Hướng dẫn lập sổ cái cho trường mầm non.

Rate this post

Khác với các loại hình doanh nghiệp khác, lĩnh vực giáo dục và cụ thể là trường học là loại hình doanh nghiệp đặc biệt, được Nhà nước ưu tiên hỗ trợ ngân sách. Vì vậy, nhân viên kế toán của các trường học hay cơ sở giáo dục ngoài những kiến ​​thức chuyên môn nhất định còn phải hiểu rõ về ngành, nghề giáo dục đào tạo thì mới có thể làm việc hiệu quả. ketoanhn.com Law xin gửi tới quý độc giả bài viết Hướng dẫn Lập sổ sách kế toán cho trường mầm non.

Đầu tiên
Hướng dẫn lập sổ cái cho trường mầm non.

1. Đặc điểm kế toán nhà trường, cơ sở giáo dục

Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động được áp dụng đối với: Thu nhập của công ty từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (gọi là lĩnh vực xã hội hóa).

Đối với dịch vụ giảng dạy, đào tạo nghiệp vụ theo quy định của pháp TNHH. Trong đó, dạy ngoại ngữ, dạy tin học, dạy múa, hát, dạy hội họa, dạy kiến ​​thức chuyên môn đều được miễn thuế GTGT.

2. Phân loại kế toán ngành giáo dục

Đối với các trường, cơ sở giáo dục phổ thông như mầm non, tiểu học, THCS, THPT sẽ phân theo khối. Tùy theo quy định của từng trường mà kế toán sẽ ghi nhận thu chi theo từng khối.

Đối với các trung tâm đào tạo khác có thể phân loại theo lớp đào tạo, khóa học… để tiện theo dõi. kế toán.

Kế toán trường học, cơ sở giáo dục có trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ sau:

 • Kiểm tra chứng từ, hồ sơ, cập nhật hệ thống, lưu trữ chứng từ để truy xuất dữ liệu khi cần. Đề xuất hướng giải quyết nếu có sai sót liên quan đến chứng từ.
 • Tính toán, phản ánh và báo cáo các khoản chi phí và nghiệp vụ phát sinh của đơn vị như: Chi phí máy móc thiết bị, chi phí thuê phòng học, chi phí dụng cụ học tập, v.v.
 • Lập sổ sách, khai thuế, lập báo cáo tài chính theo đơn vị công tác.
 • Theo dõi, kiểm soát, quản lý đảm bảo an toàn tài sản của đơn vị.

3. Kế toán ngành giáo dục

Theo Thông tư 133/2018 TT – BTC, kế toán trong trường học được thực hiện cụ thể như sau:

– Kế toán chi phí nhân công: lương giáo viên, giáo sư, nhân viên, tính bảo hiểm y tế, an sinh xã hội…

– Chi phí chung: Chi phí trang phục, đồng phục.

– Chi phí phân bổ công cụ dụng cụ: máy móc, thiết bị có giá trị dưới 30 triệu đồng

– Khấu hao tài sản cố định: Máy móc có giá trị lớn hơn 30 triệu đồng.

– Chi phí điện, nước, điện thoại, vệ sinh… của các khoa, phòng, ban, bộ phận, các tài khoản sau:

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh
 • Nợ TK 133 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (nếu có)
 • Có các tài khoản 111, 112, 331…

– Kế toán các chi phí khác: Chi phí đào tạo, bồi dưỡng nhân sự, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, chi phí thuê mặt bằng, văn phòng làm việc, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác, ghi:

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh
 • Có các tài khoản 111, 112, 331…

– Chi phí thuê văn phòng, trụ sở: Để phục vụ cho việc cung cấp dịch vụ trong nhiều kỳ, kế toán phải phân bổ dần chi phí kinh doanh trong kỳ. Khi thanh toán ghi:

 • nợ 142, 242
 • Có TK 111, 112

– Khi phân công, ghi:

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh
 • Có TK 142, 242

– Dịch vụ trung chuyển:

4. Kế toán trường học

4.1. Nhiệm vụ chung của kế toán trường học.

Để thực hiện nhiệm vụ của mình, nhân viên kế toán trường học phải nắm được những nhiệm vụ cơ bản sau:

 • Tổng hợp và xử lý các thông tin, thông số kế toán theo nghiệp vụ phát sinh.
 • Giám sát, quản lý thu, chi tài chính, thanh toán công nợ. Quản lý sử dụng tài sản, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp TNHH trong báo cáo tài chính kế toán.
 • Phân tích các thông tin, thông số kế toán, phản ánh liên tục từ khi phát sinh cho đến khi kết thúc hoạt động tài chính kế toán của nhà trường.
 • Lập kế hoạch tài chính kế toán ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho nhà trường.
 • Tổ chức thông tin kế toán theo trình tự, hệ thống. Lưu trữ và lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan đến công tác kế toán – tài chính theo quy định của pháp TNHH.
 • Thực hiện thêm các nhiệm vụ nếu được nhà trường giao.

4.2. Chi tiết nhiệm vụ kế toán trường học.

Để thực hiện tốt chức trách của mình và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kế toán trường học phải nắm vững các phần sau:

 • Kế toán tiền mặt, nguyên vật liệu

Phản ánh các mặt hàng chung của nhà trường, ghi thu, chi ngân sách được giao. Liên tục kiểm định, quản lý tăng giảm nguyên vật liệu, xử lý kinh phí tiếp nhận theo định kỳ.

