Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất có thành tích gì?

Xin hỏi thành tích tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam được quy định như thế nào? Mức thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Quân đội nhân dân Việt Nam là bao nhiêu?

Bảo vệ Tq

1. Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng cho các đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam có thành tích gì?

Căn cứ Điều 25 Thông tư 151/2018/TT-BQP hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành như sau:

Hạng nhất “Điều lệnh bảo vệ Tổ quốc”
Thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP. Như sau:
1. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất để truy tặng hoặc truy tặng cho quân nhân có một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a) Đã được tặng thưởng “Huân chương bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì và liên tục lập thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động, xây dựng lực lượng, củng cố Tổ quốc trong 5 năm tới vì sự nghiệp quốc phòng, an ninh toàn dân , giai đoạn này đã có 04 sáng kiến ​​được triển khai đạt hiệu quả, có tầm ảnh hưởng cao, được Bộ Quốc phòng tuyên dương điển hình tiên tiến trong toàn quốc;
b) Có thành tích xuất sắc hoặc có phát minh, sáng chế, công trình khoa học, công trình đặc biệt cấp nhà nước về quốc phòng, an ninh được Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ truy quét. nhận ra;
c) Có đủ 35 năm công tác trong Quân đội trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã từng đảm nhiệm một trong các chức vụ: Phó Tư lệnh Quân đoàn, Tư lệnh Sư đoàn hoặc chức danh tương đương từ 10 năm trở lên. 2. “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp TNHH của Nhà nước, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh đạt một trong các tiêu chuẩn sau: tiêu chuẩn:
a) Đã được tặng thưởng “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì và liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 05 năm liền kề trở lên, trong thời gian đó có 01 lần được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Bộ Bộ Quốc phòng” hoặc 04 lần được tặng “Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng”. Đối với tập thể không thuộc đối tượng tặng Cờ thi đua trong thời gian đó 03 lần được tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng”;
b) Lập thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, có phạm vi ảnh hưởng, được quần chúng học tập, nêu gương. Hai lần dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến toàn quốc, được Bộ Quốc phòng tuyên dương. Như vậy, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất được tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp TNHH của Nhà nước, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, đạt một trong những danh hiệu cao quý nhất trong thế giới. các tiêu chuẩn sau:

– Đã được tặng thưởng “Huân chương bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì và 05 năm liền kề trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó đã được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” và 02 lần được tặng “Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng ” hoặc 04 lần được tặng “Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng”.
Đối với tập thể không thuộc đối tượng tặng Cờ thi đua trong thời gian đó 03 lần được tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng”;

– Lập thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, có ảnh hưởng và được nhân dân nêu gương, 02 lần tham gia biểu dương điển hình tiên tiến toàn quốc, được Bộ Quốc phòng công nhận.

2. Mức tiền thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng cho Quân đội nhân dân Việt Nam?

Căn cứ Điều 82 Thông tư 151/2018/TT-BQP hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành như sau:

mức tiền thưởng
Mức tiền thưởng gắn với danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng khác thực hiện theo quy định tại Điều 69, 70, 71, 72, 73, 74 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và Thông tư số 83/2011/ TT-BQP ngày 16-6-2011 của BQP hướng dẫn quản lý, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng và tiền thưởng các cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đối chiếu quy định tại Điều 70 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định mức tiền thưởng huân, huy chương các loại như sau:

Mức thưởng huân chương các loại
1. Cá nhân được tặng hoặc truy tặng Huân chương các loại thì được tặng Bằng hoặc Huân chương kèm theo mức tiền thưởng như sau:
a) “Huân chương Sao vàng”: 46,0 lần mức lương cơ sở;
b) “Huân chương Hồ Chí Minh”: 30,5 lần mức lương cơ sở;
c) “Huân chương Độc lập” hạng nhất, “Huân chương Quân công” hạng nhất: 15,0 lần mức lương cơ sở;
d) “Huân chương Độc lập” hạng nhì, “Quân công” hạng nhì: 12,5 lần mức lương cơ sở;
đ) “Huân chương Độc lập” hạng ba, “Quân công” hạng ba: 10,5 lần mức lương cơ sở;
e) “Huân chương Lao động” hạng nhất, “Huân chương Quân công” hạng nhất, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất: 9,0 lần mức lương cơ sở;
g) “Huân chương Lao động” hạng nhì, “Huân chương Quân công” hạng nhì, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì, “Huân chương Đại đoàn kết toàn dân tộc”: 7,5 lần mức lương cơ sở;
h) “Huân chương Lao động” hạng ba, “Huân chương Quân công” hạng ba, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc”, “Huân chương Dũng cảm” hạng ba: 4,5 lần mức lương cơ sở. 2. Tập thể được tặng huân chương các loại, được tặng bằng hoặc kỷ niệm chương kèm theo tiền thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này. Như vậy, mức thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất đối với đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam là 18 lần mức lương cơ sở.
Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, mức tiền thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất đối với đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam là 26.820.000 đồng. .

3. Đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam nếu được khen thưởng thì có xin ý kiến ​​của chính quyền địa phương nơi đơn vị đó đóng quân không?

Căn cứ Điều 65 Thông tư 151/2018/TT-BQP hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành như sau:

Khi trình khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cơ quan, đơn vị quân đội phải lấy ý kiến ​​của chính quyền địa phương nơi đóng quân hoặc bộ, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức. quản lý trung ương hoặc cơ quan có thẩm quyền. Như sau:

– Cơ quan, đơn vị cấp sở và tương đương trở lên xin ý kiến ​​UBND tỉnh; cơ quan, đơn vị cấp lữ đoàn, trung đoàn; Các đơn vị cấp tiểu đoàn, đại đội và tương đương đóng quân độc lập có sự tham mưu của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nội dung của thỏa thuận bao gồm:

Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp TNHH của Nhà nước và tham gia các phong trào thi đua ở địa phương.
Đối với các đơn vị phụ trách sản xuất và công ty phải có ý kiến ​​nhận xét về kết quả thực hiện các chế độ bảo hiểm cho người lao động;

bảo vệ môi trương;

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp TNHH.
– Đơn vị vũ trang địa phương phải có văn bản đồng ý và chấp thuận đề nghị của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng cấp.
Tập thể, cá nhân trong quân đội khi nhận hình thức chúc mừng của các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương phải có ý kiến ​​về cấp trên trực tiếp.
– Tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn lãnh đạo Quân đội khi xét khen thưởng của nước ngoài, tổ chức quốc tế, quân đội phải báo cáo Tổng cục Chính sách và được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765