Hồ sơ dự thầu và hồ sơ năng lực nhà thầu bao gồm những tài liệu gì?

1. Các tài liệu nêu trong Chào hàng:

Hồ sơ mời thầu, theo quy định tại Khoản 31, Mục 4, dịch vụ Đấu thầu 2013, được hiểu là toàn bộ tài liệu nộp cho Nhà thầu do Nhà thầu soạn thảo, chuẩn bị phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu. .

Về xác định yêu cầu trong hồ sơ dự thầu, quy định của dịch vụ Đấu thầu 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn về đấu thầu chưa có quy định pháp dịch vụ cụ thể. ghi cụ thể hồ sơ, số lượng hồ sơ. Hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, theo định nghĩa trong khái niệm, chào hàng được lập theo các yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu. Đồng thời, theo quy định tại Khoản 29 Mục 4 dịch vụ Đấu thầu 2013 thì hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho mọi hình thức đấu thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế), trong đó nêu rõ: nội dung, yêu cầu đối với một dự án hoặc một tài liệu đấu thầu. Đây là cơ sở để nhà thầu lập hồ sơ dự thầu và tham gia hồ sơ mời thầu này.

Vì vậy, căn cứ quy định tại Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP về đánh giá hồ sơ dự thầu, các quy định khác của dịch vụ Đấu thầu 2013 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Hồ sơ mời thầu, xét thầu Có thể xác định, hồ sơ dự thầu được lập sẽ bao gồm các tài liệu cơ bản theo yêu cầu của từng hồ sơ dự thầu thuộc các lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt:

Hồ sơ năng lực đấu thầu xây dựng
Hồ sơ năng lực đấu thầu xây dựng

1.1. Đối với hồ sơ mời thầu xây lắp:

Căn cứ quy định tại Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP và hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu xây lắp quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT có thể xác định các tài liệu sau: hồ sơ dự thầu mà nhà thầu cần chuẩn bị bao gồm:

– Đơn xin việc (theo mẫu)

– Thỏa thuận liên doanh, nếu có, với các bên liên doanh.

– Bảo lãnh đấu giá.

Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu. – Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người sẽ ký chào hàng.

Các tài liệu, bằng chứng chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu.

– Đề xuất kỹ thuật của hồ sơ mời thầu.

– Đề xuất và bảng giá.

– Đề xuất các phương án kỹ thuật thay thế

– Các tài liệu khác theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ kỹ thuật đấu thầu.

1.2. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa:

Quy định về các tài liệu cần thiết trong hồ sơ mời thầu được xác định căn cứ vào yêu cầu trong hồ sơ mời thầu của hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa. Cụ thể hơn, theo quy định tại Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT, các tài liệu yêu cầu trong hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa cũng được thực hiện như đối với hồ sơ mời thầu xây lắp đã phân tích ở trên. .

1.3. Đối với Gói thầu Dịch vụ Tư vấn:

Căn cứ nội dung hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua hàng và yêu cầu của hồ sơ mời thầu mua hàng quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT có thể xác định được danh mục. bao gồm: đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính. Trong đó:

– Hồ sơ đề xuất kỹ thuật bao gồm:

Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.

Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu. Đề xuất kỹ thuật đối với hồ sơ mời thầu của nhà thầu.

Yêu cầu báo giá (mẫu 01 phần 2 Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT).

Giấy ủy quyền nếu người đại diện theo pháp dịch vụ của nhà thầu ủy quyền cho người khác tham dự thầu.

Văn bản thỏa thuận của liên danh nếu nhà thầu tham dự thầu với tư cách là nhà thầu liên danh.

Tài liệu về cấu trúc, tổ chức và kinh nghiệm của doanh nhân. Giải pháp tổng thể và phương thức thực hiện các dịch vụ tư vấn do nhà thầu cung cấp.

Danh sách các chuyên gia tham gia dịch vụ tư vấn trong hồ sơ mời thầu này.

Sơ yếu lý lịch của các tư vấn tham gia vào hợp đồng này.

Văn bản quyết định tiến độ công việc.

Các nội dung khác được thể hiện trong BDL. – Đối với hồ sơ đề xuất về tài chính, bao gồm các tài liệu sau:

Yêu cầu báo giá (Mẫu số 10A hoặc 10B Phần thứ ba Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT).

Văn bản tổng hợp chi phí thực hiện hồ sơ mời thầu.

Thù lao của tư vấn tham gia lập hồ sơ mời thầu.

Nội dung bảng phân tích thù lao chuyên gia.

Các khoản chi khác cho chuyên gia.

1.4. Đối với dịch vụ phi tư vấn:

Theo quy định tại Mục 12 Chương I Phần I Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT thì hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn cũng phải phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu, nhưng nhìn chung thì đều chủ yếu bao gồm hồ sơ mời thầu hồ sơ mời thầu xây lắp.

