IRPF IRPF cho thuê xe hơi

Các công ty thường cho cá nhân, cán bộ quản lý thuê xe để phục vụ cho hoạt động sản xuất của công ty. Các khoản chi này có được trừ khi tính thuế thu nhập không? Để được tính vào chi phí được trừ thì khoản chi phí này cần những giấy tờ gì?

th?id=OIP

1. Chính sách thuế

1.1 Cá nhân cho thuê nhà doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm

1. Hóa đơn

Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Điều 13 quy định về việc lập hóa đơn đặt in của cơ quan thuế như sau:

“Thứ nhất, cơ quan thuế cấp hóa đơn cho tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ, cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ thì phải lập hóa đơn để giao cho khách hàng.
Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân không bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc không phải kê khai, tính, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không xử lý. lập hoá đơn. »

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cá nhân không bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì cơ quan quản lý thuế không cấp hóa đơn.
b. thuế GTGT.

Điều 4 Khoản 25 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“25. Hàng hóa, dịch vụ của hộ kinh doanh, cá nhân có doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống.
Việc xác định đối tượng không chịu thuế GTGT của hộ gia đình, cá nhân hành nghề sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với hướng dẫn của dịch vụ Quản lý thuế.

Theo quy định trên, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tư nhân có mức doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
so với CNTT

Thông tư 78/2014/TT-BTC tại điều 6 khoản 1 quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“thứ nhất. Trừ các khoản chi không được trừ quy định tại khoản 2 Điều này, công ty được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty;

b) Các khoản chi có hóa đơn, chứng từ hợp pháp đầy đủ theo quy định của pháp dịch vụ.
c) Các khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ không dùng tiền mặt.
Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6 Khoản 2 Điểm 2.4 quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“2.4. Chi phí Công ty khi mua hàng hóa, dịch vụ (không có hóa đơn thì được lập Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) nhưng không lập Bảng kê kèm theo chứng từ thanh toán cho người bán hoặc nhà cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau:

……

– Mua vật tư, tài sản, dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà doanh nghiệp sự nghiệp không trực tiếp bán;

– Mua hàng hóa, dịch vụ của hộ kinh doanh, cá nhân (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới ngưỡng thu nhập chịu thuế giá trị gia tăng (100 triệu đồng/năm).
Bảng kê mua bán hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp dịch vụ hoặc người được ủy quyền của công ty ký và trả lời trước pháp dịch vụ về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng kê khai vào khoản chi được trừ nêu trên không phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua của hàng hóa, dịch vụ niêm yết cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua thì cơ quan thuế sẽ căn cứ vào giá thị trường tại thời điểm mua hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự để thị trường để xác định giá để tính lại các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế”.

Theo quy định trên, để chi phí thuê xe được tính vào chi phí hợp lý thì cần có các chứng từ sau:

– Hợp đồng thuê xe.
– Tờ trình 01/TNDN

– Chứng từ thanh toán tiền thuê xe. D. KHAI THÁC

Nghị định 12/2015/NĐ tại khoản 1 Điều 2 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CP như sau:

“1. Thu nhập kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ việc sản xuất và tiếp thị hàng hóa và dịch vụ do pháp dịch vụ quy định. Riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản không đáp ứng điều kiện miễn thuế quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định này.
b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của người được cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp dịch vụ.
Thu nhập của doanh nghiệp quy định tại khoản này không bao gồm thu nhập của doanh nhân có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống”.

Theo quy định trên thì thu nhập của cá nhân có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế TNCN, thuế GTGT nhưng phải nộp thuế môn bài. Hồ sơ và cách tính thuế với chi phí thuê xe cá nhân

1.2 Cá nhân cho thuê có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên.
Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Điều 13 Khoản 1 quy định về việc cơ quan thuế phát hành hóa đơn đặt in như sau:

“Thứ nhất. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho tổ chức không phải là công ty, hộ, cá nhân không kinh doanh nhưng có hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải lập hóa đơn để giao cho khách hàng.”

Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Phụ lục danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ phần trăm trên thu nhập:

2) Dịch vụ, xây dựng không bao gồm nguyên vật liệu: tỷ lệ 5%

……

– Dịch vụ cho thuê nhà, đất, cửa hàng, nhà máy, tài sản cho thuê và các vật dụng cá nhân khác;

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, khoản 1 quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ quy định tại khoản 2 Điều này, công ty được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty;

b) Các khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp dịch vụ.
c) Các khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) tại thời điểm thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. thanh toán . Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp dịch vụ về thuế giá trị gia tăng.

Theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP tại khoản 7 Điều 2 sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Điều 6 Nghị định 65/2013/NĐ-CP về thuế doanh nghiệp như sau:

“Thứ nhất, cá nhân nộp thuế TNCN theo tỷ lệ phần trăm (%) trên thu nhập tương ứng với từng lĩnh vực, ngành nghề, hoạt động.
…..
4. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, khai thác như sau:

….. Riêng hoạt động cho thuê bất động sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp: 5%.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp cá nhân có tài sản cho thuê thì phải nộp các loại thuế sau:

– Thuế GTGT 5%.
– Thuế thu nhập 5%.
– Thuế môn bài phụ thuộc vào thu nhập cho thuê.
Sau khi nộp các loại thuế trên, cá nhân không phải quyết toán IRP cho khoản thu nhập này vào cuối năm.
Người có nhà cho thuê sau khi nộp các loại thuế trên sẽ nhận được hóa đơn từ cơ quan thuế. Các doanh nghiệp dựa vào hóa đơn, hợp đồng thuê và cuống phiếu thanh toán để tính các chi phí này là chi phí được khấu trừ.

2. Kế toán

– Nếu chi phí thuê xe trả góp.
bác sĩ 641, 642

Có tài khoản 111, 112, 331

– Nếu bạn trả tiền thuê xe nhiều kỳ. bác sĩ 242

Có tài khoản 111, 112, 331

Định kỳ phân bổ vào chi phí

bác sĩ 641, 642

tài khoản 242

Lưu ý: Công ty khấu trừ thuế thu nhập từ tiền thuê xe trước khi thanh toán tiền thuê xe

3. Câu hỏi thường gặp

Những trường hợp nào không cần phải quyết toán IRPF?

Theo quy định tại Tiểu mục d.3 điểm d Khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Công văn 636/TCT-DNNCN 2021 thì các trường hợp sau đây không phải khai quyết toán thuế TNCN:
(1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phát sinh thu nhập không phải kê khai hoàn thành QCDCCS.
(2) Cá nhân có số thuế TNCN phải nộp bổ sung sau khi quyết toán hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống. Cá nhân thuộc diện miễn thuế trong trường hợp này tự xác định số thuế được miễn, không phải nộp hồ sơ chấm dứt thuế thu nhập cá nhân và không phải nộp hồ sơ miễn thuế.

Phạt chậm nộp thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, tùy theo trường hợp chậm hoàn thành mà có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền với mức thấp nhất là 2 triệu đồng và cao nhất là 25 triệu đồng. .
Trường hợp cá nhân đã có tờ khai thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai hoàn thuế theo quy định thì không bị áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai nộp hồ sơ khai thuế ngoài giờ.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765