Hướng dẫn xử lý chất thải y tế nguy hại [Cập nhật 2023]

Rate this post

Mục đích của báo cáo giám sát môi trường định kỳ là theo dõi số liệu của từng công ty. Đánh giá tác động của các nguồn ô nhiễm giúp công ty ngăn ngừa các vấn đề ô nhiễm. Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp. Mời các bạn đón đọc để theo dõi những kiến ​​thức liên quan đến chất thải nguy hại.

Hướng dẫn mới về thông báo định kỳ chất thải nguy hại 2023
Hướng dẫn xử lý chất thải y tế nguy hại [Cập nhật 2023]

1. Hoạt động y tế phải tuân thủ yêu cầu bảo vệ môi trường như thế nào?

Theo điều 62 của dịch vụ Bảo vệ Môi trường 2020, quy định như sau:

“Điều 62. Bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế và kiểm soát tác động của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người
1. Bệnh viện và cơ sở y tế khác phải thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường bao gồm:
a) Thu gom, xử lý nước thải bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường trước khi thải ra môi trường;
b) Phân loại chất thải rắn tại nguồn; thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Trường hợp chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường có lẫn chất thải y tế lây nhiễm thì được quản lý như chất thải y tế lây nhiễm;
c) Ưu tiên lựa chọn công nghệ không đốt, thân thiện với môi trường và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trong xử lý chất thải y tế lây nhiễm;
đ) Đẩy mạnh công tác tiệt trùng chất thải y tế lây nhiễm để loại bỏ mầm bệnh có nguy cơ lây nhiễm trước khi chuyển đến nơi xử lý tập trung;
đ) Có phương án, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế gây ra;
e) Xử lý khí thải bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường;
g) Xây dựng và vận hành các công trình vệ sinh, hệ thống thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải, rác thải theo quy định.
2. Cơ sở y tế sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ phải tuân thủ các yêu cầu của pháp dịch vụ về năng lượng nguyên tử.
3. Các chất gây ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người phải được quản lý như sau:
a) Nhận dạng, đánh giá, cảnh báo, phòng ngừa và kiểm soát các chất gây ô nhiễm có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người; các vấn đề sức khỏe con người và bệnh tật liên quan trực tiếp đến các chất ô nhiễm;
b) Kiểm soát, xử lý ngay nguồn gây ô nhiễm có ảnh hưởng đến sức khỏe con người và các bệnh tật được xác định là do chất gây ô nhiễm trực tiếp gây ra;
c) Quản lý, chia sẻ và đăng tải thông tin về các chất gây ô nhiễm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.” Như vậy, trong hoạt động y tế cần tuân thủ các yêu cầu nêu trên để bảo vệ môi trường xung quanh trường học.

Xem thêm  Hóa đơn giả bị xử lý như thế nào?

2. Xử lý chất thải y tế trong hoạt động y tế được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 42 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định như sau:

“Điều 42. Vận chuyển, xử lý chất thải y tế
1. Chất thải y tế thông thường phải được phân loại, thu gom riêng với chất thải y tế nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt và được quản lý như chất thải rắn công nghiệp thông thường quy định tại Mục 3 Chương Đông; Chất thải y tế nguy hại không được tái chế để sản xuất đồ dùng, bao bì dùng trong công nghiệp thực phẩm.
2. Chất thải y tế nguy hại phải được phân loại, thu gom riêng với chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn sinh hoạt trước khi đưa vào khu lưu giữ của cơ sở phát sinh theo quy định của pháp dịch vụ quản lý chất thải vệ sinh. Trường hợp chất thải nguy hại y tế được tự xử lý, thu hồi năng lượng tại cơ sở thì căn cứ vào công nghệ, kỹ thuật hiện có, chủ nguồn thải chất thải nguy hại y tế được lựa chọn phân loại hoặc không phân loại chất thải nguy hại y tế.
3. Phương tiện, thiết bị vận chuyển chất thải vệ sinh nguy hại phải tuân thủ các quy định tại Điều 36, Điều 37 Thông tư này và các yêu cầu cụ thể về bảo vệ môi trường sau đây:
a) Chất thải y tế nguy hại trước khi vận chuyển phải được đóng gói trong bao bì, dụng cụ, thiết bị bảo quản theo quy định của pháp dịch vụ về quản lý chất thải y tế, bảo đảm không vỡ, vỡ, phát tán chất thải trong quá trình vận chuyển;
b) Dụng cụ, thiết bị lưu giữ chất thải y tế nguy hại được lắp đặt trên phương tiện vận chuyển phải có thành, đáy, nắp đậy kín, kết cấu vững chắc, chịu được va đập, không bị rách, nát, rơi vãi, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển; được cố định hoặc có thể tháo rời trên phương tiện vận chuyển và bảo đảm không bị đổ, rơi vãi trong quá trình vận chuyển chất thải;
c) Xe vận chuyển chất thải y tế nguy hại phải có thùng hoặc khoang kín, cách nhiệt; kích thước thùng hàng lắp trên phương tiện vận tải thực hiện theo quy định của pháp dịch vụ về giao thông vận tải;
d) Đối với khu vực không sử dụng được phương tiện chuyên dụng để vận chuyển chất thải y tế nguy hại thì phương tiện vận chuyển là xe mô tô, xe gắn máy có thùng và ghép nối với xe gắn giá chở hàng (phía sau ghế lái); Kích thước thùng gắn trên mô tô, xe gắn máy phải tuân theo quy định của dịch vụ lưu thông đường cao tốc.
4. Chất thải vệ sinh nguy hại được xử lý theo thứ tự ưu tiên sau:
a) Xử lý tại cơ sở kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có yếu tố xử lý chất thải y tế;
b) Xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình nhóm cơ sở y tế (chất thải y tế của nhóm cơ sở y tế được thu gom và xử lý tại hệ thống, thiết bị xử lý của một cơ sở trong nhóm);
c) Tự xử lý tại công trình, thiết bị xử lý chất thải y tế nguy hại trong khuôn viên của cơ sở y tế.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường lập, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và các quy định về bảo vệ môi trường. . . Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại bao gồm những nội dung chính sau:
a) Địa điểm, mô hình xử lý chất thải y tế nguy hại;
b) Phạm vi, phương thức thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại;
c) Thông tin về tổ chức, cá nhân tham gia thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại;
đ) Các vấn đề khác có liên quan.” Vì vậy, rác thải y tế phải được phân loại và thu gom riêng.

Xem thêm  Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của hệ thống chính trị ở Nhật Bản

Trước khi xuất xưởng phải được đóng gói vào bao bì, dụng cụ, thiết bị bảo quản theo đúng quy định.

Xe vận chuyển chất thải y tế nguy hại phải có thùng cách nhiệt hoặc khoang kín; kích thước thùng hàng gắn lên phương tiện vận chuyển.

3. Khi nào chất thải rắn thông thường được chuyển đến đơn vị thu gom?

Theo Khoản 1 Điều 66 và Khoản 1 Điều 67 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, chủ nguồn thải chất thải rắn thông thường được phép chuyển giao chất thải cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sau khi đã phân loại theo quy định. các quy tắc. Đặc biệt:

“Điều 66. Trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn công nghiệp thông thường
1. Phân loại chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định tại khoản 1 Điều 81 dịch vụ Bảo vệ môi trường; Có khu vực lưu giữ chung thiết bị, dụng cụ và chất thải rắn công nghiệp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 67. Trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường
1. Chỉ được ký hợp đồng thu gom, vận chuyển tập hợp chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý theo phương thức quy định tại tiết c khoản 1 Điều 81 dịch vụ Bảo vệ môi trường với chủ nguồn thải. sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng cho các đối tượng quy định tại tiểu mục b và c tiểu mục 1 Điều 82 dịch vụ Bảo vệ môi trường.”

Xem thêm  Chuẩn mực văn hóa là gì?

4. Các loại biển báo chất thải nguy hại phổ biến nhất hiện nay

Để phân biệt các loại rác thải đúng nơi quy định cũng như bảo vệ sức khỏe và môi trường xung quanh, hàng loạt poster hay sticker nơi chứa rác thải đã ra đời để chúng ta dễ dàng nhận biết.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765