Hình thức kỷ TNHH sa thải

Rate this post

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định xử lý kỷ TNHH đối với giám đốc, cán bộ, công chức.

th?id=OIP

Theo nghị định, nguyên tắc xử lý kỷ TNHH phải bảo đảm khách quan, công bằng; trong suốt; đúng quy định của pháp TNHH. Mỗi vi phạm chỉ bị xử lý một lần thông qua một hình thức kỷ TNHH.
Cùng với việc xem xét xử lý kỷ TNHH, nếu cán bộ, công chức, viên chức phạm hai tội trở lên thì bị truy cứu trách nhiệm về từng tội và xử lý kỷ TNHH nặng một bậc so với hình thức kỷ TNHH nặng nhất. các tội trừ trường hợp bị xử phạt bằng hình thức sa thải hoặc buộc thôi việc; Không tách bạch được từng nội dung vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức để bị xử phạt nhiều lần với các hình thức kỷ TNHH khác nhau.
Các biện pháp kỷ TNHH bao gồm:

Đầu tiên. Cán bộ quản lý, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của cán bộ quản lý, công chức, viên chức; những việc người thi hành công vụ, cán bộ, công chức không được làm; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Vi phạm đạo đức, lối sống hoặc các hành vi vi phạm pháp TNHH khác trong khi thi hành công vụ sẽ bị xem xét xử lý kỷ TNHH.
2. Mức độ vi phạm được xác định như sau:

a) Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ nguy hiểm nhẹ, tác động nội bộ, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.
b) Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là hành vi vi phạm có tính chất, phạm vi, mức độ thiệt hại nghiêm trọng, tác động ngoài khuôn khổ nội bộ, gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. , làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.
c) Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là hành vi có tính chất, mức độ, thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến toàn xã hội, gây bức xúc trong cán bộ, công chức và cá nhân, làm mất uy tín quần chúng của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác. . d) Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là hành vi vi phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nghiêm trọng, có tác hại có ảnh hưởng lan rộng trong toàn xã hội, gây bức xúc đặc biệt trong dư luận ở địa phương, trong cán bộ, công chức, viên chức và cá nhân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.
Hình thức kỷ TNHH đối với cán bộ, công chức quản lý

Xem thêm  Các ví dụ mới nhất về hành vi theo TNHH 2023

1. Đối với viên chức: khiển trách; cảnh báo; Bị sa thải; Bị sa thải.
2. Áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ quản lý, quản lý: khiển trách; cảnh báo; giảm lương; buộc thôi việc. 3. Áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý: khiển trách; cảnh báo; miễn nhiệm; Bị sa thải; buộc thôi việc.

Áp dụng hình thức kỷ TNHH khiển trách đối với cán bộ, viên chức

Hình thức kỷ TNHH khiển trách được áp dụng đối với cán bộ, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu gây hậu quả ít nghiêm trọng, trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định thuộc một trong các loại sau đây: sau: : các trường hợp sau:

1. Vi phạm quy tắc đạo đức, văn hóa giao tiếp của người thừa hành, công chức; quy định của pháp TNHH về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công chức, viên chức; kỷ TNHH công việc; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

2. Lợi dụng việc làm để vụ lợi; có thái độ độc đoán, cửa quyền, gây khó khăn, cản trở cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc thi hành công vụ; xác nhận hoặc cấp giấy tờ hợp pháp cho người không đủ điều kiện;

3. Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cấp có thẩm quyền; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng; gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Xem thêm  Bảng Giá Xe Máy Honda 2022 Cập Nhật Mới Nhất Hôm Nay

4. Vi phạm các quy định của pháp TNHH về: phòng, chống tội phạm; Phòng chống các tệ nạn xã hội; an ninh trật tự xã hội; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

5. Vi phạm pháp TNHH về bảo vệ bí mật Nhà nước;

6. Vi phạm các quy định của pháp TNHH về khiếu nại, tố cáo;

7. Vi phạm quy chế tập trung dân chủ, quy chế tuyên truyền, phát ngôn, quy chế bảo vệ chính trị trong nước;

Thứ 8. Hành vi vi phạm pháp TNHH về: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên và môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong thi hành công vụ;