1.5. Đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư:

Đối với các loại dự án này, nhà thầu sẽ lập HSMT theo nội dung cụ thể của HSMT, tuy nhiên theo Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT, HSMT dự án sẽ bao gồm hồ sơ đề xuất kỹ thuật và HSMT. một đề xuất tài chính. Trong đó:

– Hồ sơ đề xuất kỹ thuật: Trong hồ sơ này sẽ bao gồm đầy đủ các tài liệu về tài chính, pháp lý, năng lực, kinh nghiệm cũng như đề xuất của nhà đầu tư trên cơ sở xác định các tiêu chí của hồ sơ. hồ sơ.

Đấu thầu

Giấy tờ chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn.

Giấy ủy quyền (nếu có yêu cầu). Thỏa thuận liên danh (nếu có sự thay đổi về liên danh).

Bảo lãnh dự thầu.

Tài liệu cập nhật, xác định năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư.

Đề xuất kỹ thuật.

Hồ sơ đề xuất tài chính, bao gồm các tài liệu chính sau:

Đấu thầu.

Đề xuất tài chính cho gói thầu.

Bảng thông tin đấu thầu.

Trên đây là HSMT của một số loại gói thầu và dự án đầu tư điển hình được lập căn cứ vào yêu cầu cụ thể trong HSMT và tính chất của từng gói thầu. Có thể thấy, đối với mỗi loại gói thầu đều có những yêu cầu nhất định trong việc xây dựng và phát triển mẫu hồ sơ dự thầu nhưng về cơ bản hồ sơ mời thầu đều cần có: Mẫu hồ sơ dự thầu, các tài liệu kèm theo. Bằng chứng về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà thầu, bằng chứng về đề xuất kỹ thuật, đề xuất tài chính, v.v.

Trong đó, tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư theo nội dung văn bản nêu trên và quy định tại Điều 5 dịch vụ Đấu thầu 2014 được xác định là tài liệu thể hiện nhà thầu, nhà đầu tư đảm bảo các điều kiện sau:

Trường hợp chủ đầu tư, nhà thầu là tổ chức thì phải đảm bảo các điều kiện: đã đăng ký thành lập, hoạt động hợp pháp, có chính sách tài chính – hạch toán độc lập, không đang trong tình trạng phá sản. – đã giải thể, đăng ký đấu thầu theo quy định, không bị cấm đấu thầu… Những điều kiện này có thể được xác nhận thông qua Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Báo cáo tài chính hoặc bảng kê khai. , thống kê doanh thu bình quân…

Trường hợp nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân thì phải đáp ứng điều kiện có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có chứng chỉ phù hợp với nội dung gói thầu, đã đăng ký hoạt động đấu thầu hợp pháp và không thuộc các trường hợp bị cấm. nhà thầu, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự… Các điều kiện này có thể được khẳng định thông qua lý lịch tư pháp, các chứng chỉ, văn bằng liên quan…

2. Các tài liệu cần có trong hồ sơ năng lực nhà thầu:

Nếu khái niệm “hồ sơ dự thầu” được quy định tại Khoản 31 Điều 4 dịch vụ Đấu thầu 2013 thì khái niệm “hồ sơ mời thầu” lại không được văn bản nào quy định. Tuy nhiên, căn cứ vào định nghĩa của từ tiếng Việt, có thể hiểu “Hồ sơ năng lực đấu thầu” là tài liệu về nhà thầu, trong đó chứng minh năng lực, kinh nghiệm và trình độ của nhà thầu đối với nhà thầu. . xem xét tư cách hợp lệ của nhà thầu để tham gia gói thầu này.

Về cơ bản, gói năng lực đấu thầu sẽ được xác định dựa trên yêu cầu của hồ sơ mời thầu và sẽ bao gồm các nội dung tương tự như trong hồ sơ mời thầu. Nội dung năng lực đấu thầu hay còn gọi là danh mục năng lực đấu thầu không phải là nội dung bắt buộc trong hồ sơ mời thầu, chỉ là nội dung bắt buộc theo từng gói thầu.

Thông thường, Hồ sơ năng lực dự thầu nhìn chung sẽ bao gồm 3 nhóm giấy tờ, tài liệu chính như:

Tài liệu chứng minh tư cách của doanh nhân hoặc nhà đầu tư, ví dụ: đăng ký kinh doanh của doanh nhân, tài liệu chứng minh họ không phải nộp thuế; Báo cáo tài chính; văn bản xác nhận nhà thầu không thuộc diện bị cấm tham gia đấu thầu; hoặc kết quả xác nhận hoàn thành hợp đồng tương tự và các tài liệu khác được yêu cầu trong hồ sơ mời thầu…

Hồ sơ đề xuất kỹ thuật hồ sơ mời thầu.

Hồ sơ đề xuất tài chính của hồ sơ mời thầu. Như vậy, tùy theo tính chất, quy mô của từng hồ sơ mời thầu cụ thể, cũng như yêu cầu có trong hồ sơ mời thầu, điều kiện, đặc điểm cụ thể của nhà thầu mà nhà thầu phải lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ dự thầu phù hợp.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp trọn gói dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc để cá nhân, tổ chức được phép hoạt động kinh doanh
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế, chúng tôi sẽ đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp dịch vụ
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765