Lưu giữ chứng từ chất thải nguy hại như thế nào?

Mục đích của báo cáo giám sát môi trường định kỳ là theo dõi số liệu của từng công ty. Đánh giá tác động của các nguồn ô nhiễm giúp công ty ngăn ngừa các vấn đề ô nhiễm. Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp. Mời các bạn đón đọc để theo dõi những kiến ​​thức liên quan đến chất thải nguy hại.

Hướng dẫn mới về thông báo định kỳ chất thải nguy hại 2023
Lưu giữ chứng từ chất thải nguy hại như thế nào?

1. Ý Ý nghĩa của các văn bản quản lý chất thải nguy hại

Bộ chứng từ CTNH bao gồm các bản (được in sẵn để kê khai thủ công hoặc kê khai trực tiếp trên máy tính trước khi in) như sau:

liên hệ số 1: Lưu trữ tại chủ cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 1 hoặc đơn vị vận chuyển chất thải nguy hại;

liên hệ số 2: Lưu trữ tại chủ cơ sở xử lý CTNH 2 (nơi thực hiện xử lý CTNH) nếu có;

liên hệ số 3: Lưu trữ tại chủ nguồn thải (sau khi chủ cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 1 hoặc đơn vị vận chuyển chất thải nguy hại tiếp nhận chất thải);

Liên hệ số 4: Lưu trữ tại chủ nguồn thải (do chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải nguy hại trả lại sau khi xử lý xong chất thải nguy hại);

2. Tổ chức thực hiện giao nhận chất thải nguy hại

– Chủ cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc đơn vị vận chuyển chất thải nguy hại phải thỏa thuận với chủ phát sinh chất thải nguy hại để kê khai đầy đủ các thông tin trong chứng từ chất thải nguy hại theo đúng nội dung chuyển giao chất thải nguy hại hợp đồng và các quy định. trong Giấy phép môi trường tương ứng.

– Chủ cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý CTNH hoặc đơn vị vận chuyển CTNH phải cấp 1 bộ Phiếu thu CTNH mỗi lần tiếp nhận CTNH; không chia sẻ Phiếu thu CTNH cho các lô tiếp nhận CTNH từ các CTNH khác nhau máy phát điện, ngay cả khi được vận chuyển trong cùng một phương tiện. Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ xử lý CTNH có trách nhiệm đảm bảo nội dung kê khai và xác nhận trên chứng từ khi tiếp nhận CTNH và khi hoàn thành việc xử lý CTNH.

Thủ tục khai báo, lưu giữ, vận chuyển chất thải nguy hại

ĐẾN) Số lượng Voucher: Số thứ tự của số/năm/Số giấy phép môi trường hoặc mã số QLCTNH của chủ cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý CTNH.

(Ví dụ: Văn bản lần thứ nhất năm 2022 của Chủ cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý CTNH có mã số CTNH 1-2-3-4-5-6.001.VX mang số: 01/2022/1-2 -3 -4-5-6.001.VX).

b) Phần 1, 2 và 3: Chủ cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý CTNH và chủ nguồn thải thống nhất kê khai đầy đủ tên, số Giấy phép môi trường hoặc mã số QLCTNH và địa chỉ (địa chỉ của cơ sở, đại lý tương ứng với lô xử lý CTNH). chất thải nguy hại) trong trường hợp có nhiều cơ sở, đại lý), số điện thoại liên hệ và thông tin trên Giấy phép môi trường đã được cấp. Trường hợp chỉ có một chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải nguy hại thực hiện toàn bộ hoạt động quản lý chất thải nguy hại (không có chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 2) thì bỏ ô số 2 và 2. Bỏ mục 2.