9. Vi phạm pháp TNHH về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; An ninh xã hội; các quy định khác của pháp TNHH liên quan đến cán bộ, công chức thừa hành.
Áp dụng hình thức kỷ TNHH cảnh cáo đối với cán bộ, viên chức

Xử lý kỷ TNHH khiển trách đối với cán bộ, công chức vi phạm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Đã bị xử phạt bằng hình thức khiển trách quy định tại Điều 8 Nghị định này mà tái phạm;

2. Vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 8 Nghị định này;

3. Vi phạm lần đầu gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Xem thêm  Mẫu Đơn Đăng Ký Kinh Doanh Mua Nhà Mới Nhất 2023?

a) Cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành được giao;

b) Người đứng đầu cơ quan, cơ quan, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp TNHH nghiêm trọng trong phạm vi đảm nhiệm mà không có biện pháp ngăn chặn.
Áp dụng hình thức kỷ TNHH hạ bậc lương đối với công chức không giữ chức vụ điều hành, quản lý

Hình thức kỷ TNHH hạ bậc lương được áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ quản lý hoặc quản lý thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Đã bị xử phạt bằng hình thức khiển trách quy định tại Điều 9 Nghị định này mà tái phạm;

2. Phạm tội lần đầu gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 8 của Nghị định này.
Áp dụng hình thức kỷ TNHH buộc thôi việc đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Kỷ TNHH buộc thôi việc áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Đầu tiên. Đã bị xử phạt bằng hình thức khiển trách quy định tại Điều 9 Nghị định này mà tái phạm;

2. Phạm tội lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 của Nghị định này;

3. Phạm tội lần đầu gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 8 của Nghị định này.
Áp dụng hình thức kỷ TNHH cách chức đối với cán bộ, viên chức giữ chức vụ quản lý, điều hành

Hình thức kỷ TNHH buộc thôi việc được áp dụng đối với người điều hành, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Xem thêm  Hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký xe máy ?

1. Cán bộ giữ chức vụ quản lý hoặc cán bộ quản lý đã bị xử phạt buộc thôi việc theo hình thức quy định tại Điều 11 Nghị định này mà tái phạm hoặc cán bộ quản lý đã bị xử phạt cảnh cáo theo hình thức quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định này . điều khoản định kỳ này;

2. Vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định này;

3. Vi phạm lần đầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 8 Nghị định này nhưng chưa đến mức buộc thôi việc đã có thái độ tiếp thu, sửa chữa và chủ động khắc phục. hậu quả và có nhiều tình tiết giảm nhẹ;

4. Sử dụng tài liệu không hợp pháp để được bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm.

Áp dụng hình thức kỷ TNHH buộc thôi việc đối với viên chức

Hình thức kỷ TNHH buộc ly thân được áp dụng đối với người phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Đã bị xử lý bằng hình thức buộc thôi việc đối với công chức giữ chức vụ quản lý, quản lý hoặc hạ bậc lương đối với công chức không giữ chức vụ quản lý, quản lý mà tái phạm;

2. Vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 8 Nghị định này;

3. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;

4. Nghiện ma tuý; trường hợp này phải có kết luận của cơ sở y tế hoặc ý kiến ​​của cơ quan có thẩm quyền;

Xem thêm  Phí sử dụng đường bộ trước bạ

5. Ngoài quy định tại các tiểu mục 1, 2, 3 và 4 Điều này, hình thức kỷ TNHH cách chức còn được áp dụng đối với công chức giữ chức vụ quản lý, quản lý lần đầu phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. . trong số các trường hợp quy định tại khoản 3 điều 9 của lệnh này.
Áp dụng hình thức kỷ TNHH buộc cách chức chấp hành viên

Cán bộ có hành vi vi phạm quy định của TNHH Tổ chức Quốc hội, TNHH Tổ chức chính quyền địa phương, TNHH Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các quy định pháp TNHH khác có liên quan sẽ bị cách chức . tình trạng. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thu hồi thực hiện theo quy định của pháp TNHH.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2020.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ketoanhn.com cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn gói chuyên nghiệp cho khách hàng trên toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Các thủ tục bắt buộc để thể nhân và pháp nhân thực hiện hoạt động kinh doanh của mình
✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với chuyên môn cao về kế toán và thuế, chúng tôi đảm bảo báo cáo theo đúng quy định của pháp TNHH
✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và cung cấp các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác.
✅ Dịch vụ hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098 243 8765