 • Kế toán tài sản cố định

TSCĐ có thời gian sử dụng, thu hồi và luân chuyển trên 1 năm hoặc trong một chu kỳ nhất định cần theo dõi khấu hao, nhượng bán, vận hành, cập nhật TSCĐ, vật tư, công cụ dụng cụ… phục vụ giảng dạy.

 • kế toán doanh thu

Kế toán phải ghi chép đầy đủ, rõ ràng, chính xác các khoản thu như học phí, kinh phí xây dựng.

 • kế toán chi phí

Đảm bảo tính chính xác, kịp thời của thông tin là nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất của kế toán. Trên tất cả các chi phí chẳng hạn như các hoạt động bảo trì thiết bị trong lớp học, các hoạt động tặng quà cho học sinh, các sự kiện do trường tổ chức, tất cả đều cần được ghi vào sổ.

 • Đăng lương và bảo hiểm.

Tính lương cho giáo viên, nhân viên… tại trường. Cung cấp bảo hiểm y tế, an sinh xã hội, v.v. Các dịch vụ bảo hiểm được chỉ định và thu tiền cũng phải được ghi lại.

 • Kế toán nguồn kinh phí

Hạch toán các nguồn kinh phí như tiền trợ cấp, tiền quyên góp của hội phụ huynh học sinh. Các nguồn kinh phí hoạt động, kinh phí công trình… phải được kế toán ghi chép đúng nội dung, đúng quy định của pháp TNHH.

 • Thực hiện giao dịch, lập sổ sách và báo cáo tài chính

Cuối kỳ, kế toán có trách nhiệm cộng các sổ cái, thẻ kế toán chi tiết, trên cơ sở đó lập bảng tổng hợp theo khoản mục để đối chiếu với sổ cái. Các thông số này sẽ được sử dụng để lập báo cáo tài chính.

Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế – tài chính phát sinh đúng thời hạn, đúng quy định. Mỗi mục nhập phải chính xác và hợp pháp để tạo ra một báo cáo tài chính hoàn chỉnh phản ánh đầy đủ nhất tình trạng của đơn vị.

5. Kế toán mầm non

Kế toán trường mầm non là việc vận dụng các chế độ kế toán để hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động thu nhập, chi phí và các ước tính kế toán. Là cơ quan tham mưu của trường thực hiện chức năng tổ chức, quản lý công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước.

5.1. Kế toán trường mầm non công lập.

Nhiệm vụ của kế toán trường mầm non:

 • Tổng hợp và cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp TNHH.
 • Lưu trữ và lưu trữ hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan đến công tác kế toán – tài chính theo quy định của pháp TNHH.
 • Giám sát, điều phối công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế toán của trường.
 • Kiểm soát, giám sát việc thu, chi ngân sách, việc thu, nộp và nghĩa vụ thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn; phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp TNHH trong lĩnh vực kế toán, tài chính.
 • Phân tích dữ liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ công tác quản lý kế toán đơn vị.
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
 • Tham gia hội đồng thi đua khen thưởng, kiểm kê thanh lý tài sản, xét học bổng, đấu thầu… và các hoạt động lớn ở trường.
 • Kế toán bữa ăn mầm non.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của nhà trường.
 • Thu thập và xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đúng nguyên tắc và quy định của pháp TNHH.

5.2. Kế toán trường mầm non tư thục.

 • Tư vấn, đối chiếu thông tin, số liệu kế toán, số liệu chi tiết, tổng hợp giữa các bộ phận nội bộ.
 • Xác định các nghiệp vụ diễn ra trong trường mầm non theo quy định hiện hành.
 • Thực hiện việc thu, chi học phí, các khoản chi hành chính trong nhà trường, theo dõi và kiểm soát quỹ trường.
 • Kiểm tra, đối chiếu sự cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ, đảm bảo tính hợp lý với các báo cáo chi tiết.
 • Kiểm soát, giám sát thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, chi, trả nợ; kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp TNHH trong lĩnh vực kế toán, tài chính.
 • Đề xuất trích lập và quản lý nợ khó đòi toàn cơ quan.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, thuế giá trị gia tăng và báo cáo thuế khối văn phòng trường học, tập hợp số liệu và hoàn thiện văn phòng cơ quan.
 • Kiểm soát công nợ khối văn phòng, quản lý công nợ toàn cơ quan.
 • Lưu trữ và lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ liên quan đến công tác kế toán – tài chính theo quy định của pháp TNHH.
 • Cung cấp thông tin, số liệu cho lãnh đạo đơn vị khi cần thiết.
 • Giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ, giấy tờ cho cơ quan thuế, cơ quan kiểm toán theo yêu cầu của trưởng phòng tài chính kế toán.
 • Tính lương hàng tháng của giáo viên, nhân viên của đơn vị.
 • Lập báo cáo tài chính định kỳ và báo cáo giải trình chi tiết.
 • Thực hiện một mục nhật ký để xử lý các chi phí vào cuối kỳ.
 • Thực hiện tất toán giao dịch trên sổ sách và báo cáo tài chính cuối kỳ.
 • Đề xuất các giải pháp quản lý tài chính hiệu quả.

Đây là nội dung đầy đủ Hướng dẫn lập sổ cái cho trường mầm non. được quy định bởi TNHH ketoanhn.com. Hi vọng những thông tin trên hữu ích với bạn đọc. Trong quá trình tìm hiểu nếu còn thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website hoặc hotline để được hỗ trợ.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765