Hướng dẫn thành lập công ty tư vấn đầu tư chứng khoán

Rate this post

Đầu tư tài chính có thể hiểu là hình thức đầu tư thông qua các giao dịch mua bán cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, ngoại hối hoặc các công cụ tài chính khác,… nhằm thu lợi nhuận. từ số vốn bạn bỏ ra cho mục đích đầu tư. Tuy nhiên, nhiều người chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này. Hãy cùng ketoanhn.com tìm hiểu thông tin về Thành lập công ty tư vấn đầu tư chứng khoán cây thông Hãy đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về vấn đề này.

Thành Lập Công Ty Tư Vấn Đầu Tư Chứng Khoán

Thành lập công ty tư vấn đầu tư chứng khoán

1. Công ty đầu tư chứng khoán là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 114 dịch vụ Chứng khoán 2019, công ty đầu tư chứng khoán được định nghĩa là quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần để đầu tư chứng khoán. Có hai loại hình công ty đầu tư chứng khoán là công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ và công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

2. Để được cấp phép thành lập và hoạt động, công ty đầu tư chứng khoán phải đáp ứng những điều kiện gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 259 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, điều kiện để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán bao gồm:

Điều kiện về vốn bao gồm:

+ Vốn điều lệ thực góp tối thiểu là 50 tỷ đồng.

(1) Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý.

(2) Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ được tự quản lý vốn đầu tư hoặc ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý;

+ Toàn bộ tài sản của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải được gửi tại ngân hàng giám sát.

– Điều kiện về trụ sở bao gồm: có trụ sở làm việc cho hoạt động đầu tư chứng khoán. Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý được sử dụng trụ sở chính của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán làm trụ sở chính.

Xem thêm  Thành lập công ty bất động sản – những điều cần lưu ý

Điều kiện về nhân sự bao gồm:

+ Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý không được tuyển dụng nhân sự và có Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) là người điều hành quỹ do quỹ đầu tư chứng khoán bổ nhiệm công ty quản lý.

+ Công ty đầu tư chứng khoán tự quản lý vốn tự có tối thiểu 02 nhân viên có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và Tổng giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

(1) Không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp dịch vụ;

(2) Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc bộ phận tài chính kế toán, đầu tư trong doanh nghiệp. nghề khác;

– Điều kiện đối với cổ đông bao gồm:

+ Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng có ít nhất 100 cổ đông không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

+ Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ có tối đa 99 cổ đông. Trong đó, cổ đông là tổ chức phải góp tối thiểu 03 tỷ đồng và cổ đông là cá nhân phải góp tối thiểu 01 tỷ đồng. Trường hợp tự quản lý, cổ đông trong nước phải là tổ chức được cơ quan quản lý chuyên ngành về chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm cấp phép hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc). , Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) của công ty sẽ thành lập.

+ Tối thiểu 2/3 số thành viên Hội đồng quản trị của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải là người độc lập với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc ngân hàng giám sát.

Xem thêm  Đặt tên thương hiệu như thế nào để không bị lãng quên? (2023)

Điều kiện góp vốn bằng tài sản: Cổ đông được góp vốn bằng chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ và phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Chứng khoán đem góp phải phù hợp với mục tiêu đầu tư và chính sách đầu tư của công ty; không bị hạn chế chuyển nhượng, đình chỉ, tạm ngừng giao dịch, hủy niêm yết; không đang bị cầm cố, thế chấp, ký quỹ, phong tỏa hoặc được bảo đảm trong các giao dịch bảo đảm khác theo quy định của pháp dịch vụ;

+ Việc góp vốn bằng chứng khoán phải được sự chấp thuận của tất cả các cổ đông và chỉ được coi là hoàn thành sau khi quyền sở hữu hợp pháp số chứng khoán góp vốn đã được chuyển giao cho một công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ. ;

+ Giá chứng khoán góp vốn do ngân hàng lưu ký xác định trên cơ sở giá cuối ngày tại ngày hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và phù hợp với điều lệ của công ty đầu tư. chứng khoán riêng lẻ.

3. Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng muốn đăng ký Giấy phép thành lập và hoạt động cần chuẩn bị những hồ sơ gì?

Điều 260 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng như sau:

– Giấy chứng nhận thành lập và đăng ký hoạt động.

– Báo cáo kết quả chào bán kèm theo văn bản xác nhận của ngân hàng giám sát về số tiền thu được trong đợt chào bán và số lượng cổ phần đã bán.

– Danh sách cổ đông.

– Biên bản tổng hợp ý kiến ​​cổ đông về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung khác được thu thập kèm theo thông tin cá nhân, tiền án tiền sự của thành viên Hội đồng quản trị (nếu có).

Xem thêm  Những điều cần quan tâm về thuế thu nhập cá nhân 2022

4. Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ muốn xin phép thành lập và hoạt động thì phải làm thủ tục như thế nào?

