Hợp đồng dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho các công ty

Rate this post

Ngày nay, không chỉ các công ty lớn mới cần bộ phận pháp chế. Ngay cả những công ty vừa và nhỏ cũng có vô số nghiệp vụ cần được chuyên môn hóa, giúp cho hoạt động của công ty chỉ đi vào nề nếp, chuẩn mực theo quy định của pháp dịch vụ. Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho các đơn vị trong thời điểm này. Hãy cùng tìm hiểu ngay về dịch vụ pháp lý thuê ngoài, liệu giải pháp này có thực sự là lựa chọn tốt nhất cho doanh nghiệp? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời bạn đọc và theo dõi bài viết: Thuê ngoài hợp đồng dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp.

Khái niệm dịch vụ tư vấn pháp lý với luật sư làm việc cho công lý, luật, luật kinh doanh và tư vấn chuyên gia về thủ tục giấy tờ, các biểu tượng có người trên nền

Hợp đồng dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho các công ty

1. dịch vụ công ty là gì?

Pháp chế doanh nghiệp là một vị trí thực hiện chức năng tạo ra các quy tắc và quy định nội bộ, nhằm điều chỉnh và kiểm soát các hoạt động diễn ra trong công ty.

Các hoạt động này phải đảm bảo tuân thủ Pháp dịch vụ, loại trừ các trường hợp rủi ro pháp lý trong kinh doanh. Bao gồm các văn bản quy phạm pháp dịch vụ tương ứng của Nhà nước và các quy định nội bộ do công ty tự soạn thảo.

Theo chức năng nhiệm vụ, phòng pháp chế doanh nghiệp sẽ phụ trách xử lý các vấn đề pháp lý và trực tiếp thực hiện các giao dịch pháp lý. Công việc chính bao gồm: lưu trữ tài liệu, xem xét quan hệ lao động, xác minh hợp đồng, bất động sản, giấy phép công nghệ, thuế, hồ sơ pháp lý, tranh tụng. Ngoài ra, bộ phận này sẽ tạo ra các chính sách giáo dục và quản lý rủi ro, để nhân viên có thể tránh rủi ro và nhanh chóng nhận ra các vấn đề.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ

(Số …………./20.…./HĐ)

– Căn cứ Bộ dịch vụ dân sự 2015 số 91/2015/QH13 của nước CHXHCN Việt Nam

– Căn cứ ……………… ;

– Căn cứ ………….. ….;

– Căn cứ vào yêu cầu dịch vụ của bên thuê và khả năng cung cấp dịch vụ pháp lý của Công ty dịch vụ ………….

Hôm nay, ngày… tháng… năm…, tại……………………..

Chúng tôi gồm có:

Bên Thuê Dịch Vụ (Phần A):

Tiêu biểu:……………… ……….…………………….…………………….

Chức vụ:………………….… … ……………….………………….

ĐỊA CHỈ:………………… ……….………………….………………….

Điện thoại:………………….…………… ….………………….

Số tài khoản:…… ……….………………….………………….

Bên thuê cung cấp dịch vụ (Phần B):

Tiêu biểu:………………….……………….………………….

Chức vụ:…………………….………………….………………….

ĐỊA CHỈ:………………….………………….………………….

Điện thoại:……………………….………………….………………….

Sau khi trao đổi, thảo luận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với các điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung vụ việc và dịch vụ pháp lý

1.1. Nội dung hồ sơ:…………………….………………..

………….……………………..

1.2. Dịch vụ pháp lý:…………………….…………………….……

……………….…………………….…………………….………….

Điều 2. Thù lao, chi phí và hình thức thanh toán

2.1. Thù lao:

– Trên giờ […… ]; Theo ngày [……]; hàng tháng […….];

– Tuỳ trường hợp có thù lao cố định [………];

– Tùy từng trường hợp mà đền bù theo tỷ lệ […….];

– Thỏa thuận khác […………..]………………….

2.2. Hóa đơn:

– Chi phí đi lại, ăn ở:…………..…………………….…………………….

– Ghi nhận chi phí dự phòng:……………………….…………………….…………………….

– Kinh phí Nhà nước:…………………….…………………….…………………….

– Thuế VAT:…………………….…………………….…………………….

– Các chi phí khác:…………………….…………………….…………………….

23. Hình thức và thời hạn thanh toán thù lao, chi phí:…………………….

Tính thù lao, chi phí trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng: ………….

…………..

2.5. Các thỏa thuận khác về thù lao và chi phí: …………………….…………………….

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

3.1. Bên A có quyền:

Yêu cầu Bên B thực hiện các dịch vụ pháp lý đã thỏa thuận một cách nhiệt tình, có trách nhiệm và vì lợi ích hợp pháp của Bên A;

Đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại thực tế xảy ra nếu Bên B không thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ đã thỏa thuận.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu xét thấy việc thực hiện công việc không mang lại lợi ích cho Bên A nhưng phải báo trước cho Bên B bằng văn bản trước 15 ngày và phải trả cho Bên B các khoản thù lao, chi phí đã thỏa thuận tại Điều 2 của hợp đồng này. .