C) phần 4: Chủ nguồn thải và (các) chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải nguy hại thống nhất kê khai đầy đủ tên, mã số chất thải, tình trạng tồn tại, số lượng, phương pháp xử lý, xử lý các loại chất thải nguy hại trong một chuyển giao duy nhất.

d) Phần 5: Trường hợp xuất khẩu CTNH, chủ nguồn thải (hoặc đại diện xuất khẩu), chủ cơ sở xử lý CTNH thực hiện vận chuyển trong nước, đơn vị vận chuyển xuyên biên giới, đơn vị xử lý ở nước ngoài thống nhất khai báo tất cả thông tin. Giải phóng số 2 và không sử dụng số 7, số 8. Chủ đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại thực hiện vận chuyển đất phải trực tiếp gửi số 4 cho chủ nguồn thải kèm theo hồ sơ vận chuyển.

Đ) Phần 6: Người có thẩm quyền thay mặt chủ nguồn thải ký tên, đóng dấu vào các liên để xác nhận đã đồng ý kê khai đúng các thông tin từ Mục 1 đến Mục 4 trước khi tiến hành chuyển giao. Trường hợp không có chủ nguồn thải thì phải được thay thế bởi cơ quan có thẩm quyền xử lý chất thải nguy hại.

Của tôi) Mục 7.1: Khi tiếp nhận chất thải nguy hại từ chủ nguồn thải, người tiếp nhận (lái xe hoặc người thu gom) thay mặt chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 1 ghi rõ họ tên và ký tên vào phiếu xử lý chất thải nguy hại dư lượng. . Chủ nguồn thải lưu liên 3 và chuyển các liên còn lại cho chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại liên 1.

gram) Mục 7.2: Khi nhận chất thải nguy hại từ chủ cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 1, người nhận (lái xe hoặc người thu gom) thay mặt chủ cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 2 ghi họ, tên ghi tên và xác nhận vào tất cả các bản sao của Hồ sơ do Chủ cơ sở xử lý chất thải nguy hại lưu giữ 1 . Chủ cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 1 chuyển giao các liên 1, 2, 4 cho chủ cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 2. Trường hợp không có chủ cơ sở thì chủ cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại dịch vụ điều trị. xóa 2 thì bỏ Mục này.

h) Mục 8: Người được ủy quyền thay mặt chủ cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý chất thải nguy hại ký tên, đóng dấu vào các biên bản thu sau khi xử lý xong chất thải nguy hại an toàn. Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có trách nhiệm trả lại 04 liên cho chủ nguồn thải trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày xử lý xong.

Lưu ý: Có thể xóa hoặc sửa một số thông tin cho phù hợp khi lập chứng từ chất thải nguy hại tùy theo thực tế.

3. Khi nào chất thải rắn thông thường được chuyển đến đơn vị thu gom?

Theo Khoản 1 Điều 66 và Khoản 1 Điều 67 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, chủ nguồn thải chất thải rắn thông thường được phép chuyển giao chất thải cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sau khi đã phân loại theo quy định. các quy tắc. Đặc biệt:

“Điều 66. Trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường
1. Phân loại chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định tại khoản 1 Điều 81 TNHH Bảo vệ môi trường; Có khu vực lưu giữ chung thiết bị, dụng cụ và chất thải rắn công nghiệp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 67. Trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường
1. Chỉ được ký hợp đồng thu gom, vận chuyển tập hợp chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý theo phương thức quy định tại tiết c khoản 1 Điều 81 TNHH Bảo vệ môi trường với chủ nguồn thải. sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng cho các đối tượng quy định tại tiểu mục b và c tiểu mục 1 Điều 82 TNHH Bảo vệ môi trường.”

4. Mẫu giấy chứng nhận chuyển giao chất thải nguy hại theo quy định

Mẫu Phiếu giao nhận chất thải rắn công nghiệp thông thường được quy định tại Phụ lục IV, Mục III, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Theo đó, hồ sơ này bao gồm các thông tin về bên giao, thông tin về bên nhận, thông tin về khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Bên nhận bao gồm các thông tin sau:

– Tên người thu gom, vận chuyển hoặc xử lý;

– Thông tin về địa chỉ, số điện thoại của văn phòng;

– Thông tin về địa chỉ cơ sở xử lý, số điện thoại.

=> Như vậy, trong phiếu giao nhận chất thải công nghiệp thông thường bên nhận sẽ có đầy đủ các thông tin cơ bản.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765