Hồ sơ cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ theo quy định tại Điều 261 Nghị định 155/2020/NĐ-CP bao gồm các giấy tờ sau:

– Giấy chứng nhận thành lập và đăng ký hoạt động kèm theo văn bản ủy quyền cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán hoặc đại diện cổ đông thực hiện các thủ tục thành lập công ty.

– Điều lệ công ty theo mẫu do Bộ Tài chính quy định.

– Hợp đồng lưu ký với ngân hàng lưu ký.

– Biên bản thống nhất của các cổ đông về việc thành lập công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ trong đó ghi rõ tên công ty, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (nếu có), ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát (nếu có), cổ đông góp vốn và số tiền vốn góp của từng cổ đông.

– Xác nhận của ngân hàng lưu ký về quy mô vốn góp, danh sách chứng khoán góp vốn (nếu có), trong đó nêu rõ số lượng, mã chứng khoán của từng cổ đông góp vốn bằng chứng khoán, ngày hạch toán danh mục. chứng khoán vào tài khoản lưu ký của công ty đầu tư chứng khoán kèm theo biên bản định giá chứng khoán do ngân hàng lưu ký lập.

– Danh sách cổ đông, dự kiến ​​nhân sự và thông tin cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc góp vốn thành lập công ty đầu tư chứng khoán đối với cổ đông là tổ chức; Lý lịch tư pháp của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) được cấp trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

– Trường hợp công ty đầu tư chứng khoán ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán quản lý, tài liệu bổ sung: hợp đồng quản lý đầu tư ký với công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; hợp đồng giám sát ký với ngân hàng giám sát.

Xem thêm  Thủ tục xin visa Việt Nam cho người Đài Loan [Cập nhật 2023]

– Trường hợp công ty đầu tư chứng khoán tự quản lý vốn tự có, bổ sung hợp đồng thuê trụ sở, tài liệu về quyền sở hữu trụ sở và quyền sử dụng trụ sở.

Như vậy, yêu cầu về vốn của công ty chứng khoán đại chúng và công ty chứng khoán riêng lẻ tối thiểu là 50 tỷ đồng, tuy nhiên có điểm khác biệt là công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ có thể tự quản lý vốn đầu tư của mình. . Sau khi đáp ứng các điều kiện trên, tùy theo loại hình công ty đầu tư chứng khoán muốn thành lập mà bạn phải chuẩn bị các giấy tờ tương ứng trước khi thực hiện đăng ký.

5. Các câu hỏi thường gặp

Mở tài khoản chứng khoán ở đâu?

Nhà đầu tư có thể mở tài khoản chứng khoán tại bất kỳ công ty chứng khoán nào được phép kinh doanh để mua cổ phiếu trên các sàn giao dịch được quy định. Tại Việt Nam, công ty chứng khoán được nhà nước cấp phép mua cổ phần tại 3 sở giao dịch: HOSE, HNX, UPCOM. Chỉ cần có đủ tiền trong tài khoản, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua bất kỳ cổ phiếu nào trên 3 sàn này.

Mở nhiều tài khoản chứng khoán có được không?

Một công dân Việt Nam chỉ được mở 1 tài khoản tại một công ty chứng khoán. Do đó, bạn có thể mở nhiều tài khoản chứng khoán tại nhiều công ty chứng khoán khác nhau. Điều này cũng giống với các tổ chức, quỹ, v.v.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài muốn mở tài khoản chứng khoán tại Việt Nam thì chỉ được sở hữu một tài khoản. Bất kể tài khoản được mở tại công ty chứng khoán nào.

Sau khi mua cổ phiếu, tôi có thể bán chúng ngay không?

Ở Việt Nam điều này là không thể. Hiện tại, Việt Nam đang áp dụng chu kỳ thanh toán cổ phiếu trên hai sàn HOSE HNX và UPCOM là T+2. Điều này có nghĩa là sau khi bạn mua cổ phiếu thành công, sẽ mất 2 ngày để cổ phiếu về tài khoản của bạn. Phải đợi đến ngày thứ 3 mới bắt đầu bán.

Xem thêm  Công văn 9472/BYT-MT 2021 triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP

Ví dụ: Ngày thứ 2 bạn mua cổ phiếu thành công là ngày T+0. Phải đến ngày thứ 4 (T+2) cổ phiếu mới mới đến tài khoản của bạn. Như vậy, bạn phải đợi đến sáng ngày thứ 6 (tức T+3) để bán cổ phiếu này

Đây là một số thông tin về thành lập công ty tư vấn đầu tư chứng khoán. Hy vọng với những thông tin ketoanhn.com vừa cung cấp đã giúp bạn giải đáp thắc mắc về vấn đề trên. Nếu cần hỗ trợ, đừng ngần ngại liên hệ với Công ty dịch vụ ketoanhn.com, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ketoanhn.com cam kết giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn về mặt pháp lý.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo các báo cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765