3.2. Bên A phải:

Đảm bảo các thông tin, tài liệu Bên A cung cấp cho Bên B là đúng sự thật;

Thanh toán thù lao và các chi phí cho Bên B theo thỏa thuận tại Khoản 2 của Hợp đồng này.

Cung cấp kịp thời các thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để Bên B thực hiện công việc.

Thanh toán thù lao, chi phí theo thỏa thuận tại Khoản 2 của Hợp đồng này và bồi thường thiệt hại thực tế xảy ra cho Bên B nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp dịch vụ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của HỢP ĐỒNG

4.1. Quyền của Bên B:

Yêu cầu Bên A thanh toán thù lao và chi phí theo thỏa thuận.

Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng và phương tiện cần thiết để thực hiện công việc.

Yêu cầu Bên A thanh toán tiền công, chi phí và bồi thường thiệt hại thực tế cho Bên B nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp dịch vụ.

4.2. Nghĩa vụ của Bên B:

Không được giao cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện công việc khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.

Thực hiện các công việc đã thỏa thuận một cách nhiệt tình và trách nhiệm nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của Bên A.

Giữ bí mật các thông tin, tài liệu, bằng chứng hoặc sự việc liên quan đến Bên A mà Bên B biết được trong quá trình thực hiện công việc. Những thông tin, tài liệu, bằng chứng và sự kiện đó chỉ được tiết lộ khi có sự đồng ý bằng văn bản, số fax hoặc email của Bên A có số fax và địa chỉ email hợp lệ.

Thông báo kịp thời cho Bên A mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện công việc. Thông báo này được thực hiện qua điện thoại, lời nói trực tiếp. Việc thông báo bằng văn bản, fax, email về địa chỉ email của Bên B cho Bên A chỉ được thực hiện nếu được Bên A yêu cầu bằng văn bản, fax hoặc email về số fax, địa chỉ email mà Bên A có. Bên A cung cấp cho Bên B trong hợp đồng này.

Bồi thường cho Bên A nếu làm mất mát, hư hỏng tài liệu hoặc tiết lộ thông tin trái với thỏa thuận.

Bồi thường thiệt hại cho bên A nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp dịch vụ.

Điều 5. Thời gian thực hiện hợp đồng

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Điều 6: Quy định chung

6.1. Hai bên thống nhất thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận trong Hợp đồng, các điều khoản không có trong Hợp đồng được thực hiện theo các dịch vụ dẫn chiếu trong Hợp đồng này và các văn bản điều chỉnh của các dịch vụ đó.

6.2. Nếu có tranh chấp về hợp đồng, các bên sẽ thương lượng và đạt được thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện theo quy định của pháp dịch vụ.

6.3. Hợp đồng được lập thành 04 bản, nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

6.4. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày……………………

ĐẠI DIỆN BỞI A

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

3. Triển vọng và khó khăn pháp dịch vụ doanh nghiệp

Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang từng bước hội nhập với thế giới, các công ty phải đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý mới trong quá trình hoạt động. Do đó, việc thành lập bộ phận pháp chế nội bộ dần trở nên phổ biến hơn. Nhiều công ty đã tìm kiếm những nhân viên am hiểu pháp dịch vụ, có thể làm việc dưới áp lực để giải quyết nhanh chóng các vấn đề pháp lý. Vì vậy, có thể nói cơ hội việc làm trong ngành này cũng ngày càng mở rộng, mang đến nhiều cơ hội cho sinh viên dịch vụ thử thách bản thân trong môi trường doanh nghiệp.

Tuy có nhiều cơ hội phát triển nhưng nhân viên pháp chế cũng không tránh khỏi những khó khăn vướng mắc trong quá trình làm việc. Đầu tiên là những rủi ro bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu nhân viên pháp lý tư vấn sai có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Thứ hai, do thường xuyên phải làm việc với các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp nên đôi khi một số đồng nghiệp sẽ không có thiện cảm với bộ phận pháp lý. Thứ ba là nhân viên pháp chế thường có tính nguyên tắc cao, ngại rủi ro và tuân thủ pháp dịch vụ nên đôi khi là rào cản cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Dưới đây là câu trả lời của chúng tôi về Hợp đồng dịch vụ pháp lý thuê ngoài cho các công ty. TỶ ĐỒNGTrong quá trình điều tra, nếu cần sự hướng dẫn của Công ty dịch vụ ketoanhn.com về các vấn đề pháp lý, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765