làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung các thông tin cần thiết trong hồ sơ đề xuất để chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu đối với các yêu cầu về năng lực, thực lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải pháp kỹ thuật. . biện pháp tổ chức thực hiện gói thầu;

b) Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có hồ sơ đề xuất hợp lệ; có năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của hồ sơ; có giá đề xuất chỉ định thầu không vượt dự toán của gói thầu được duyệt.

Mẫu thư mời thầu rút gọn
Mẫu thư mời thầu rút gọn

4. Hiện tại và giá cả; phê duyệt và công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điều 20 Nghị định này.

5. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng:

Hợp đồng được ký kết giữa các bên phải phù hợp với nghị quyết phê duyệt kết quả chỉ định thầu, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ đề xuất, hồ sơ yêu cầu và các tài liệu có liên quan khác.

Điều 56. Quy trình viết tắt của chỉ định thầu

1. Đối với các gói thầu quy định tại tiết a tiểu mục 1 Điều 22 của dịch vụ đấu thầu, trừ các gói thầu phải thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước:

Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp quản lý gói thầu cần xác định và chỉ định nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thi công ngay gói thầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày trao hợp đồng, các bên phải hoàn thành thủ tục chỉ định thầu, bao gồm: Soạn và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu, trong đó nêu rõ yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc thực hiện, thực hiện, thời gian thực hiện , chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để đàm phán, chốt hợp đồng. Căn cứ kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu. Việc công khai kết quả chỉ định thầu thực hiện theo quy định tại tiết d khoản 1 Điều 7 và tiết c khoản 1 hoặc tiết b khoản 2 Điều 8 Nghị định này.

2. Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu quy định tại Điều 54 của Nghị định này:

a) Bên mời chào hàng căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc và dự toán đã được phê duyệt, lập và trình dự thảo hợp đồng cho nhà thầu mà theo chủ đầu tư là có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện các yêu cầu của nhà thầu. yêu cầu. . Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc phải thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc phải đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác;

b) Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên nộp đơn chào hàng và bên được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng;

c) Chữ ký của hợp đồng:

Hợp đồng được ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu có liên quan khác.”

Theo quy định nêu trên, đối với vấn đề đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cả hai phương thức chỉ định thầu thông thường – chỉ định thầu viết tắt đều phải đăng tải thông tin và nội dung đăng tải trên trang thông tin điện tử, đây là quy định được chấp thuận. “kế hoạch lựa chọn nhà thầu”. ” (được phê duyệt cho lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu viết tắt, chào hàng cạnh tranh viết tắt).

3. Trong Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có phải đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không?

Theo quy định tại Điều 8 dịch vụ Đấu thầu 2013, thông tin của hồ sơ dự thầu như sau:

“Điều 8. Thông tin đấu thầu

1. Các thông tin phải đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Tạp chí Đấu thầu bao gồm:

a) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;”

Vì vậy, theo quy định trên thì mỗi gói thầu phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó có chỉ định thầu viết tắt.

Do đó, việc chỉ định thầu phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đây là thông tin về Mẫu thư mời thầu rút gọn [Chi tiết 2023] métà ketoanhn.com cung cấp cho bạn đọc. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, cần trợ giúp về chủ đề trên, vui lòng liên hệ với Công ty dịch vụ ketoanhn.com của chúng tôi. ketoanhn.com 0982438765 luôn cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý nhanh nhất và hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn quý đọc giả thân mến.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765